Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése

Kódszám

IPARK00001

Az ügy rövid leírása

Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenységként csak akkor folytatható, ha ezt a szándékot a névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának bejelentik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

a vállalkozó kivitelező
a) nevét,
b) lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
c) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
d) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, adószámát,
e) az építőipari kivitelezési tevékenység (tevékenységi kör) megnevezését,
f) telephelye (telephelyei) címét,
g) által megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységek legalább egyikének megfelelő szakképesítéssel rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - szakmunkásainak számát, az építési szakmunkához szükséges szakképesítéssel rendelkező egyéni vállalkozó kivételével,
h) nyilatkozatát arról, hogy az általa megjelölt, az építőipari kivitelezési tevékenységek legalább egyikének megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult, vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személlyel rendelkezik vagy az Étv. 39/A. § (2) bekezdésére hivatkozást, és
i) nyilatkozatát arról, hogy nincs olyan korlátlan felelősséggel, vagy többségi befolyással rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője, aki korlátlan felelősséggel, vagy többségi befolyással rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője volt olyan más vállalkozó kivitelezőnek, amelyet a bejelentéstől számított öt éven belül nem fizetés miatt, vagy két éven belül kiszabott építésfelügyeletei bírság miatt a nyilvántartásból töröltek,
j) a fentiekben közölteket, és a fentiekben foglalt adatokat gazoló iratokat vagy azok másolatát, és a bejelentést tevő nyilatkozatát a bejelentés tartalmának hitelességéről, és
k) ha a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát vagy telefonos elérhetőséget ha a nyilvántartásban történő feltüntetés céljából, és az erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot is.

Milyen iratok szükségesek?

Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolására a kérelemhez csatolni kell
a) banki átutalás esetében az átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti példányát,
b) készpénzátutalási megbízáson (csekken) történő befizetés esetében a feladóvevény eredeti példányát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj 5000 Ft

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

Ügyintézés határideje

8 nap/15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Bírósági úton van lehetőség megtámadásra

Jogorvoslati lehetőség részletei: A bejegyzés megszüntetése külön kérelemmel kezdeményezhető, bíróságnak címezve.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Bíróságnak benyújtani

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nincs

A benyújtási határidő: A megszűntetés kezdeményezése díjtalan

A fellebbezési illeték mértéke:

Fontosabb fogalmak

építési beruházás: az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági, és építésügyi tevékenységek összessége.
építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.
építőipari kivitelezési tevékenység: az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek összessége.
építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály alapján végezhető építési-szerelési munka,
építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munka,
vállalkozó kivitelező: az az építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként végző vállalkozó, amely vagy aki a kivitelezői láncolatban elfoglalt helye és szerződés szerinti pozíciója alapján fővállalkozó kivitelező, megrendelő vállalkozó kivitelező vagy alvállalkozó kivitelező lehet,
szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági tevékenység, kivéve a termelő tevékenységet és a közhatalom gyakorlását, A telephely a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzéséhez alkalmas, ha
a) a cég székhelyétől eltérő helyen lévő telephely esetén azt a cégnyilvántartásba bejegyezték, vagy egyébként a vállalkozó kivitelező okiratokkal igazolja, hogy a cég tulajdonát képezi vagy használatára a cég jogosult,
b) tartós, önállósult üzemi letelepedéssel járó hely, amely biztosítja a vállalkozó kivitelező bejegyzett tevékenységi körei szerinti építőipari kivitelezési tevékenységhez vagy annak előkészítéséhez kapcsolódó munkafázisok végzését, és
c) a vállalkozó kivitelező bejegyzett tevékenységi körei szerinti építőipari kivitelezési tevékenység szempontjából megfelelő a munkaeszközök (kézi szerszámok, gépek, munkagépek, berendezések, technológiák, szerelvények és építési anyagok stb.) tárolására, azok munkavégzéshez szükséges előkészítésére.

Vonatkozó jogszabályok

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdés g) pont, 39. §, 58. § (3) bekezdés d) pontja

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény ,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ,

az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 35-36. §,

a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet

Kulcsszavak

gazdasági kamara, építőipari kivitelező, bejelentés, telephely, szakmunkavállalkozó, vállalkozószakmunka, vállalkozószakmunka

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858