Akadálymentes verzió

Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére

Kódszám

NYBIZ00025

Az ügy rövid leírása

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy kérelmére kivételes nyugellátás emelés engedélyezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

Kivételes nyugellátás emelés azon nyugellátásban részesülő, öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy részére engedélyezhető, akinél a folyósított nyugellátás és az esetlegesen folyósított rendszeres pénzellátás (ide nem értve az időskorúak járadékát) együttes havi összege nem haladja meg a 75 000 forintot. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója rendkívül indokolt esetben a törvényben és a végrehajtási kormányrendeletben meghatározott feltételek hiányában is engedélyezheti a nyugellátás méltányosságból történő emelését azzal, hogy nem engedélyezhető emelés, ha a nyugellátás és a rendszeres pénzellátás havi összege meghaladja a 85 000 forintot. Az ügyben kévpiselő és meghatalmazott is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező természetes személyazonosító adatai (így a kérelmező családi és utóneve; születési családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja családi és utóneve), társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok. A kérelem teljesítését alátámasztó, különös méltánylást érdemlő körülmények, illetve az ellátást érintő egyéb tények : ápolást, gondozást nyújtó, tartós bentlakásos intézményben él, előzetes letartóztatás, szabadságvesztés büntetés ténye. Rendszeres pénzellátásokról és azok összegéről szóló nyilatkozat.

Milyen iratok szükségesek?

Különös méltánylást érdemlő körülmények igazolásához kérhetőek pl. a kérelmező nevére kiállított temetési számla, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre vonatkozó igazolások.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kivételes nyugellátás-emelés iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelem benyújtható az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnál vagy az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél. A kérelem a kormányablakban is benyújtható.

Ügyintézés határideje

22 munkanap

Jogorvoslati lehetőség

A méltányossági jogkörben - a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése tárgyában - hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás emelés a nyugellátás megállapítását, illetve a korábbi kivételes nyugellátás emelést követő 3 éven belül, valamint annak aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, illetve ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményben ( rehabilitációs intézmény, lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) él.

A kérelem az e célra rendszeresített „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K16 számú űrlap – nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez) nyújtható be.
A nyomtatványt pontosan kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén a az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.)
Különös méltánylást érdemlő körülmény, amely rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők eltartása).
Fontos megjegyezni: A törvény csak a kérelmező esetében jelöli meg a 75 000 Ft-os jövedelemhatárt, ugyanakkor a mérleglési jogkörben hozott döntésben vizsgálatra kerül a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelme is.
Az emelés összege nem haladhatja meg a 7 125 Ft-ot, de nem lehet kevesebb 2 850 Ft-nál. A méltányossági nyugdíjemelés annak nem engedélyezhető, aki nem nyugellátásban részesül. A nyugellátások közül kivétel az ideiglenes özvegyi nyugdíj, mely ugyan társadalombiztosítási nyugellátás, de az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege méltányosságból nem emelhető.

Fontosabb fogalmak

Különös méltánylást érdemlő körülmény: Amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek).
Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások, ide nem értve a hadigondozottak és a nemzeti gondozottak ellátásait, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, az ápolási díjat, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói nyugellátásokat és a gyermekgondozási segélyt.
Öregségi nyugdíjkorhatár:
A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki:
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.
Saját jogú nyugellátás: öregségi nyugdíj.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés, 18. § (1) bekezdés, 64. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés b) pont, 66. § (3) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, 95. § (4) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997 (X. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 66/A. §, 72/B. § (1) bekezdés, (1a) bekezdés, (1b) bekezdés b) pont, (1d) bekezdés c) pont ca), cc), (1f) – (1g) bekezdés, (2) bekezdés, (9 ) - (13) bekezdés, (20) bekezdés, 6. számú melléklet,
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm. rendelet,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37. § (3)-(5) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 50. §, 51. §, 71-73.§,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pont

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
A tájékoztató a méltányosságból engedélyezhető kivételes nyugellátás megállapítás, emelés, valamint az egyszeri segély  igénylésének szabályait tartalmazza: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/114-m%C3%A9lt%C3%A1nyoss%C3%A1g/1632-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-kiv%C3%A9teles-nyugell%C3%A1t%C3%A1s-emel%C3%A9sr%C5%91l-%C3%BAj.html
Gyakori kérdések az ügyintézés során: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/gyakori-k%C3%A9rd%C3%A9sek.html

Kulcsszavak

kivételes emelés, nyugdíjemelés, méltányosság, "3 évente járó emelés",

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858