Akadálymentes verzió

Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére

Kódszám

NYBIZ00025

Az ügy rövid leírása

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy részére kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

Az igénylő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Nem kötelező a személyes eljárás. Az ügyben meghatalmazott, törvényes képviselő is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az érintett személy azonosítására szolgáló, törvény alapján kezelhető azonosító adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum. A célszerűen csatolandó dokumentumok körét az ügyféltájékoztató tartalmazza.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kivételes nyugellátás-emelés iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelem az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, illetve a Magyar Államkincstár Központhoz is benyújtható.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő  45 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre. A méltányossági jogkörben - a kivételes nyugellátás megállapítása tárgyában - hozott döntés ellen indított közigazgatási perben kizárólag semmisségre lehet hivatkozni.
A határozat ellen a kézhezvételt követő 30 napon belül keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.
Nincs lehetőség fellebbezésre. A méltányossági jogkörben - a kivételes nyugellátás-emelés megállapítása tárgyában - hozott döntés ellen indított közigazgatási perben kizárólag semmisségre lehet hivatkozni.
A keresetlevelet - az eljáró hatóságnál - 30 napon belül kell benyújtani.

 

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor. A kérelem az e célra rendszeresített „KÉRELEM-adatlap" elnevezésű nyomtatványon (K16 számú űrlap – nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez) nyújtható be.
A nyomtatványt pontosan kitöltve és aláírva,a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy a Magyar Államkincstár Központhoz kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.) Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 85 000 forintot.
Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.
Az emelés összege nem haladhatja meg 7 125 Ft-ot, de nem lehet kevesebb 2 850 Ft-nál.
Kinek nem engedélyezhető méltányossági nyugdíjemelés? Méltányossági nyugdíjemelés annak nem engedélyezhető, aki nem nyugellátásban részesül. Ilyen pl. a baleseti járadék, a rokkantsági járadék, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás.
Mi számít különös méltánylást érdemlő körülménynek? Amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők eltartása).

Fontosabb fogalmak

Különös méltánylást érdemlő körülmény: Amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek).
Rendszeres pénzellátás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás (pl.: öregségi nyugdíj, táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, ápolási díj, korhatár előtti ellátás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás).
Öregségi nyugdíjkorhatár: A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki:
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.
Saját jogú nyugellátás: öregségi nyugdíj.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 4. § k) pont, 6. §, 18. § (1) bekezdés, 55. § (1) bekezdés, 64. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés b) pont, 81. § (1) bekezdés, 95/A. § (2) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm.rendelet 3. § (3), (5) bekezdés, 72/B. § (1), (1a), (1b), (1d)-(1f), (2), (9)-(13) bekezdés, (20) bekezdés a) pont, 6. számú melléklet,

a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés
,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 12. §, 13. § (1) bekezdés, 44. §, 47. § (1) bekezdés, 63. §, 80-82. §, 112. §, 113. § (1) bekezdés, 114. § (1) bekezdés
, 116. § (1) bekezdés,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pont, 57. § (2) bekezdés a)-c) pont,

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Kulcsszavak

kivételes emelés, nyugdíjemelés, méltányosság, "3 évente járó emelés",

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858