Akadálymentes verzió

Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére

Kódszám

NYBIZ00025

Az ügy rövid leírása

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy kérelmére kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

Kivételes nyugellátás-emelés azon nyugellátásban részesülő, öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy részére engedélyezhető, akinél a folyósított nyugellátás és az esetlegesen folyósított rendszeres pénzellátás (ide nem értve az időskorúak járadékát) együttes havi összege nem haladja meg a 85 000 forintot. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója rendkívül indokolt esetben a törvényben és a végrehajtási kormányrendeletben meghatározott feltételek hiányában is engedélyezheti a nyugellátás méltányosságból történő emelését azzal, hogy nem engedélyezhető emelés, ha a nyugellátás és a rendszeres pénzellátás havi összege meghaladja a 90 000 forintot. Az ügyben kévpiselő és meghatalmazott is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező természetes személyazonosító adatai (így a kérelmező családi és utóneve; születési családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja családi és utóneve), társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége. A kérelem teljesítését alátámasztó, különös méltánylást érdemlő körülmények, illetve az ellátást érintő egyéb tények: ápolást, gondozást nyújtó, tartós bentlakásos intézményi elhelyezésről, előzetes letartóztatás, szabadságvesztés büntetés tényéről, a rendszeres pénzellátásokról és azok összegéről szóló nyilatkozat.

Milyen iratok szükségesek?

Különös méltánylást érdemlő körülmények igazolásához kérhetőek pl. a kérelmező nevére kiállított temetési számla, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre vonatkozó igazolások.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kivételes nyugellátás-emelés iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelem benyújtható az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnál vagy az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél. A kérelem a kormányablakban is benyújtható.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő  30 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A méltányossági jogkörben - a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése tárgyában - hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés a nyugellátás megállapítását, illetve a korábbi kivételes nyugellátás emelést követő 3 éven belül, valamint annak aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, illetve ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményben ( rehabilitációs intézmény, lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) él.
A kérelem az e célra rendszeresített „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K16 számú űrlap – nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez) nyújtható be.
A nyomtatványt pontosan kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén a az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.)
Különös méltánylást érdemlő körülmény, amely rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők eltartása).
Fontos megjegyezni: A törvény csak a kérelmező esetében jelöli meg a 85 000 Ft-os jövedelemhatárt, ugyanakkor a mérlegelési jogkörben hozott döntésben vizsgálatra kerül a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó jövedelme is.
Az emelés összege nem haladhatja meg a 7 125 Ft-ot, de nem lehet kevesebb 2 850 Ft-nál. A méltányossági nyugdíjemelés nem engedélyezhető annak, aki nem nyugellátásban részesül. A nyugellátások közül kivétel az ideiglenes özvegyi nyugdíj, mely ugyan társadalombiztosítási nyugellátás, de az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege méltányosságból nem emelhető.

Fontosabb fogalmak

Különös méltánylást érdemlő körülmény: Amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek).
Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások.
Öregségi nyugdíjkorhatár:
A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki:
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.
Saját jogú nyugellátás: öregségi nyugdíj.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés, 18. § (1) bekezdés, 64. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés b) pont, 66. § (3) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, 95. § (4) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997 (X. 6.) Korm. rendelet 3. § (3), (5) bekezdés, 72/B. §, 6. számú melléklet,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37. § (3)-(5) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 50. §, 51. §, 71-73.§,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pont, 57. § (2) bekezdés
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
A tájékoztató a méltányosságból engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés szabályait tartalmazza: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/114-m%C3%A9lt%C3%A1nyoss%C3%A1g/1632-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-kiv%C3%A9teles-nyugell%C3%A1t%C3%A1s-emel%C3%A9sr%C5%91l-%C3%BAj.html
Gyakori kérdések az ügyintézés során: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/gyakori-k%C3%A9rd%C3%A9sek.html

Kulcsszavak

kivételes emelés, nyugdíjemelés, méltányosság, "3 évente járó emelés",

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858