Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem özvegy részére

Kódszám

NYBIZ00027

Az ügy rövid leírása

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megváltozott munkaképességű özvegy, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy, továbbá az árva kérelmére kivételes nyugellátás emelés engedélyezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

Kivételes nyugellátás emelés azon nyugellátásban részesülő, megváltozott munkaképességű özvegy, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy, továbbá az árva részére engedélyezhető akinél a folyósított nyugellátás és az esetlegesen folyósított rendszeres pénzellátás (ide nem értve az időskorúak járadékát) együttes havi összege nem haladja meg a 75.000 forintot.
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója rendkívül indokolt esetben a törvényben és a végrehajtási kormányrendeletben meghatározott feltételek hiányában is engedélyezheti a nyugellátás méltányosságból történő emelését. Az ügyfél az eljárás során meghatalmazott vagy képviselő útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetőségére és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok. A kérelem teljesítését alátámasztó, különös méltánylást érdemlő körülmények, illetve az ellátást érintő egyéb tények: ápolást, gondozást nyújtó, tartós bentlakásos intézményben él, otthont nyújtó ellátásban részesül, illetve javítóintézeti elhelyezés, előzetes letartóztatás, szabadságvesztés büntetés ténye. Rendszeres pénzellátásokról és azok összegéről szóló nyilatkozat.

Milyen iratok szükségesek?

Különös méltánylást érdemlő körülmények igazolásához kérhetőek pl. a kérelmező nevére kiállított temetési számla, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre vonatkozó igazolások.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Kivételes nyugellátás emelés engedélyezése iránti kérelmet hozzátartozói nyugellátás esetén (árvaellátás, özvegyi nyugdíj) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez is be lehet nyújtani. A kérelem a kormányablakban is benyújtható.

Ügyintézés határideje

22 munkanap

Jogorvoslati lehetőség

A méltányossági jogkörben - a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése tárgyában - hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor. A kérelem az e célra rendszeresített „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K16 számú űrlap – nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez) nyújtható be.

A nyomtatványt pontosan kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás, özvegyi nyugdíj) esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához kell benyújtani.

A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.) Különös méltánylást érdemlő körülmény, amely rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők eltartása).

Az emelés összege nem haladhatja meg 7.125 Ft-ot, de nem lehet kevesebb 2.850 Ft-nál.

A méltányossági nyugdíjemelés annak nem engedélyezhető, aki nem nyugellátásban részesül. A nyugellátások közül kivétel az ideiglenes özvegyi nyugdíj, mely ugyan társadalombiztosítási nyugellátás, de az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege méltányosságból nem emelhető. Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás emelés a nyugellátás megállapítását, illetve a korábbi kivételes nyugellátás emelést követő 3 éven belül, valamint annak aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményben (rehabilitációs intézmény, lakóotthon) él.

Fontosabb fogalmak

Megváltozott munkaképességű: az a személy, akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.

Különös méltánylást érdemlő körülmény: Amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára(pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek).

Rendszeres pénzellátás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás (pl. táppénz, csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), korhatár előtti ellátás, ápolási díj).

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés, 64. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés b) pont, 66. § (3) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, 95. § (4) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997 (X.6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés g) pont, 66/A. §, 72/B. § (1) bekezdés, (1a) bekezdés, (1b) bekezdés b) pont, 1d) bekezdés c) pont ca), cb), (1f) - (1g) bekezdés, (2) bekezdés, (9) bekezdés, (11)-(13) bekezdés, (20) bekezdés, 6. számú melléklet,
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm. rendelet,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37. § (3)-(5) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 50. §, 51. §, 71-73.§,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pont,
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
A tájékoztató a méltányosságból engedélyezhető kivételes nyugellátás megállapítás, emelés, valamint az egyszeri segély  igénylésének szabályait tartalmazza: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/114-m%C3%A9lt%C3%A1nyoss%C3%A1g/1632-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-kiv%C3%A9teles-nyugell%C3%A1t%C3%A1s-emel%C3%A9sr%C5%91l-%C3%BAj.html
Gyakori kérdések az ügyintézés során: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/gyakori-k%C3%A9rd%C3%A9sek.html

Kulcsszavak

kivételes emelés, nyugdíjemelés, méltányosság, "3 évente járó emelés"

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858