" />
" />
Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem.

Kódszám

NYBIZ00028

Az ügy rövid leírása

Egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

A nyugellátásban részesülő ügyfél rendkívüli élet és szociális helyzetére hivatkozással egyszeri segély kérelemmel fordulhat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez.
Kérelmében hivatkozhat nehéz körülményeire, egészségi állapotára, életkorára, közeli hozzátartozó halálesetére, havi kiadásainak aránytalan emelkedésére, természeti katasztrófa miatt fennálló súlyos élethelyzetére, saját háztartásában nevelt kiskorú vagy tanulmányokat folytató gyermek/ek eltartásának nehézségeire, alacsony nyugellátására.

Ki jogosult az eljárásra?

Az igénylő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Az ügyfél nem csak személyesen járhat el. A meghatalmazott, gyám, gondnok a képviseleti jogosultságát köteles igazolni.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincsen kötelezően csatolandó dokumentum. A célszerűen csatolandó dokumentumok körét az ügyféltájékoztató tartalmazza.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyszeri segély iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelem benyújtható: hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjánál, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjánál.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A méltányossági jogkörben - az egyszeri segély engedélyezése tárgyában - hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor.

A kérelmet az ONYF honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.).

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

  a 75.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,

  a 85.000 forintot, ha egyedül él.

Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is.

Egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg, az összege nem lehet kevesebb 15.000 forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott tárgyévi legkisebb összegének másfélszeresét.


Mikor kérhető egyszeri segély?
Ha a kérelmező körülményei rendkívüli módon és mértékben veszélyeztetik a megélhetését és jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelentenek.
Előnyben részesül, ha az egyszeri segélyt katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, illetve a kérelmező vagy közeli hozzátartozójának betegsége miatt igényli.

Milyen időközönként kérhető az segély?

Évente kérhető, de ha a körülmények vagy az élethelyzet indokolja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának engedélye alapján kérelemre, többször is megállapításra kerülhet.

Fontosabb fogalmak

Különös méltánylást érdemlő körülmény: amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, illetve a kérelmező vagy közeli hozzátartozójának betegsége).

Rendszeres pénzellátás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás (pl. táppénz, csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), korhatár előtti ellátás, ápolási díj).

Jövedelem: Az Szt. 4. § (1) bekezdésének a) pontja szerint jövedelem.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) és (2) bekezdés, 66. § (1) bekezdés b) pont, 66. § (3) bekezdés 72. § (1) bekezdés,

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997 (X.6.) Korm. rendelet 3.§ (3), (5) bekezdés, 72/B. §,


a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37. § (3)-(5) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 50. §, 51. §, 71-73.§,

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a), i) pont

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
Tájékoztató az egyszeri segélyről: http://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/114-m%C3%A9lt%C3%A1nyoss%C3%A1g/1630-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-egyszeri-seg%C3%A9lyr%C5%91l.html

Kulcsszavak

Egyszeri segély, méltányosság, katasztrófa, betegség, létfenntartás veszélyeztetése, közeli hozzátartozó elhalálozása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858