Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

Kódszám

OKTAT00013

Az ügy rövid leírása

A szomszédos államokban (kivéve Ausztria) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató, a vele együttélő házastársa és közös háztartásukban nevelt gyermekük (a házastárs és gyermek akkor is, ha nem valja magát magyar nemzetiségűnek), valamint nemzetközi szerződés alapján az a szomszédos államban óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató, aki magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában oktat, Magyarország területén pedagógus- , illetve oktatói kedvezményre jogosult. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges a kedvezmény iránti kérelem benyújtása,. A kedvezményre való jogosultság megállapításáról a kormányhivatal hoz döntést. Ezt követően a kormányhivatal vagy a külképviselet jegyzi be a jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező Magyar igazolványába, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfüzet lebélyegzésével.
A jogosult a kedvezményeket a jogosultságot igazoló bejegyzéstől az adott tanév befejezését követő október 31-éig veheti igénybe. A kedvezményre való jogosultságot igazoló bejegyzést évente meg kell hosszabbítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Azok az óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben tanító pedagógusok vagy oktatók, akik Magyar igazolvánnyal rendelkeznek, vagy arra jogosultak, vagyis azok a személyek, akik:
1. a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkeznek, és
2a. aki magyar állampolgár, vagy
2b. aki tud magyar nyelven, vagy
2c.akit
- a lakóhelye szerinti szomszédos állam magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tart nyilván, vagy
- a szomszédos állam területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként tart nyilván, vagy
- a szomszédos állam területén működő valamely vallási közösség nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon.

A kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt a személyt is, aki a szomszédos állam óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményében magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában oktat.

Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a kedvezmény a kedvezményre jogosult oktatóval vagy pedagógussal együtt élő házastársra és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermekre akkor is kiterjed, ha magát nem vallja magyar nemzetiségűnek.

Milyen adatokat kell megadni?

1. a kérelmező természetes személyazonosító adatait, aláírását,
2. a Magyar igazolvány vagy az erre irányuló kérelem számát,
3. a kérelem kiállításának helyét és idejét,
4. az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.,
5. a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a határon túli pedagógusok és oktatók szakirodalmovásárlási támogatását jelentő kedvezmény igénybevétele céljából, hozzájárul adatai a szakirodalom-vásárlási támogatás lebonyolítását végző szervezet (KELLÓ) felé történő továbbításához.

Milyen iratok szükségesek?

1. a pedagógus, tanítói, óvodapedagógus munkakör betöltését igazoló okirat, különösen munkáltatói igazolás
2. a kérelmező felsőoktatási intézménnyel fennálló, oktatási tevékenységre irányuló munkaviszonyát vagy megbízási jogviszonyát igazoló okirat
3. a jogosultság megállapításához szükséges annak az igazolása is, hogy rendelkezik a pedagógus munkakör ellátásához szükséges végzettséggel.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás tárgyi illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII.10.) Korm. Rendelet mellékletében meghatározott fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

A kérelmet elbíráló kormányhivatal a kérelemmel kapcsolatos döntését a gépi feldolgozásra alkalmas kérelemnek a külképviselettől a kormányhivatalhoz töténő megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül hozza meg.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre lehetőség van. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az Oktatási Hivatal. A fellebbezést az elsőfokú döntést meghozó fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell benyújtani, az Oktatási Hivatalnak címezve a elsőfokú döntés közlésétől számított 15 napon belül.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A kérelmet a határon túli pedagógus és oktató a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be. Kormányhivatalnál történő benyújtás esetén a kormányhivatal a kérelmet továbbítja a külképviseletnek. A kérelmet átvevő külképviselet a kérelemről gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet állít elő. A gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet elektronikus úton továbbítja a külképviselet a kormányhivatal felé. A kérelmet elbíráló kormányhivatal a kérelemmel kapcsolatos döntését a gépi feldolgozásra alkalmas kérelemnek a hozzá megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül hozza meg. A kedvezményekre való jogosultság kormányhivatal által történő megállapítását követően a kormányhivatal, vagy a külképviselet jegyzi be a kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező Magyar igazolványába, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfüzet lebélyegzésével.

A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság kérelemre egy évvel meghosszabbítható.
Ha a kérelmező megadja telefonos elérhetőségét vagy elektronikus levélcímét a külképviselet egyes eljárási cselekményekről telefonon vagy e-mailben tájékoztatja az ügyfelet.

Fontosabb fogalmak

A Magyar igazolványra irányuló kérelem száma: ha a kérelmező még nem rendelkezik Magyar igazolvánnyal, a kedvezményre való jogosultság iránti kérelemnek tartalmaznia kell a Magyar igazolvány iránti kérelem számát, ami az ennek benyújtásakor, a kérelmet befogadó hatóság által adott iktatószám.

Vonatkozó jogszabályok

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 10. §;
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény
pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. XII. 10.) Korm. rendelet 13. § (1)-(2) bekezdés; 16. § (2) bekezdés; 17. §; 19. § (1) bekezdés; 18. § 19. § (1) bekezdés; 22. § (1) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 13. pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Érvényesítő matrica, Magyar Igazolvány, meghosszabbítás, hiánypótlásérvényességi idő, hiánypótlásérvényességi idő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858