Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem

Kódszám

OROKS00025

Az ügy rövid leírása

.Ha a tulajdonos egy műemlék vagy védett régészeti lelőhely ingatlanát el akarja adni, a kapott vételi ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosulttal, jelen esetben a Magyar Államot képviselő Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtal közölni.
Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük létrejön, a Magyar Állam a megadott feltételekkel megvásárolja a vételre kínált ingatlant.
Ha a jogosult az ajánlati kötöttség ideje alatt nem tesz elfogadó nyilatkozatot, a tulajdonos a dolgot az ajánlatot tevő harmadik személy ajánlatának megfelelően vagy annál az eladó számára kedvezőbb feltételek mellett eladhatja. Ha az adásvételi szerződés megkötése során a Magyar Állam elővásárlási jogát nem vették figyelembe, és az illetékes földhivatal a tulajdonjog bejegyzését elutasítja vagy hiánypótlást ír elő, a Forster Központ a megkötött adásvételi szerződés alapján is jogosult nyilatkozatot tenni.
Az elővásárlási jog csak ellenérték mellett történő tulajdon-átruházás esetén áll fenn. Nem hatósági ügy, polgári jogi jogügylet, adásvétel egyik különös neme.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tulajdonos, akinek olyan műemlék vagy védett régészeti lelőhely ingatlan van a tulajdonában, amelyre a magyar államot elővásárlási jog illeti meg, az ingatlan eladása előtt a kapott ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosulttal közölni. A Magyar Államot megillető előváráslási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat iráni kérelmet / az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó felhívást az adott műemlék tulajdonosának nevében annak jogi képviselője kezdeményezheti. A kérelmet, az általa elfogadni kívánt vételi ajánlat mellékelésével a tulajdonos is jogosult benyújtani.

Kizáró okok: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés elkészítéséhez és az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításánál a jogi képviselet kötelező, így megkötött adásvételi szerződés mellékelése esetén csak a jogi képviselő a nyújthatja be a kérelmet

Milyen adatokat kell megadni?

Ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlat - vételár. Az adásvétel tárgyát képező ingatlan pontos megnevezése, vételár és - ha van - a felek által lényegesnek tartott kérdések.

Milyen iratok szükségesek?

Kapott vételi ajánlat vagy az adásvételi szerződés tervezet. Ha a kérelem benyújtása előtt megkötötték az adásvételi szerződést, akkor az aláírt, bélyegzővel ellátott adásvételi szerződés.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Külön eljárási költség - így a Forster Központnak fizetendő illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj - nincs. Az ügyvédi munkadíj részét képezi az ajánlatnak az elővásárlási jogot gyakorló szervvel való közlése.

Hol intézhetem el?

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1., mint a Magyar Állam elővásárlási jogát gyakorló szerv. A Forster Központ örökségvédelmi és vagyongazdálkodási tevékenysége körében országos illetékességgel gyakorolja az elővásárlási jogot.

Ügyintézés határideje

Az elővásárlásra jogosult tulajdonoshoz intézett jognyilatkozatára konkrét határidőt jogszabály nem állapít meg. A nyilatkozatot annyi időn belül kell megtenni, amelyen belül az ajánlattevő - tekintettel az ajánlatban megjelölt szolgáltatás jellegére és az ajánlat elküldésének módjára - a válasz megérkezését rendes körülmények között várhatta (21 nap).

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A félnek nincs lehetősége fellebbezésre, a nyilatkozat csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Van-e az adott ingatlan tekintetében a Magyar Államnak elővásárlási joga? Országos (nem helyi), egyedileg (nem területi vagy más műemlék környezeteként) védett műemlék ellenérték mellett történő tulajdon-átruházása, adásvétele esetén a Magyar Államnak elővásárlási joga van az 1998. január 1-je előtt hatályos jogszabályok alapján műemlék, műemlék jellegű, városképi jelentőségű kategóriában védett ingatlanok tekintetében. Az 1998. január 1. után műemlékké nyilvánított ingatlanok, illetve védett régészeti lelőhelyek esetében akkor van elővásárlási joga a Magyar Államnak, ha ezt a védetté nyilvánító, illetőleg a védettséget módosító rendelet kimondja.

Fontosabb fogalmak

Műemlék: jogszabály által országos egyedi műemléki védettség alá helyezett ingatlan. Körébe tartoznak a korábban műemlék jellegűnek vagy városképi jelentőségűnek nevezett ingatalnok is. A helyi védett, a műemléki környezet részét képező ingatlanok, a műemléki jelentőségű területek tekintetében a Magyar Államnak nincs elővásárlási joga. Régészeti lelőhelyek közül csak a védett régészeti lelőhelyek tekintetében merülhet föl a Magyar Állam elővásárlási joga.
Műemlékre vonatkozó állami elővásárlási jog: országos egyedi műemléki védelem alatt álló ingatlanok (műemlékek, illetve a korábbi szóhasználat szerint műemlék jellegű épületek) adásvétele, ellenérték mellett történő tulajdon-átruházása esetén a Magyar Államnak (a Forster Központon keresztül) lehetősége van arra, hogy az adásvétel létrejötte előtt nyilatkozatot tegyen arról, hogy az adott ingatlant meg kívánja-e vásárolni.

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. §, 6:65. §, 6:221. §, 6:222. §, XII. Fejezet, XIII. Fejezet;
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (1) bekezdés a) pont, (4) bekezdés, 86. § (3) bekezdés;
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 1. §, 9. §;
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 26. § (2) bekezdés, 29. §;
Magyarország Alaptörvény 25. Cikk (2) bekezdés a) pont;

Kulcsszavak

műemlék eladása, műemlék adásvétele, műemlék vásárlása, műemlék jellegű épület adásvétele, régészeti terület adásvétele, régészeti lelőhely adásvétele, állami elővásárlási jog gyakorlása, elővásárlási jognyilatkozatvédetté nyilvánított régészeti lelőhely adásvétele, védetté nyilvánított régészeti lelőhely adásvételeelővásárlási jognyilatkozat, védetté nyilvánított régészeti lelőhely adásvételeelővásárlási jognyilatkozat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858