Akadálymentes verzió

Csecsemőgondozási díj iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00054

Az ügy rövid leírása

A csecsemőgondozási díj (CSED) társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötött, gyermek születése esetén járó pénzbeli ellátás. A szülési szabadság időtartamára lehet megállapítani, a jogosultsági feltételekkel rendelkező biztosítottaknak.
A szülési szabadság időtartama huszonnégy hét, ebből legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé eshet.
A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatónál (pl. munkahely) kell előterjeszteni.
Azoknak a biztosítottaknak, akiknek nincs foglalkoztatójuk (pl. egyéni vállalkozók), a kérelmüket az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell benyújtaniuk. Ha újabb gyermek születik, akkor 2014. január 1-jétől az előző gyermekre tekintettel folyósított ellátást is tovább lehet folyósítani. Azaz a szülőnek már nem kell választani az ellátások között. Amennyiben több ellátást folyósítanak több gyermek után egyszerre, akkor az ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe.

Ki jogosult az eljárásra?

A csecsemőgondozási díj megállapítását a biztosítottnak kell kérelmeznie.
Csecsemőgondozási díj annak jár, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és
- a biztosítás időtartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül,
vagy
- a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon túl a baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.
A jogszabály lehetőséget ad arra is, hogy meghatározott feltételekkel a csecsemőgondozási díjat a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő időtartamára a vér szerinti apa, a gyám, az örökbefogadó nő és az egyedülálló férfi is megkaphassa.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemben az alábbi adatokat kell közölni:
- kérelmező személyi adatai, lakóhelye, TAJ-száma
- foglalkoztató (pl. munkahely) adatai
- az ellátás alapját jelentő társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok
- az Európai Gazdasági Térség valamelyik tagállamában megszerzett biztosítási idő(k)re és igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok
- az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok
- jelenlegi jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok
- iskolai tanulmányok
- tartásdíj
- gyermek születési ideje, TAJ-száma
- gyermek és a kérelmező közötti viszonyra vonatkozó adatok
- az ellátás igénybevételéhez szükséges orvosi igazolások

Milyen iratok szükségesek?

A foglalkoztató által kiállított "Foglalkoztatói igazolás", amely tartalmazza az ügyfél nyilatkozatát a csecsemőgondozási díj megállapításához.
Ha nincs foglalkoztató, (mert a kérelmező önfoglalkoztató - pl. egyéni vállalkozó), akkor az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatványt kell kitöltenie.
Ha a biztosított a szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztó(k)nál állt biztosítási jogviszonyban, csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:
- "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról"

Ha az igénylés időpontja a szülés időpontjánál korábbi, akkor csatolni kell a szülés várható időpontjáról szóló igazolást (orvosi igazolással vagy a várandósgondozási könyv másolatával), a szülést követően a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
Születés körüli halálozás esetén csatolni kell a kiállított halottvizsgálati bizonyítványt.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató esetében - a méltányossági eljárás kivételével: a munkahelyi kifizetőhely.
Egyéb esetben (ideértve a méltányossági eljárást is): az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

Ha a csecsemőgondozási díj iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető (nincs szükség hiánypótlásra), az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre lehetőség van. Társadalombiztosítási kifizetőhely által hozott döntés esetében a fellebbezést a munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni, és a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell megküldeni. A kormányhivatalok társadalombiztosítási kifizetőhelyei esetében pedig a fellebbezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kell címezni és a Magyar Államkincstárnak kell megküldeni.
Egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal által hozott döntés esetében a fellebbezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kell címezni, és a kormányhivatalnak kell megküldeni.
A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani (kifizetőhely vagy kormányhivatal). A fellebbezést a döntés közlésétől (kézhezvételétől) számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mit jelent a jogosultsághoz szükséges 365 nap előzetes biztosítási idő?
A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges 365 nap előzetes biztosítási időbe be kell számítani:
a) a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét,
b) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
c) rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Lehet-e gyes alatt csecsemőgondozási díjat igényelni?
Igen, amennyiben a kérelmező megfelel a jogosultsági feltételeknek úgy választhat az ellátások között, de egyszerre csak az egyik ellátás folyósítható. 2013. december 31. napját követően született újabb gyermek esetén, az előző gyermekre folyósított ellátásról nem kell lemondani.

Az álláskeresési támogatásban részesülő személy hogyan jogosult csecsemőgondozási díjra?
Aki az álláskeresési támogatás folyósítása alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő 42 napon belül szül, ha a szülést megelőző 2 éven belül rendelkezik 365 nap biztosítási idővel, jogosult lehet az ellátásra. Az így megállapított ellátás alapja azonban nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék alapját képező átlagkereset harmincad részét. A munkanélküli ellátást a csecsemőgondozási díj megállapítását követő naptól szünetelteti a folyósító szerv, az ellátásban részesülőnek bejelentési kötelezettsége van.

További információ: www.oep.hu

Fontosabb fogalmak

"Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatvány: ún. TB kiskönyv.

Az ellátás megállapítása során alkalmazott meghatározások:
- "folyamatos biztosítási idő": a biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs;
- visszamenőlegesen benyújtott kérelmek: az ellátás iránti igény a bejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető.

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. §, 40-42.§, 79. §,39/B §, 75/A §, 50. §, 61-62§
A közigazgatási hatósági eljárásés szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15-16. §, 40. §, 40/A. §, 33. §, 71-72. § ,98-99. §, 102. §, 116. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 26. §, 26/A. §, 26/C.§, 38-39. §, 41. §, 37. §, 38/B. §, 49/B. §, 1. §.
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 127. §.

Kulcsszavak

terhességi-gyermekágyi segély (thgys, gyás, tgyás)/csecsemőgondozási díj (CSED) biztosítási jogviszony folyamatos biztosítási idő jövedelem TB kiskönyv álláskeresési támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858