Akadálymentes verzió

Gyermekgondozási díj iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00055

Az ügy rövid leírása

A gyermekgondozási díj (gyed) társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás.
A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély/csecsemőgondozási díj (szülési szabadság), illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól, legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek esetén legfeljebb a gyermekek 3 éves koráig.
A gyermekgondozási díj iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatónál (pl. munkahely) kell előterjeszteni.
Azoknak a biztosítottaknak, akiknek nincs foglalkoztatójuk (pl. egyéni vállalkozók) a kérelmüket a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtaniuk.
A 2013. december 31. napja után született gyermek után gyermekgondozási díjra jogosult (diplomás gyed) a magyar nyelvű felső fokú alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgató, ha a szülést megelőző két éven belül legalább két aktív félévvel rendelkezik. Az ellátás a gyermek születésének napjától számított egy évig jár.
A szülőnek már nem kell választani az ellátások között. Amennyiben több ellátást folyósítanak több gyermek után egyszerre, akkor az ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe.
A gyermek egy éves korától a GYED igénybevevője korlátlan időtartamban dolgozhat.

Ki jogosult az eljárásra?

A gyermekgondozási díj megállapítását a biztosítottnak kell írásban kérelmeznie.

Gyermekgondozási díjra jogosult:
a) a biztosított szülő (nevelőszülő, helyettes szülő nem), ha az igénylést - a gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,
b) az anya, a vér szerinti apa, a gyám, az örökbefogadó nő és az egyedülálló férfi, akinek részére terhességi-gyermekágyi segélyt/csecsemőgondozási díjat állapítottak meg, és a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély/csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt. További feltétel, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre/csecsemőgondozási díjra való jogosultság a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezzen és az igénylő a szülést megelőző két évben 365 napon át biztosított legyen. Az igénylőnek a gyermeket saját háztartásában kell nevelnie.

A gyermekgondozási díj megállapításához szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie. A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani:
- a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét,
- a közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
- a rehabilitációs járadék és rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Szülőnek kell tekinteni:
a) a vér szerinti és az örökbefogadó szülőt, együttélő házastársat;
b) azt a személyt, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni;
c) a gyámot.
Gyermekgondozási díjra (diplomás gyed) jogosult a szülő nő, vagy a vér szerinti apa
- ha magyar nyelvű felsőfokú alapképzés, szakképzés, felsőoktatási szakképzés, mesterképzés, egységes osztatlan képzés doktori képzés nappali tagozatán legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik- ha a gyermek a hallgatói jogviszony fennállása, vagy annak szüneteltetését ill. megszűnését követő 1 éven belül született; és
- az igénylő magyar állampolgár vagy másik EGT állam polgára.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemben az alábbi adatokat kell közölni:
- kérelmező személyi adatai, lakóhelye, TAJ-száma
- foglalkoztató (pl. munkahely) adatai
- az ellátás alapját jelentő társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok
- az Európai Gazdasági Térség valamelyik tagállamában megszerzett biztosítási idő(k)re és igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok
- az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok
- jelenlegi jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok
- iskolai tanulmányok
- tartásdíj
- jövedelmekről szóló adatok
- gyermek születési ideje, TAJ-száma
- gyermek és a kérelmező közötti viszonyra vonatkozó adatok
- ugyanazon gyermek után ellátásban részesülő személyekre vonatkozó adat

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfél kérelme alapján a foglalkoztató "Foglalkoztatói igazolás"-t állít ki, amelynek része az ügyfél által kitöltött "Igénybejelentés gyermekgondozási díjhoz" elnevezésű nyomtatvány.
Ha nincs foglalkoztató, (mert a kérelmező önfoglalkoztató - pl. egyéni vállalkozó), akkor az "Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatványt kell kitöltenie.
Ha a biztosított a szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztó(k)nál állt biztosítási jogviszonyban, csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:
- "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról", valamint
- a "Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához" elnevezésű nyomtatványt (2015. január 1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel igényelt gyermekgondozási díj esetén).
A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát csak abban az esetben kell csatolni, ha ugyanarra a gyermekre vonatkozóan a gyermekgondozási díjat más személy igényli, mint akinek részére a terhességi-gyermekágyi segélyt/csecsemőgondozási díjat megállapították.
"Diplomás GYED" esetén csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
- "Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra", valamint
- az "Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez" elnevezésű nyomtatványokat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató esetében - a méltányossági eljárás kivételével -: az igénylő munkáltatójánál működő kifizetőhely.
Egyéb esetben (ideértve a méltányossági eljárást is): a fővárosi és megyei kormányhivatal.
A "Diplomás GYED" esetén a kérelmet, amennyiben a szülő nő biztosított, akkor a kifizetőhelyhez vagy a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalhoz, ha az igénylő nem biztosított, illetve az apa igénylése esetén a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Ügyintézés határideje

Ha a gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető (nincs szükség hiánypótlásra), az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre lehetőség van. Társadalombiztosítási kifizetőhely által hozott döntés esetében a fellebbezést a munkáltató székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak kell címezni, és a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell megküldeni. A kormányhivatalok társadalombiztosítási kifizetőhelyei esetében pedig a fellebbezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kell címezni és a Magyar Államkincstárnak kell megküldeni.
Egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal által hozott döntés esetében a fellebbezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kell címezni, és a kormányhivatalnak kell megküldeni.
A fellebbezést a döntés közlésétől kézhezvételétől) számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ki tekinthető szülőnek a gyermekgondozási díjra jogosultság szempontjából?
- a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, továbbá az együtt élő házastárs,
- az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
- a gyám,
- diplomás GYED esetén kizárólag a szülő nő, illetve a vér szerinti apa.
Gyermekgondozási díjra jogosultság szempontjából nem tekinthető szülőnek a nevelőszülő és a helyettes szülő.

Jár-e a gyermekgondozási díj, ha a gyermeket bölcsődében helyezik el?
Nem jár, kivéve:
- ha a gyermeket rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményben helyezik el; vagy
- a szülő keresőtevékenységet folytat.

Lehet-e szüneteltetni a gyermekgondozási díj folyósítását?
Igen. A jogosultsági idő alatt bármikor lehet kérni az ellátás folyósításának szüneteltetését, illetve az újbóli folyósítást. A szüneteltetés nem érinti sem a jogosultsági időtartamot, sem a gyermekgondozási díj összegét.

Megszűnik-e a gyermekgondozási díj folyósítása, ha megszűnik a munkaviszony?
Ha a munkaviszony a gyermekgondozási díj folyósítása alatt szűnik meg, akkor a gyermekgondozási díjat tovább kell folyósítani az eredetileg megállapított jogosultsági időtartamra.

További információ: www.oep.hu

Fontosabb fogalmak

"Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatvány: ún. TB kiskönyv.

Az ellátás megállapítása során alkalmazott meghatározások:
- "folyamatos biztosítási idő": a biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs;
- visszamenőlegesen benyújtott kérelmek: az ellátás iránti igény a bejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető.

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/A. §, 42/B. §, 42/D. §, 42/E. §, 5/B. §, 79. §, 82/F. §,75/A. §, 50. §, 62. §
A közigazgatási hatósági eljárásés szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15-16. §, 40. §, 40/A. §, 33. §, 71-72. §, 98-99. §, 102. §, 116. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm.rendelet 26. §, 26/A. §, 26/B. §, 26/C. §, 25/B. §, 41/A. §, 37-39. §, 39/A. §, 38/B. §, 49/B. §
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm.rendelet 2. §

Kulcsszavak

gyermekgondozási díj (gyed) gyed extra biztosítási jogviszony kifizetés jövedelem foglalkoztató "Diplomás GYED"

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858