Akadálymentes verzió

Táppénz iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00056

Az ügy rövid leírása

A táppénz az egészségbiztosítás keretében járó keresetpótló juttatás, amely a keresőképtelenség miatt elvesztett jövedelem részbeni pótlását szolgálja.
Táppénz az igazolt keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, egy évig abban a jogviszonyban, amelyben a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie.
Az, aki a keresőképtelenségét közvetlenül megelőző egy évnél rövidebb ideig volt folyamatosan biztosított, táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelelő időre tekintettel kaphat. (A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszab megszakítás nincs.)
A munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot adhat ki.
Táppénz a betegszabadság lejártát követő naptól állapítható meg.
2014. január 1-jétől a GYED mellett munkát végző személy a GYED folyósítása mellett, keresőképtelensége esetén jogosult lehet táppénzre.
A keresőképtelenség elbírálása orvos-szakmai feladat, igazolása az erre rendszeresített nyomtatványon történik.

Ki jogosult az eljárásra?

Táppénz megállapítását a keresőképtelen biztosítottnak kell kérelmeznie.
Táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizet.

Keresőképtelennek minősül a táppénzre való jogosultság tekintetében az a személy:
a) aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni (fekvőbeteg-gyógyintézeti /kórházi/ ellátás esetén is);
b) aki várandóssága, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni és csecsemőgondozási díjra nem jogosult;
c) akit közegészségügyi okból a foglalkozásától eltiltottak.

Annak, aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonnyal rendelkezik, a keresőképtelenséget, a táppénzfolyósítás időtartamát és a táppénz összegét jogviszonyonként kell megállapítani.

Milyen adatokat kell megadni?

A táppénz megállapításához az alábbi adatokat kell közölni:
- kérelmező személyi adatai, lakóhelye, TAJ-száma
- foglalkoztató (pl. munkahely) adatai
- az ellátás alapját jelentő társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok
- az Európai Gazdasági Térség valamelyik tagállamában megszerzett biztosítási idő(k)re és igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok
- az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok
- jelenlegi jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok
- iskolai tanulmányok
- tartásdíj
- keresőképtelenség időtartamára, betegszabadságra vonatkozó adatok

Milyen iratok szükségesek?

A foglalkoztató (pl. munkáltató) a táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához "Foglalkoztatói igazolás"-t állít ki, melyhez csatolni kell a biztosított által benyújtott, a keresőképtelenségről szóló orvosi és egyéb igazolásokat.
Ha a biztosított a keresőképtelenséget megelőző két éven belül más foglalkoztatónál is biztosítási jogviszonyban állt, csatolni kell még az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatványt is.
Ha az orvosi igazolás szerint a keresőképtelenséget baleset okozta, akkor nyilatkozni kell a baleset körülményeiről is.
Ha nincs foglalkoztató, (mert a kérelmező (önfoglalkoztató - pl. egyéni vállalkozó), akkor az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatványt kell kitöltenie és csatolni a fentiekben felsorolt igazolásokat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató esetében - a méltányossági eljárás kivételével: a munkahelyi kifizetőhely.
Egyéb esetben (ideértve a méltányossági eljárást is): a fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

Ha a táppénz iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető (nincs szükség hiánypótlásra), az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Lehetőség van fellebbezésre. Társadalombiztosítási kifizetőhely által hozott döntés esetében a fellebbezést a munkáltató székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak kell címezni, és a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell megküldeni. A kormányhivatalok társadalombiztosítási kifizetőhelyei esetében pedig a fellebbezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kell címezni és a Magyar Államkincstárnak kell megküldeni.
Egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal által hozott döntés esetében a fellebbezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kell címezni, és a kormányhivatalnak kell megküldeni.
A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani (kifizetőhely vagy kormányhivatal). A fellebbezést a döntés közlésétől (kézhezvételétől) számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A munkaviszony megszűnése után jár-e táppénz?
Nem. Táppénz abban az esetben jár, ha a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné a biztosított. A táppénzre jogosultság alapvető feltétele, hogy a keresőképtelenség a biztosítási idő alatt következik be és fennáll a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége.

Veszélyeztetett várandósság esetén hogyan jár a táppénz?
A táppénzt az általános szabályok szerint kell megállapítani azzal az eltéréssel, hogy veszélyeztetett várandósság miatti keresőképtelenség esetén nincs betegszabadság.

Milyen kötelezettsége van a biztosítottnak a keresőképtelenség alatt?
A biztosított köteles a gyógyulása érdekében az orvost utasításait betartani és tájékoztaást adni arról:
- ha a keresőképtelenségének ideje alatt munkába áll;
- ha bejelentett lakóhelyéről, tartózkodási helyéről másik tartózkodási helyre távozik;
- ha más orvos is kezeli.
A biztosított köteles a táppénzt folyósító szervhez bejelenteni, ha a biztosítási jogviszonya a táppénz folyósítása alatt megszűnik, továbbá bármilyen olyan tényt vagy adatot, ami a táppénz folyósítását érinti.

A GYED folyósítása mellett folyósítható táppénz?
Igen, ha a GYED-ben részesülő kereső tevékenységet folytat és keresőképtelen lesz.

További információk: www.oep.hu

Fontosabb fogalmak

"Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatvány - ún. TB kiskönyv.

Az ellátás megállapítása során alkalmazott meghatározások:
- "folyamatos biztosítási idő" - a biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.
- visszamenőlegesen benyújtott kérelmek - az ellátás iránti igény a bejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető.

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §, 4. § 19.§
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. §, 43-49. §, 79. §, 75/A. §, 61-62. §, 1. §, 49/B. §, 50. §
A közigazgatási hatósági eljárásés szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 15-16. §, 40/A. §, 33. §, 71-72. §, 98-99. §, 102,. §, 116. §
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 126. §
A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII.25.) Korm.rendelet 10. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm.rendelet 27-31. §, 37. §, 38. §, 38/B. §, 39. §, 41. §, 47. §
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm.rendelet 2. §

Kulcsszavak

keresőképtelenség, táppénz folyamatos biztosítási jogviszony kifizetés jövedelem táppénz mértéke

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858