Akadálymentes verzió

Baleseti táppénz iránti kérelem (foglalkoztatottak esetén)

Kódszám

EGBIZ00058

Az ügy rövid leírása

A baleseti táppénz az egészségbiztosítás keretében, üzemi baleset vagy foglalkozási betegség (együtt: üzemi baleset) esetén járó pénzbeli ellátás.

Ki jogosult az eljárásra?

Baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik.
Baleseti táppénzre való jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, ha az üzemi baleset ténye határozattal elismerésre került.
Az ügyfél képviselő és meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A baleseti táppénz megállapításához közlendő adatok köre:
- kérelmező személyi adatai, lakóhely, TAJ-szám
- foglalkoztató adatai
- keresőképtelenségről szóló orvosi igazolás
- az ellátás alapját képező biztosításra vonatkozó adatok
- esetleges tartásdíj fizetési kötelezettség

Milyen iratok szükségesek?

A biztosított (ügyfél) az alábbi igazolásokat a foglalkoztatónál terjeszti elő:
- keresőképtelenséget igazoló "Orvosi igazolás"
- "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" (ún.TB igazolvány)

A foglalkoztató a táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához "Foglalkoztatói igazolás"-t állít ki, melyhez csatolni kell a biztosított által benyújtott keresőképtelenségről szóló orvosi és egyéb igazolásokat.
Ha nincs foglalkoztató, a kérelmező (önfoglalkoztató - pl. egyéni vállalkozó) az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatványt állítja ki és csatolja a fentiekben felsorolt igazolásokat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató esetében - kivéve halált okozó üzemi baleset és méltányossági eljárás: a kifizetőhely.
Egyéb esetben a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei a kormányhivatal.
A kérelem a kormányablakban is benyújtható, melyet legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítani kell az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére.

Ügyintézés határideje

Ha a baleseti táppénz iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.
A fellebbezést a társadalombiztosítási kifizetőhely által hozott döntés esetében: a munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni, és a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell megküldeni.
A kormányhivatalok társadalombiztosítási kifizetőhelyei esetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kell címezni és a Magyar Államkincstárnak kell megküldeni.
Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által hozott döntés esetében: a fellebbezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kell címezni, és az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell megküldeni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Üzemi baleset: az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el (ún. úti baleset).
Foglalkozási betegség: az a betegség, amely a biztosított foglalkozásának a különös veszélye folytán keletkezett.

Az üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség esetén betegszabadság nem jár.

A baleset miatt bekövetkezett keresőképtelenség elbírálása orvos-szakmai feladat, igazolása az erre rendszeresített nyomtatványon történik.

Baleseti táppénz üzemi baleset esetén jár. Amennyiben a társadalombiztosítási ellátást keresőképtelenségének vagy rokkantságának megállapítása céljából vette igénybe a biztosított, illetve keresőképessé válásának céljából elrendelt egyéb orvosi vizsgálat vagy kezelés közben érte a baleset, akkor üzemi balesetnek minősül és – az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén – jár a baleseti táppénz.

Baleseti táppénz a balesetből eredő keresőképtelenség időtartamára, de legfeljebb egy éven keresztül jár azzal, hogy további egy évvel meghosszabbítható az orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján.

A baleseti táppénz iránti kérelmet a foglalkoztatónál kell előterjeszteni akkor is, ha az ellátást az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bírálja el és folyósítja.
Abban az esetben is a foglalkoztatónál kell a kérelmet előterjeszteni, ha a biztosítási jogviszony megszűnt.
Ha nincs foglalkoztató, a kérelmező (önfoglalkoztató - pl. egyéni vállalkozó) az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatványt állítja ki és nyújtja be a vállalkozása székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz.

További információk: www.oep.hu

Fontosabb fogalmak

"Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatvány: ún. TB. igazolvány, kiskönyv;
"Üzemi baleset": az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri.
"Úti üzemi baleset": amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el.
"foglalkozási betegség": az a betegség, amely a biztosított foglalkozásának a különös veszélye folytán keletkezett.

Vonatkozó jogszabályok

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 51-52. §, 55-56. §, 61-61. §, 65. §, 79. §, 55/A. §, 75/A. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15-16. §, 40. §, 40/A. §, 33. §, 71-72. §, 98-99. §, 102. §, 116. §
A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII.25.) Korm.rendelet 10. §, 12. §.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdés m) pont 32-33. §, 38-39. §, 38/B. §, 41. §, 49/B. § 1. §
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm.rendelet 2. §

Kulcsszavak

üzemi baleset úti baleset kifizetés jövedelem munka baleset baleseti táppénz mértéke

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858