Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Gyakorlaton való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

POLGM00002

Az ügy rövid leírása

A polgári védelmi kötelezettséget az Alaptörvény írja elő, és a 2011-es katasztrófavédelmi törvény szabályozza. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában.
A polgári védelemhez két módon lehet csatlakozni. Önkéntes polgári védelmi szolgálat esetén az állampolgár önként, határozott vagy határozatlan időre csatlakozhat a polgári védelemhez. Az úgynevezett köteles szolgálat esetén az illetékes polgármester határozatban osztja be a helyi lakost a település vagy a munkahely polgári védelmi szervezetébe.
A polgári védelmi szervezet tagja évente maximum 72 óra időtartamban gyakorlatra osztható be. A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni. A felhívást a gyakorlat időpontját megelőzően legalább nyolc nappal kell kézbesíteni.
A polgármester a gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben kérelemre halasztást adhat.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországon belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár, aki a 18. életévét betöltötte, de még nem érte el a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár legalsó szintjét és nem vonatkozik rá egyik mentességi körülmény sem.

Milyen adatokat kell megadni?

A gyakorlatra beosztó határozat ügyiratszáma
Halasztás iránti kérelem indokai

Milyen iratok szükségesek?

nincs adat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték- és költségmentes

Hol intézhetem el?

A kötelezett lakóhelye szerint illetékes polgármester feladat- és hatáskörébe tartozik.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetőség.
A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani és a fellebbezés elbírálására jogosult Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez kell címezni.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ki engedélyezi a polgári védelmi szervezet tagjának, hogy a gyakorlaton való részvétel alól halasztást kapjon?
A polgármester, amelyik a kiképzésre besosztó határozatot hozta.

Fontosabb fogalmak

Polgári védelem:
Polgári védelemnek nevezzük azt az össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszert, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése ezen hatások leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettséget jelent az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében.

A polgári védelmi kötelezettség 3 fő tartalmi eleme:

1. adatszolgáltatási kötelezettség: a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás és a polgári védelmi kötelezettség teljesítése céljából a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgár személyes adatait, foglalkozására és a szakképzettségére vonatkozó adatait kezelheti. Azokat a kötelezetteket, akikről adat nem szerezhető be, a polgármester adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szólíthatja fel.
2. megjelenési kötelezettség: a polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be, amelyen köteles megjelenni. A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben (kérelemre) halasztást, illetve felmentést adhat.
3. polgári védelmi szolgálat: a polgári védelmi szervezet tagja köteles a megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott feladatot ellátni, részt venni annak a településnek az azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataiban, amelynek területén tartózkodik és a kapott utasítást végrehajtani. A polgármester a szolgálatadási kötelezettség alól indokolt esetben (kérelemre) felmentést adhat.

Polgári védelmi szervezet:
Polgári védelemi szervezet tagjává válni kétféleképpen lehetséges.
Az első eset, amikor a település polgármestere beosztja az aktív korú, belföldi lakóhellyel,tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárt a települési, munkahelyi, területi vagy központi polgári védelmi szervezetbe, amennyiben a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott mentességi ok nem áll fenn. Ezt nevezzük köteles polgári védelmi szolgálatnak.
A másik lehetőség a katasztrófavédelmi törvényből fakad: az állampolgároknak lehetőségük van arra, hogy önként váljanak határozott vagy határozatlan időre polgári védelmi szervezet tagjává. Aki tehát úgy érzi, hogy a bajban szívesen segítené embertársait, önként is csatlakozhat, tagja lehet polgári védelmi szervezetnek. Ezt nevezzük önkéntes polgári védelmi szolgálatnak.

A polgári védelmi szervezet tagjának kiképzése elméleti és gyakorlati formában történik.

A polgári védelmi gyakorlati kiképzés célja:
a) a felkészítés során elsajátított ismeretek elmélyítése és a gyakorlatban történő alkalmazás begyakorlása,
b) a polgári védelmi szervezetek egymás közötti, valamint a mentésben részt vevő más szervekkel való együttműködésének gyakorlása,
c) a mozgósítás időben történő elérése, valamint
d) az a)–c) pontban foglaltak ellenőrzése.
(2) A polgári védelmi gyakorlati kiképzésre a BM Országos Ktasztrófavédelmi Főigazgatóság évenként, az elméleti kiképzéshez igazodó gyakorlati kiképzési programot készít, melyet a főigazgató hagy jóvá.

Az állampolgárok segítségére csak a nagy kiterjedésű káresemények felszámolásában van szükség. Felkészítés, katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén a beosztott állampolgár munkajogi védelem alatt áll. A polgári védelmi szervezetbe beosztott munkavállalót a polgári védelmi feladatok ellátására történő kiképzés, gyakorlat és ideiglenes polgári védelmi szolgálat idejére a munkavégzés alól fel kell menteni,. A felmentés időtartamára távolléti díj jár. Ha a megjelenési vagy az ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét teljesítő állampolgár nem áll munkaviszonyban, a kötelezettség teljesítésének idejére a kötelező legkisebb munkabér egy órára járó mértékének alapulvételével megállapított térítésre jogosult, amelyet az elrendelő köteles részére a munkabér folyósítására vonatkozó szabályoknak megfelelően megfizetni. A távolléti díj és az ellátás igazolt költségei minden esetben az elrendelőt terhelik. A távolléti díjat a felkészítésen részt vevő, vagy polgári védelmi szolgálatot teljesítő állampolgár a fizetésével együtt kapja meg.

A polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy ruházatát, továbbá a polgári védelmi célra használt járművet és egyéb technikai eszközt, valamint létesítményt a polgári védelem nemzetközi megkülönböztető jelével kell ellátni.

Vonatkozó jogszabályok

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdés c) pont, 53-54. §, 55. § (1)-(2) bekezdés, 56. §, 58. § (1)-(2) bekezdés, (4) bekezdés, 59. §, 60. § (2) bekezdés, 65. § (1) bekezdés, 71. § (1)-(2) bekezdés, 72. § (4)-(5) bekezdés, (11) bekezdés

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 39. pont

Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk (5) bekezdés

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény I. Fejezet 8. alcím

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 215/A. §

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 26/A. § (2) bekezdés b) pont, 47. §, 53-54. §

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

polgári védelmi kötelezettség, polgári védelmi szervezetbe történő beosztáspolgári védelmi gyakorlaton történő részvétel, polgári védelmi szervezetbe történő beosztáspolgári védelmi gyakorlaton történő részvétel

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858