Akadálymentes verzió

Gyakorlaton való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

POLGM00002

Az ügy rövid leírása

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében.  
A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában.
A polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakóhelye szerint illetékes polgármester határozatban rendeli el.  
A polgári védelmi szervezet tagja határozattal gyakorlatra osztható be (felhívás), melynek időtartama évente nem haladhatja meg a 72 órát. A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni. A felhívást a gyakorlat időpontját megelőzően legalább nyolc nappal kell kézbesíteni. A polgármester a gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben kérelemre halasztást adhat. 

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországon belföldi lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező nagykorú magyar állampolgár, aki nem rendelkezik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben foglalt mentességgel

Milyen adatokat kell megadni?

Halasztás iránti kérelem indokai

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték és költségmentes

Hol intézhetem el?

Kötelezett lakóhelye szerint

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre.
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez
Polgármesteri Hivatal
15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ki engedélyezi a polgári védelmi szervezet tagjának, hogy a gyakorlaton való részvétel alól halasztást kapjon?
A polgármester, amelyik a kiképzésre besosztó határozatot hozta.

http://www.ferencvaros.hu/index0.php?name=hirdetm12091316PolgVedelem

Fontosabb fogalmak

Polgári védelem: olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.

Polgári védelmi szervezet: az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állománya útján az e törvényben meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó polgári védelmi feladatokat lát el.

A polgári védelmi szervezet tagjának kiképzése elméleti és gyakorlati formában történik.

A polgári védelmi gyakorlati kiképzés célja:
 a) a felkészítés során elsajátított ismeretek elmélyítése és a gyakorlatban történő alkalmazás begyakorlása,
 b) a polgári védelmi szervezetek egymás közötti, valamint a mentésben részt vevő más szervekkel való együttműködésének gyakorlása,
 c) a mozgósítás időben történő elérése, valamint
 d) az a)–c) pontban foglaltak ellenőrzése.
 (2) A polgári védelmi gyakorlati kiképzésre a BM OKF évenként, az elméleti kiképzéshez igazodó gyakorlati kiképzési programot készít, melyet a főigazgató hagy jóvá.

A polgári védelmi szervezetbe beosztott munkavállalót a polgári védelmi feladatok ellátására történő kiképzés, gyakorlat és ideiglenes polgári védelmi szolgálat idejére a munkavégzés alól fel kell menteni, erre az időszakra munkajogi védelemben részesül. A felmentés időtartamára távolléti díj jár.

Ha a megjelenési vagy az ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét teljesítő állampolgár nem áll munkaviszonyban, a kötelezettség teljesítésének idejére a kötelező legkisebb munkabér egy órára járó mértékének alapulvételével megállapított térítésre jogosult, amelyet az elrendelő köteles részére a munkabér folyósítására vonatkozó szabályoknak megfelelően megfizetni.
A távolléti díj és az ellátás igazolt költségei az elrendelőt terhelik, aki azt a munkáltató részére téríti meg.

A polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy ruházatát, továbbá a polgári védelmi célra használt járművet és egyéb technikai eszközt, valamint létesítményt a polgári védelem nemzetközi megkülönböztető jelével kell ellátni.

Vonatkozó jogszabályok

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdés  c) pont, 53-54. §, 55. § (1)-(2) bekezdés , 56. § (1)-(5), 58. § (2), (4) bekezdés , 59. §, 60. § (2), 65. § (1), 71. § (1)-(2) bekezdés , 72. § (4)-(5) bekezdés, (11) bekezdés    

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. § 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 37. pont 

Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk (5) bekezdés

A Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény I. Fejezet 8. alcím

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 215/A. § 

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 26/A. § (2) b) pont, 47. §, 53. §, 54. § (1)-(2) bekezdés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés 

Kulcsszavak

polgári védelmi kötelezettség, polgári védelmi szervezetbe történő beosztáspolgári védelmi gyakorlaton történő részvétel, polgári védelmi szervezetbe történő beosztáspolgári védelmi gyakorlaton történő részvétel

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858