Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Kiképzésen való részvétel alóli felmentés iránti kérelem

Kódszám

POLGM00003

Az ügy rövid leírása


A polgári védelmi kötelezettséget az Alaptörvény írja elő, és a 2011-es katasztrófavédelmi törvény szabályozza. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében. Aki nincs felmentve, az adatszolgáltatási, megjelenési kötelezettséggel bír, és polgári védelmi szolgálatot kell, hogy ellásson.
A polgári védelemhez két módon lehet csatlakozni. Önkéntes polgári védelmi szolgálat esetén az állampolgár önként, határozott vagy határozatlan időre csatlakozhat a polgári védelemhez. Az úgynevezett köteles szolgálat esetén az illetékes polgármester határozatban osztja be a helyi lakost a település vagy a munkahely polgári védelmi szervezetébe. A polgári védelmi szervezet tagja évente maximum 40 óra időtartamban kiképzésre osztható be. A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni. A felhívást a kiképzés időpontját megelőzően legalább nyolc nappal kell kézbesíteni. A kiképzést lehetőleg a kötelezett lakóhelyén, munkahelyén vagy katasztrófavédelmi oktatási intézményben kell megtartani.
A polgármester a kiképzésen való részvétel alól indokolt esetben kérelemre felmentést adhat.
A felmentés alapjául szolgáló okot a kiképzés időpontját megelőző öt napon belül kell bejelenteni és igazolni.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországon belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár, aki a 18. életévét betöltötte, de még nem érte el a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár legalsó szintjét és nem vonatkozik rá egyik mentességi körülmény sem.

Milyen adatokat kell megadni?

A kiképzésre beosztó határozat ügyiratszáma
Felmentés iránti kérelem okai, indokai

Milyen iratok szükségesek?

A felmentés alapjául szolgáló okot alátámasztó igazolások, dokumentumok, okiratok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték- és költségmentes

Hol intézhetem el?

A kötelezett lakóhelye szerint illetékes polgármester feladat- és hatáskörébe tartozik.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetőség.
A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani és a fellebbezés elbírálására jogosult Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez kell címezni.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Hány napon belül kell bejelenteni és igazolni a kiképzés alóli felmentés alapjául szolgáló okot?
A kiképzés időpontját megelőző öt napon belül kell bejelenteni és igazolni.

Fontosabb fogalmak

Polgári védelem:
Polgári védelemnek nevezzük azt az össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszert, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése ezen hatások leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettséget jelent az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében.

A polgári védelmi kötelezettség 3 fő tartalmi eleme:

1. adatszolgáltatási kötelezettség: a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás és a polgári védelmi kötelezettség teljesítése céljából a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgár személyes adatait, foglalkozására és a szakképzettségére vonatkozó adatait kezelheti. Azokat a kötelezetteket, akikről adat nem szerezhető be, a polgármester adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szólíthatja fel.
2. megjelenési kötelezettség: a polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be, amelyen köteles megjelenni. A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben (kérelemre) halasztást, illetve felmentést adhat.
3. polgári védelmi szolgálat: a polgári védelmi szervezet tagja köteles a megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott feladatot ellátni, részt venni annak a településnek az azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataiban, amelynek területén tartózkodik és a kapott utasítást végrehajtani. A polgármester a szolgálatadási kötelezettség alól indokolt esetben (kérelemre) felmentést adhat.

Polgári védelmi szervezet:
Polgári védelemi szervezet tagjává válni kétféleképpen lehetséges.
Az első eset, amikor a település polgármestere beosztja az aktív korú, belföldi lakóhellyel,tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárt a települési, munkahelyi, területi vagy központi polgári védelmi szervezetbe, amennyiben a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott mentességi ok nem áll fenn. Ezt nevezzük köteles polgári védelmi szolgálatnak.
A másik lehetőség a katasztrófavédelmi törvényből fakad: az állampolgároknak lehetőségük van arra, hogy önként váljanak határozott vagy határozatlan időre polgári védelmi szervezet tagjává. Aki tehát úgy érzi, hogy a bajban szívesen segítené embertársait, önként is csatlakozhat, tagja lehet polgári védelmi szervezetnek. Ezt nevezzük önkéntes polgári védelmi szolgálatnak.

A polgári védelmi szervezet tagjának kiképzése elméleti és gyakorlati formában történik.

A polgári védelmi elméleti kiképzés típusai és időtartama:
a) alapképzés, amely 6 óra,
b) szakkiképzés, amely 8 óra, ebből ugyanazon a napon legfeljebb 6 óra tartható meg,
c) továbbképzés, valamint
d) vezetői képzés.
Az elméleti kiképzésre a BM Országos Ktasztrófavédelmi Főigazgatóság évenként, a kockázatbecsléseknek és a veszélyelhárítási tervekben meghatározott feladatoknak megfelelően képzési programot készít, melyet a főigazgató hagy jóvá.

A polgári védelmi gyakorlati kiképzés célja:
a) a felkészítés során elsajátított ismeretek elmélyítése és a gyakorlatban történő alkalmazás begyakorlása,
b) a polgári védelmi szervezetek egymás közötti, valamint a mentésben részt vevő más szervekkel való együttműködésének gyakorlása,
c) a mozgósítás időben történő elérése, valamint
d) az a)–c) pontban foglaltak ellenőrzése.
(2) A polgári védelmi gyakorlati kiképzésre a BM Országos Ktasztrófavédelmi Főigazgatóság évenként, az elméleti kiképzéshez igazodó gyakorlati kiképzési programot készít, melyet a főigazgató hagy jóvá.

Az állampolgárok segítségére csak a nagy kiterjedésű káresemények felszámolásában van szükség. Felkészítés, katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén a beosztott állampolgár munkajogi védelem alatt áll. A polgári védelmi szervezetbe beosztott munkavállalót a polgári védelmi feladatok ellátására történő kiképzés, gyakorlat és ideiglenes polgári védelmi szolgálat idejére a munkavégzés alól fel kell menteni,. A felmentés időtartamára távolléti díj jár. Ha a megjelenési vagy az ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét teljesítő állampolgár nem áll munkaviszonyban, a kötelezettség teljesítésének idejére a kötelező legkisebb munkabér egy órára járó mértékének alapulvételével megállapított térítésre jogosult, amelyet az elrendelő köteles részére a munkabér folyósítására vonatkozó szabályoknak megfelelően megfizetni. A távolléti díj és az ellátás igazolt költségei minden esetben az elrendelőt terhelik. A távolléti díjat a felkészítésen részt vevő, vagy polgári védelmi szolgálatot teljesítő állampolgár a fizetésével együtt kapja meg.


A polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy ruházatát, továbbá a polgári védelmi célra használt járművet és egyéb technikai eszközt, valamint létesítményt a polgári védelem nemzetközi megkülönböztető jelével kell ellátni.

Vonatkozó jogszabályok

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdés c) pont, 53-54. §, 55. § (1)-(2) bekezdés, 56. §, 58. § (1)-(2) bekezdés, (4) bekezdés, 59. §, 60. § (2) bekezdés, 65. § (1) bekezdés, 71. § (1)-(2) bekezdés, 72. § (4)-(5) bekezdés, (11) bekezdés

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 39. pont

Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk (5) bekezdés

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény I. Fejezet 8. alcím

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 215/A. §

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 26/A. § (2) bekezdés b) pont, 47. §, 53-54. §

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

polgári védelmi kötelezettség, polgári védelmi szervezetbe történő beosztás, polgári védelmi feladatok ellátására történő kiképzésrészvétel alóli felmentés iránti kérelem, polgári védelmi feladatok ellátására történő kiképzésrészvétel alóli felmentés iránti kérelem

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858