Akadálymentes verzió

Szolgálatadási kötelezettség alóli felmentés iránti kérelem, ok bejelentése

Kódszám

POLGM00005

Az ügy rövid leírása

Aki a polgári védelmi szolgálat ellátására felhívást kapott, köteles az abban megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott polgári védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasítást végrehajtani.
A polgármester a szolgálatadási kötelezettség alól indokolt esetben kérelemre felmentést adhat. A felmentés alapjául szolgáló okot a szolgálat elrendelt időpontját megelőző három napon belül kell bejelenteni és igazolni.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországon belföldi lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező nagykorú magyar állampolgár, aki nem rendelkezik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvény ek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ben foglalt mentességgel, és polgári védelmi szervezet tagja

Milyen adatokat kell megadni?

Felmentés iránti kérelem indokai

Milyen iratok szükségesek?

A felmentés alapjául szolgáló okot alátámasztó igazolások, dokumentumok, okiratok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték és költségmentes

Hol intézhetem el?

Kötelezett lakóhelye szerint

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezés
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez
Polgármesteri Hivatal
15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Hány napon belül kell bejelenteni a felmentés alapjául szolgáló okot?
A szolgálat elrendelt időpontját megelőző három napon belül kell bejelenteni és igazolni.


Hol kell teljesíteni apolgári védelmi szolgálatott?
Aki polgári védelmi kötelezettség alatt áll, köteles a polgármester határozata alapján részt venni annak a településnek az azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataiban, amelynek területén tartózkodik.

Fontosabb fogalmak

Polgári védelem: olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.

Polgári védelmi szervezet: az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állománya útján az e törvény ben meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó polgári védelmi feladatokat lát el.

A polgári védelmi kötelezettség: az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában.

Polgári védelmi szolgálat: A polgári védelmi szervezet tagját polgári védelmi szolgálatra lehet kötelezni. A kötelezett a polgári védelmi szolgálat folyamatos ellátására időbeli korlátozás nélkül vehető igénybe rendkívüli állapot és szükségállapot idején a külön törvény ben meghatározottak szerint. Katasztrófa megelőzése érdekében szükséges beavatkozás céljából, valamint veszélyhelyzetben a polgári védelmi szervezetbe beosztott kötelezett részére ideiglenes polgári védelmi szolgálat rendelhető el, amelynek időtartama alkalmanként a 15 naptári napot nem haladhatja meg.

Vonatkozó jogszabályok

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvény ek módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény  15. § (2) bekezdés c) pont, 53-54. §, 55. § (1)-(2) bekezdés, 56. § (1)-(5) bekezdés, 57. §, 58. § (2) bekezdés, (4) bekezdés, 59. §, 60. § (2) bekezdés, 65. § (1) bekezdés, 71. § (1)-(2) bekezdés, 72. § (4)-(5) bekezdés, (11) bekezdés  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. § 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  33. § (2) bekezdés 37. pont 

Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk (5) bekezdés

A Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény  I. Fejezet 8. alcím

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény  215/A. § 

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 26/A. § (2) bekezdés b) pont, 41. §, 47. §, 53. §, 54. § (1)-(2) bekezdés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  132. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

ideiglenes polgári védelmi szolgálat, felmentés, polgármesterpolgári védelmi kötelezettség, polgári védelmi kötelezettségpolgármester, polgári védelmi kötelezettségpolgármester

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858