Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés

Kódszám

POLGM00007

Az ügy rövid leírásaA polgári védelmi kötelezettséget az Alaptörvény írja elő, és a 2011-es katasztrófavédelmi törvény szabályozza. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében.

Az állampolgároknak lehetőségük van, hogy önként, határozott vagy határozatlan időre csatlakozhassanak a polgári védelemhez. Ez az önkéntes polgári védelmi szolgálat.
Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkező személy nyilatkozatot tesz, melyben kinyilvánítja a rendelkezésre állás tartalmát és az alkalmazás feltételeit.
A nyilatkozat alapján az önkéntesen jelentkező személyt a polgármester polgári védelmi szervezetbe osztja be.

A polgári védelmi feladatot önkéntes jelentkezés alapján teljesítő személy jogai és kötelezettségei a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személy jogaival és kötelezettségeivel azonosak.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországon belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár

Milyen adatokat kell megadni?


-anyja neve,
-születési hely, idő,
-mely polgári védelmi szervezethez kíván csatlakozni,
-határozott vagy határozatlan időre vállalja-e a polgári védelmi szolgálatot,
-a polgári védelmi szolgálatot milyen besosztásban kívánja teljesíteni (infokommunikációs beosztásban, lakosságvédelmi beosztásban,egészségügyi beosztásban, logisztikai beosztásban, műszaki beosztásban, egyéb ...beosztásban),
-katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején történő alkalmazásom egyéb feltételének megjelölése, ha van, nyilatkozat a jogai és kötelességei ismeretésről és elfogadásáról

Milyen iratok szükségesek?

nincs adat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték- és költségmentes

Hol intézhetem el?

A kötelezett lakóhelye szerint illetékes polgármester feladat- és hatáskörébe tartozik.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetőség.
A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani és a fellebbezés elbírálására jogosult Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez kell címezni.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mi a polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés előnye?
- Az önkéntes maga választhatja meg, hogy határozatlan, vagy határozott (mettől – meddig tartó) időtartamban vállalja a szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg (egyéni képességei és iskolai, szakmai végzettsége figyelembe vétele mellett), hogy területi, vagy települési rendeltetésű szervezetben kívánja teljesíteni a szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg melyik szervezeti egységben (infokommunikációs egység, lakosságvédelmi egység, egészségügyi egység, logisztikai egység, műszaki egység) kívánja teljesíteni a szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg, hogy katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején történő alkalmazása esetén milyen egyéb teljesíthető feltételeket támaszt.


Van-e különbség az önkéntes és a köteles polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy jogai és kötelezettségei között?
A polgári védelmi feladatot önkéntes jelentkezés alapján teljesítő személy jogai és kötelezettségei a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személy jogaival és kötelezettségeivel azonosak.

Fontosabb fogalmak

Polgári védelem:
Polgári védelemnek nevezzük azt az össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszert, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése ezen hatások leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettséget jelent az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében.

A polgári védelmi kötelezettség 3 fő tartalmi eleme:

1. adatszolgáltatási kötelezettség: a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás és a polgári védelmi kötelezettség teljesítése céljából a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgár személyes adatait, foglalkozására és a szakképzettségére vonatkozó adatait kezelheti. Azokat a kötelezetteket, akikről adat nem szerezhető be, a polgármester adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szólíthatja fel.
2. megjelenési kötelezettség: a polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be, amelyen köteles megjelenni. A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben (kérelemre) halasztást, illetve felmentést adhat.
3. polgári védelmi szolgálat: a polgári védelmi szervezet tagja köteles a megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott feladatot ellátni, részt venni annak a településnek az azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataiban, amelynek területén tartózkodik és a kapott utasítást végrehajtani. A polgármester a szolgálatadási kötelezettség alól indokolt esetben (kérelemre) felmentést adhat.

Polgári védelmi szervezet:
Polgári védelemi szervezet tagjává válni kétféleképpen lehetséges.
Az első eset, amikor a település polgármestere beosztja az aktív korú, belföldi lakóhellyel,tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárt a települési, munkahelyi, területi vagy központi polgári védelmi szervezetbe, amennyiben a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott mentességi ok nem áll fenn. Ezt nevezzük köteles polgári védelmi szolgálatnak.
A másik lehetőség a katasztrófavédelmi törvényből fakad: az állampolgároknak lehetőségük van arra, hogy önként váljanak határozott vagy határozatlan időre polgári védelmi szervezet tagjává. Aki tehát úgy érzi, hogy a bajban szívesen segítené embertársait, önként is csatlakozhat, tagja lehet polgári védelmi szervezetnek. Ezt nevezzük önkéntes polgári védelmi szolgálatnak.

Polgári védelmi szolgálat:
A polgári védelmi szervezet tagját polgári védelmi szolgálatra lehet kötelezni. Rendkívüli állapot, szükségállapot idején (pl: háborús helyzet vagy katasztrófával fenyegető természeti jelenségek, például árvizek esetében) a kötelezett a polgári védelmi szolgálat folyamatos ellátására időbeli korlátozás nélkül vehető igénybe.
Alkalmanként 15 napot meg nem haladó ideiglenes polgári védelmi szolgálat rendelhető el a polgári védelmi szervezetbe beosztott kötelezett részére katasztrófa megelőzése érdekében szükséges beavatkozás céljából, valamint veszélyhelyzetben. Ilyen például, ha olyan káresemény történik a lakóhelyén, amit a hivatásos szervek (katasztrófavédelem, rendőrség, honvédség) és a karitatív szervezetek nem tudnak felszámolni segítség nélkül. Ilyenkor a polgármester, elrendelheti a polgári védelmi szervezet mozgósítását, vagyis az állampolgárok segítségét veszi igénybe egy nagy kiterjedésű káreset felszámolásában. (Például homokzsákpakolás, sérültszállítás, törmelékhordás, kitelepítésben, elhelyezésben való közreműködés.)

Polgár védelmi szervezet típusai:

-Központi
-Területi
-Települési
-Munkahelyi

Polgári védelmi szervezet tagjai:
-polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyek;
-önkéntesen jelentkező személyek;

Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás:

- a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be;
-a területi, települési polgári védelmi szervezetbe csak a településen, fővárosban a fővárosi kerületben lakó vagy ezek területén munkaviszonyban álló embert lehet beosztani.

A polgári védelmi szervezetek egymás mellé rendeltek, tevékenységüket a védekezés irányításáért felelős személy irányítja.

A központi polgári védelmi szervezet
-olyan szakfeladat ellátására hozzák létre, amely különleges szakértelmet és technikai eszközöket igényel
-felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője dönt
-tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki

A területi polgári védelmi szervezet

-olyan polgári védelmi feladat végrehajtására hozzák létre, amelyet a települési polgári védelmi szervezetek nem képesek ellátni
-felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője határoz a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének javaslata alapján
-tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője jelöli ki

A települési polgári védelmi szervezet
-létre kell hozni községben, városban, megyei jogú városban, fővárosi kerületben, ha a település katasztrófavédelmi besorolása azt indokolja
-létszámát a település katasztrófavédelmi besorolásának megfelelően a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének javaslata alapján a polgármester állapítja meg
-tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője jelöli ki

A munkahelyi polgári védelmi szervezet

-a gazdálkodó szervezet polgári védelmi feladatainak végrehajtása érdekében
t-agját a gazdálkodó szervezet vezetője jelöli ki

Önkéntes polgári védelem
Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkezik az állampolgár, majd nyilatkozatot tesz, amely alapján a polgármester polgári védelmi szervezetbe osztja be.

Függelmi viszonyok a polgári védelmi szervezetekben
A beosztottak szolgálatukat függelmi rendben teljesítik.
Az elöljáró utasítása nem irányulhat
-a beosztottak indokolatlan foglalkoztatására,
-emberi méltóságának megsértésére,
-életének és testi épségének közvetlen veszélyeztetésére.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott köteles begyakorolni és alkalmazása idején az elöljáró utasításai szerint végrehajtani a számára meghatározott feladatokat.

Vonatkozó jogszabályok

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvény ek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdés c) pont, 53-54. §, 55. § (1)-(2) bekezdés, 56. §, 58. § (2) bekezdés, (4) bekezdés, 59. §, 60. § (2) bekezdés, (7)-(8) bekezdés, 65. §, 71. § (1)-(2) bekezdés, 72. § (4)-(5) bekezdés, (11) bekezdés

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 39. pont

Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk (5) bekezdés

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény I. Fejezet 8. alcím

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 215/A. §

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 26/A. §, 47. §, 53. §, 54. §, 1. melléklet

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

nyilatkozat önkéntes jelentkezéshezpolgári védelmi szervezetbe történő beosztás, nyilatkozat önkéntes jelentkezéshezpolgári védelmi szervezetbe történő beosztás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858