Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszüntetése iránti kérelem

Kódszám

POLGM00008

Az ügy rövid leírása


Az állampolgároknak lehetőségük van, hogy önként, határozott vagy határozatlan időre csatlakozhassanak a polgári védelemhez. Ez az önkéntes polgári védelmi szolgálat.

Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkező személy nyilatkozatot tesz, melyben kinyilvánítja a rendelkezésre állás tartalmát és az alkalmazás feltételeit.
A nyilatkozat alapján az önkéntesen jelentkező személyt a polgármester polgári védelmi szervezetbe osztja be.

A polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezéskor a határozatlan időtartamú rendelkezésre állás esetén az önkéntes írásban kérheti – a lakóhelye szerint illetékes polgármesternek címzett nyilatkozatban – a beosztás megszüntetését.

Ki jogosult az eljárásra?

Polgári védelmi szervezetbe önkéntesen jelentkezett személy határozatlan rendelkezésre állás esetén

Milyen adatokat kell megadni?

önkéntes neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, annak a határozat ügyiratszáma, amelyben önkéntes polgári védelmi szervezetbe osztották be határozatlan időre.

Milyen iratok szükségesek?

nincs adat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték- és költségmentes

Hol intézhetem el?

A kötelezett lakóhelye szerint illetékes polgármester feladat- és hatáskörébe tartozik.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetőség.
A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani és a fellebbezés elbírálására jogosult Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez kell címezni.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mi a polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés előnye?
- Az önkéntes maga választhatja meg, hogy határozatlan, vagy határozott (mettől – meddig tartó) időtartamban vállalja a szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg (egyéni képességei és iskolai, szakmai végzettsége figyelembe vétele mellett), hogy területi, vagy települési rendeltetésű szervezetben kívánja teljesíteni a szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg melyik szervezeti egységben (infokommunikációs egység, lakosságvédelmi egység, egészségügyi egység, logisztikai egység, műszaki egység) kívánja teljesíteni a szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg, hogy katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején történő alkalmazása esetén milyen egyéb teljesíthető feltételeket támaszt.

Van-e különbség az önkéntes és a köteles polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy jogai és kötelezettségei között?
A polgári védelmi feladatot önkéntes jelentkezés alapján teljesítő személy jogai és kötelezettségei a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személy jogaival és kötelezettségeivel azonosak.

Van-e különbség az önkéntes és a köteles polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy jogai és kötelezettségei között?
A polgári védelmi feladatot önkéntes jelentkezés alapján teljesítő személy jogai és kötelezettségei a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személy jogaival és kötelezettségeivel azonosak.

Fontosabb fogalmak

Polgári védelem:
Polgári védelemnek nevezzük azt az össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszert, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése ezen hatások leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettséget jelent az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében.

A polgári védelmi kötelezettség 3 fő tartalmi eleme:

1. adatszolgáltatási kötelezettség: a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás és a polgári védelmi kötelezettség teljesítése céljából a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgár személyes adatait, foglalkozására és a szakképzettségére vonatkozó adatait kezelheti. Azokat a kötelezetteket, akikről adat nem szerezhető be, a polgármester adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szólíthatja fel.
2. megjelenési kötelezettség: a polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be, amelyen köteles megjelenni. A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben (kérelemre) halasztást, illetve felmentést adhat.
3. polgári védelmi szolgálat: a polgári védelmi szervezet tagja köteles a megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott feladatot ellátni, részt venni annak a településnek az azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataiban, amelynek területén tartózkodik és a kapott utasítást végrehajtani. A polgármester a szolgálatadási kötelezettség alól indokolt esetben (kérelemre) felmentést adhat.

Polgári védelmi szervezet:
Polgári védelemi szervezet tagjává válni kétféleképpen lehetséges.
Az első eset, amikor a település polgármestere beosztja az aktív korú, belföldi lakóhellyel,tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárt a települési, munkahelyi, területi vagy központi polgári védelmi szervezetbe, amennyiben a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott mentességi ok nem áll fenn. Ezt nevezzük köteles polgári védelmi szolgálatnak.
A másik lehetőség a katasztrófavédelmi törvényből fakad: az állampolgároknak lehetőségük van arra, hogy önként váljanak határozott vagy határozatlan időre polgári védelmi szervezet tagjává. Aki tehát úgy érzi, hogy a bajban szívesen segítené embertársait, önként is csatlakozhat, tagja lehet polgári védelmi szervezetnek. Ezt nevezzük önkéntes polgári védelmi szolgálatnak.

Polgári védelmi szolgálat:
A polgári védelmi szervezet tagját polgári védelmi szolgálatra lehet kötelezni. Rendkívüli állapot, szükségállapot idején (pl: háborús helyzet vagy katasztrófával fenyegető természeti jelenségek, például árvizek esetében) a kötelezett a polgári védelmi szolgálat folyamatos ellátására időbeli korlátozás nélkül vehető igénybe.
Alkalmanként 15 napot meg nem haladó ideiglenes polgári védelmi szolgálat rendelhető el a polgári védelmi szervezetbe beosztott kötelezett részére katasztrófa megelőzése érdekében szükséges beavatkozás céljából, valamint veszélyhelyzetben. Ilyen például, ha olyan káresemény történik a lakóhelyén, amit a hivatásos szervek (katasztrófavédelem, rendőrség, honvédség) és a karitatív szervezetek nem tudnak felszámolni segítség nélkül. Ilyenkor a polgármester, elrendelheti a polgári védelmi szervezet mozgósítását, vagyis az állampolgárok segítségét veszi igénybe egy nagy kiterjedésű káreset felszámolásában. (Például homokzsákpakolás, sérültszállítás, törmelékhordás, kitelepítésben, elhelyezésben való közreműködés.)

Polgár védelmi szervezet típusai:

-Központi
-Területi
-Települési
-Munkahelyi

Polgári védelmi szervezet tagjai:
-polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyek;
-önkéntesen jelentkező személyek;

Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás:

- a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be;
-a területi, települési polgári védelmi szervezetbe csak a településen, fővárosban a fővárosi kerületben lakó vagy ezek területén munkaviszonyban álló embert lehet beosztani.

A polgári védelmi szervezetek egymás mellé rendeltek, tevékenységüket a védekezés irányításáért felelős személy irányítja.

A központi polgári védelmi szervezet
-olyan szakfeladat ellátására hozzák létre, amely különleges szakértelmet és technikai eszközöket igényel
-felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője dönt
-tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki

A területi polgári védelmi szervezet

-olyan polgári védelmi feladat végrehajtására hozzák létre, amelyet a települési polgári védelmi szervezetek nem képesek ellátni
-felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője határoz a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének javaslata alapján
-tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője jelöli ki

A települési polgári védelmi szervezet
-létre kell hozni községben, városban, megyei jogú városban, fővárosi kerületben, ha a település katasztrófavédelmi besorolása azt indokolja
-létszámát a település katasztrófavédelmi besorolásának megfelelően a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének javaslata alapján a polgármester állapítja meg
-tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője jelöli ki

A munkahelyi polgári védelmi szervezet

-a gazdálkodó szervezet polgári védelmi feladatainak végrehajtása érdekében
t-agját a gazdálkodó szervezet vezetője jelöli ki

Önkéntes polgári védelem
Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkezik az állampolgár, majd nyilatkozatot tesz, amely alapján a polgármester polgári védelmi szervezetbe osztja be.

Függelmi viszonyok a polgári védelmi szervezetekben
A beosztottak szolgálatukat függelmi rendben teljesítik.
Az elöljáró utasítása nem irányulhat
-a beosztottak indokolatlan foglalkoztatására,
-emberi méltóságának megsértésére,
-életének és testi épségének közvetlen veszélyeztetésére.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott köteles begyakorolni és alkalmazása idején az elöljáró utasításai szerint végrehajtani a számára meghatározott feladatokat.

Vonatkozó jogszabályok

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdés c) pont, 53-54. §, 55. § (1)-(2) bekezdés, 56. §, 58. § (1)-(2) bekezdés, (4) bekezdés, 59. §, 60. § (2) bekezdés, 65. § (1) bekezdés, 71. § (1)-(2) bekezdés, 72. § (4)-(5) bekezdés, (11) bekezdés

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 39. pont

Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk (5) bekezdés

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény I. Fejezet 8. alcím

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 215/A. §

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 26/A. § (2) bekezdés b) pont, 47. §, 53-54. §

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

önkéntes, polgári védelmi szervezet, beosztás megszűntetése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858