Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszüntetése iránti kérelem

Kódszám

POLGM00008

Az ügy rövid leírása

Az állampolgároknak lehetőségük van, hogy önként, határozott vagy határozatlan időre csatlakozhassanak a polgári védelemhez. Ez az önkéntes polgári védelmi szolgálat.

Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkező személy külön jogszabály szerinti nyilatkozatot tesz, melyben kinyilvánítja a rendelkezésre állás tartalmát és az alkalmazás feltételeit.
A nyilatkozat alapján az önkéntesen jelentkező személyt a polgármester polgári védelmi szervezetbe osztja be.

A polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezéskor
a határozatlan időtartamú rendelkezésre állás esetén az önkéntes írásban kérheti – a lakóhelye szerint illetékes polgármesternek címzett nyilatkozatban – a beosztás megszüntetését.

A polgármester a kérelem benyújtásától számított 21 napon belül felmenti beosztásából az önkéntest.


Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Polgári védelmi szervezetbe önkéntesen jelentkezett személy határozatlan rendelkezésre állás esetén

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

önkéntes neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, annak a határozat ügyiratszáma, amelyben önkéntes polgári védelmi szervezetbe osztották be határozatlan időre.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illeték és költségmentes

Hol intézhetem el?

Polgármester feladat és hatáskörébe tartozik.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Polgármesteri Hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi a polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés előnye?
- Az önkéntes maga választhatja meg, hogy határozatlan, vagy határozott (mettől – meddig tartó) időtartamban vállalja a szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg (egyéni képességei és iskolai, szakmai végzettsége figyelembe vétele mellett), hogy területi, vagy települési rendeltetésű szervezetben kívánja teljesíteni a szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg melyik szervezeti egységben (infokommunikációs egység, lakosságvédelmi egység, egészségügyi egység, logisztikai egység, műszaki egység) kívánja teljesíteni a szolgálatot.
- Az önkéntes maga választhatja meg, hogy katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején történő alkalmazása esetén milyen egyéb teljesíthető feltételeket támaszt.


Van-e különbség az önkéntes és a köteles polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy jogai és kötelezettségei között?
A polgári védelmi feladatot önkéntes jelentkezés alapján teljesítő személy jogai és kötelezettségei a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személy jogaival és kötelezettségeivel azonosak.

Fontosabb fogalmak

Polgári védelem: olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében.

Polgári védelmi szervezet: az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állománya útján az e törvény ben meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó polgári védelmi feladatokat lát el.

Polgár védelmi szervezet típusai:
-Központi
-Területi
-Települési
-Munkahelyi

Polgári védelmi szervezet tagjai:
-polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyek;
-önkéntesen jelentkező személyek;

Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás:
- a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be;
-a területi, települési polgári védelmi szervezetbe csak a településen, fővárosban a fővárosi kerületben lakó vagy ezek területén munkaviszonyban álló embert lehet beosztani.

A polgári védelmi szervezetek egymás mellé rendeltek, tevékenységüket a védekezés irányításáért felelős személy irányítja.

A központi polgári védelmi szervezet
-olyan szakfeladat ellátására hozzák létre, amely különleges szakértelmet és technikai eszközöket igényel
-felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője dönt
-tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki

A területi polgári védelmi szervezet
-olyan polgári védelmi feladat végrehajtására hozzák létre, amelyet a települési polgári védelmi szervezetek nem képesek ellátni
-felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője határoz a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének javaslata alapján
-tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője jelöli ki

A települési polgári védelmi szervezet
-létre kell hozni községben, városban, megyei jogú városban, fővárosi kerületben, ha a település katasztrófavédelmi besorolása azt indokolja
-létszámát a település katasztrófavédelmi besorolásának megfelelően a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének javaslata alapján a polgármester állapítja meg
-tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője jelöli ki

A munkahelyi polgári védelmi szervezet
-a gazdálkodó szervezet polgári védelmi feladatainak végrehajtása érdekében
t-agját a gazdálkodó szervezet vezetője jelöli ki

Önkéntes polgári védelem
Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkezik az állampolgár, majd nyilatkozatot tesz, amely alapján a polgármester polgári védelmi szervezetbe osztja be.

Függelmi viszonyok a polgári védelmi szervezetekben
A beosztottak szolgálatukat függelmi rendben teljesítik.
Az elöljáró utasítása nem irányulhat
-a beosztottak indokolatlan foglalkoztatására,
-emberi méltóságának megsértésére,
-életének és testi épségének közvetlen veszélyeztetésére.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott köteles begyakorolni és alkalmazása idején az elöljáró utasításai szerint végrehajtani a számára meghatározott feladatokat.

Vonatkozó jogszabályok

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvény ek módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdés c) pont, 53-54. §, 55. § (1)-(2) bekezdés, 56. § (1)-(5) bekezdés, 58. § (2) bekezdés, (4) bekezdés, 59. §, 60. § (2) bekezdés, (7)-(8) bekezdés, 65. § (1) bekezdés, 71. § (1)-(2) bekezdés, 72. § (4)-(5) bekezdés, (11) bekezdés

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 37. pont

Magyarország Alaptörvény e XXXI. cikk (5) bekezdés

A Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény I. Fejezet 8. alcím

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 215/A. §

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 26/A. §, 47. §, 53. §, 54. § (1)-(2) bekezdés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

önkéntes, polgári védelmi szervezet, beosztás megszűntetése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858