Akadálymentes verzió

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz

Kódszám

RENDS00001

Az ügy rövid leírása

I. Akinek a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása (a továbbiakban együtt: intézkedés) alapvető jogát sértette, választása szerint:
a) panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez;
b) kérheti, hogy - amennyiben a panasz elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá - panaszát a Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban: Testület) által lefolytatott vizsgálatot követően, az érintett rendőri szerv kilététől függően
1. az országos rendőrfőkapitány,
2. a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója,
3. a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója bírálja el.
II. Akinek az intézkedés jogát vagy jogos érdekét érintette, panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez.

Ki jogosult az eljárásra?

I. Akinek a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása (a továbbiakban együtt: intézkedés) alapvető jogát sértette.
II. Akinek az intézkedés jogát vagy jogos érdekét érintette.

a) cselekvőképtelen személy helyett törvényes képviselője jár el;
b) korlátozottan cselekvőképes személy helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat;
c) a panasz meghatalmazott vagy jogi képviselő útján is előterjeszthető;
d) jogi képviselőként jogvédelemmel foglalkozó egyesület vagy alapítvány, nemzetiségi önkormányzat, jogi oktatatást végző egyetem állam- és jogtudományi doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktatója is eljárhat

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfél és képviselőjének neve
az ügyfél lakcíme
az ügyfél hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelme

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben szükséges, a panaszt tárgyát megalapozó dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás tárgyi költségmentes.

Hol intézhetem el?

I. Alapvető jog sérelme esetén, a panaszos választása szerint:
a) az intézkedést foganatosító rendőri szerv;
b) a Független Rendészeti Panasztestület által lefolytatott vizsgálatot követően, az érintett rendőri szerv kilététől függően
1. az országos rendőrfőkapitány,
2. a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója,
3. a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója.
II. Jog vagy jogos érdek érintettsége esetén az intézkedést foganatosító rendőri szerv.

Ügyintézés határideje

I. 30 nap a Független Rendészeti Panasztestület állásfoglalásának kézhezvételétől;
(a Független Rendészeti Panasztestület a panaszt 90 nap alatt vizsgálja meg, amely határidőbe nem számít bele a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő)
II. beérkezéstől számított 30 nap

Jogorvoslati lehetőség


Ha a a panaszt a Független Rendészeti Panasztestület állásfoglalását követően az országos rendőrfőkapitány, vagy a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója, illetve a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója bírálta el, abban az esetben a határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálata közvetlenül kérhető a bíróságtól. A keresetlevelet a sérelmezett döntést hozó rendőri szervnél – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül lehet benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A bírósági nemperes eljárás során az ügyfelet illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.
Ha a panaszt az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetője bírálta el, a döntés ellen - ha azt a törvény nem zárja ki - fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elbírálására az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetője felett irányítási jogkört gyakorló személy (a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4-6. §-ában meghatározott személy) jogosult.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül az intézkedést foganatosító rendőri szervnél kell előterjeszteni.
Az eljárás tárgyi költségmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs adat

Fontosabb fogalmak

Testület: Független Rendészeti Panasztestület, az Országgyűlés által 6 évre megválasztott, jogi végzettségű tagokból álló, a Rendőrség tevékenysége felett civil kontrollt gyakorló, független testület.

Vonatkozó jogszabályok

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (-)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (-)

Kulcsszavak

rendőri intézkedés, rendőri intézkedés elmulasztása, kényszerítő eszköz alkalmazása, igazoltatás, bilincselés, elfogás, előállítás, panasz

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858