Akadálymentes verzió

Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00633

Az ügy rövid leírása

Az üdülőház üzemeltetési tevékenység a szálláshely-szolgáltatások körébe tartozik. A szálláshely-szolgáltatás üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása. Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység, amely e célból létesített vagy használt épületben, épületrészben vagy területen (pl. kempingben) valósul meg, ezeket összefoglaló néven nevezzük szálláshelynek.
A szálláshely-szolgáltatás megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei a szálláshely típusaitól függnek. Egy szálláshelyre csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési engedély adható. Ennek megfelelően az üdülőház nem tartozhat egyszerre más szálláshely-kategóriába is.

Üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától.
Ha a kérelem és a szálláshely is megfelel a jogszabályi feltételeknek, a jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedélyt kiadja.
A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a szolgáltató részére erről külön igazolást is kiállít.

Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély arra a szálláshelyre adható, amely megfelel az alábbi követelményeknek:
(részletes leírás itt: A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. részében foglalt követelmények.)

1. Az üdülőház helyiségei:
a) egy vagy két hálószoba, szobánként legfeljebb 4 fekvőhellyel,
b) konyha felszerelve főzőlappal, mosogatóval, edényekkel, asztallal, székekkel, hűtőszekrénnyel,
c) fürdőszoba fürdőkáddal vagy zuhannyal, csúszásgátlóval, törölközővel és fürdőlepedővel,
d) WC külön vagy a fürdőszobában WC-kefe tartóval, WC-papírtartó papírral, egészségügyi tasakkal.
2. A fürdőszobával nem rendelkező üdülőházak esetén nemenként elkülönített hideg-meleg vizes közös zuhanyozó és WC.

A szabályozás fenteken túl előír üzemeltetési követelményeket is, amelyeknek folyamatosan biztosítottnak kell lennie:
1. 24 órás recepció/portaszolgálat.
2. Az üdülőház takarítása hetenként, az új vendégek érkezése előtt minden esetben.
3. A közös helyiségek takarítása naponként.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországon nyilvántartásba vett cég, illetve egyéni vállalkozó

Milyen adatokat kell megadni?

a) a szálláshely-szolgáltató neve, címe, illetve székhelye, adóazonosító száma, statisztikai számjele,
b) a szálláshely címe, helyrajzi száma, befogadóképessége: a vendégszobák és az ágyak száma szerint, használatának jogcíme, elnevezése,
c) a szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt, kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni, helyszíni szemle tartását kéri.

Milyen iratok szükségesek?

a) a szálláshely helyszínrajza
b) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,
c) haszonélvezettel terhelt szálláshely esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
d) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A jegyzőnek az eljárásért az általános tételű eljárási illetéket, azaz 3.000,- Ft-ot kell megfizetni.
Az illetéket a kérelem benyújtásakor a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel kell megfizetni.
Elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás vagy azt követően az ügyiratszámra hivatkozással átutalási megbízás útján kell megfizetni .
Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt a kérelem előterjesztését megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A fővárosi és megyei kormányhivatalnak, mint annak elbírálására jogosult szervnek címzett fellebbezést a sérelmezett döntést közlését követő 15 napon belül kell benyújtani az illetékes jegyzőnél. A fellebezés illetékköteles, amelynek összege 5.000,- Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató megsérti az egyéb szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásokat a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg:
- határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására, ha a szálláshely-szolgáltató a meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki (50 ezer Ft),
- ha az egyéb szálláshely nem felel meg az előírt engedélyezési követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli az egyéb szálláshely ideiglenes bezárását,
- azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező egyéb szálláshely üzemeltetését és pénzbírságot szab ki (100 ezer Ft),
- ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli az egyéb szálláshely bezárását, és visszavonja a szálláshely-üzemeltetési engedélyt, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.

Fontosabb fogalmak

a.) szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület;
b.) szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása;
c.) szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy;
d.) panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz;
e.) kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik;
f.) üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától;
g.) közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy;
h.) egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az előző pontok alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat;
i.) falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

Vonatkozó jogszabályok

a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 22-23. pont, 6/D. §, 6/G. § f) pont;
b.) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § c)-i) pont, 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 6-7. §, 10. §, 11. § (1) bekezdés, 12. § (1)-(2) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 13. § (5) bekezdés, 14. §, 1. melléklet IV/A. és IV/B. rész;
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés; d.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
e.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés;
f.) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdés, 1. melléklet XI.3. pont

Kulcsszavak

üdülőház, szálláshely, szálláshely-szolgáltató, szálláshely-szolgáltatás, szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858