Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés

Kódszám

JEGYZ00636

Az ügy rövid leírása

A kereskedelemről szóló törvény alapján szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarországon nyilvántartásba vett cég, illetve egyéni vállalkozó

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét, a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét, a szálláshely címét, helyrajzi számát, a szálláshely befogadóképességét: a vendégszobák és az ágyak száma szerint, a szálláshely használatának jogcímét, a szálláshely elnevezését, azt, hogy a szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt, azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni, azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

Milyen iratok szükségesek?


a.) a közösségi szálláshely helyszínrajza.
b.) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata (a tulajdoni lap kivételével);
c.) haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
d.) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az általános tételű eljárási illetéket, azaz 3 000 Ft-ot kell megfizetni. A szakhatósági eljárásokért résztvevő szakhatóságonként szintén az általános tételű eljárási illetéket, azaz 3 000 Ft-ot kell megfizetni.
Az illetéket a kérelem benyújtásakor a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel kell megfizetni.
Elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás vagy azt követően az eljáró hatóság által az ügyfél rendelkezésére bocsátott ügyiratszámra hivatkozással átutalási megbízás útján kell megfizetni .
Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.
A népegészségügyi szakhatósági eljárás díja:
- kereskedelmi szálláshely működtetéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása: 28 500 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat meg lehet fizetni átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján, illetve házipénztárba történő befizetéssel.

Hol intézhetem el?

A települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fővárosi/megyei kormányhivatal.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A jegyzőnél kell benyújtani

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Mi minősül közösségi szálláshelynek?
Válasz: Közösségi szálláshely az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy.
Kérdés: Mennyi az ügyintézés illetéke? Válasz: 3000 Ft.
Kérdés: Milyen határidővel kapok választ?
Válasz: A kérelmet a jegyzőnek az általános, 30 napos ügyintézési határidőn belül kell elbírálnia, ezt a határidőt a jegyző egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja. A szakhatóságoknak 15 nap áll rendelkezésére szakhatósági állásfoglalásuk megadására, amely nem számít bele a fenti határidőbe.
Kérdés: Milyen szankciókra számíthat a szálláshely-szolgáltató, ha megsérti a közösségi szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásokat? Válasz: Ilyen esetben a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg: a.) határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására,
b.) ha a szálláshely-szolgáltató az a.) pontban meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki,
c.) ha a közösségi szálláshely nem felel meg az előírt követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a közösségi szálláshely ideiglenes bezárását,
d.) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő közösségi szálláshely üzemeltetését és pénzbírságot szab ki,
e.) ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli a közösségi szálláshely bezárását, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.
A b.) pont szerinti pénzbírság összege közösségi szálláshely esetében
1.) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 50 ezer Ft
2.) 21 ágy befogadóképesség felett 100 ezer Ft
A d.) pont szerinti pénzbírság összege az előbb említett összeg kétszerese

Fontosabb fogalmak

a.) szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület;
b.) szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása;
c.) szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy;
d.) panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz;
e.) kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik;
f.) üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától;
g.) közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy;
h.) egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az előző pontok alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat;
i.) falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.


Vonatkozó jogszabályok

a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény  2. § 22-23. pont, 6/D. §, 6/G. § f) pont;
b.) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § g) pont, 3. § (1) bekezdés, 4. § (5) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 6-7. §, 12. § (1)-(2) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 13. § (5) bekezdés, 14. §, 1. melléklet 5/A. és 5/B. rész
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés;
d.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
e.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés
f.) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdés, 1. melléklet XI.3. pont

Kulcsszavak

Közösségi szálláshely Ügyintézés határideje Ügyintézés illetéke Benyújtandó dokumentumok szálláshely-szolgáltatás szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858