Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésével kapcsolatos méltányosság iránti kérelem

Kódszám

JARAS00021

Az ügy rövid leírása

Ha a járási hivatal a hatáskörébe tartozó, jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítését rendelte el, az ügyfél kérelmére méltányosságból elengedheti, csökkentheti a megtérítés összegét (pénzegyenértékét, illetve kamatát) amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, ha az ügyfél családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.
A járási hivatal a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése esetén részletfizetést is engedélyezhet a kötelezett jövedelmi helyzetétől függetlenül. 
Bizonyos esetekben a törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a hatóság rosszhiszeműség hiányában is elrendelje a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését.
A más rendszeres pénzellátásra (pl. nyugdíj) való jogosultság fennállásának időtartama alatt igénybe vett időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása és ápolási díj jogosulatlanul, de - amennyiben az ügyfél a részére előírt bejelentési kötelezettséget teljesítette - nem rosszhiszeműen igénybevett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatóság rendelkezik.
A közfoglalkoztatásban vagy képzésben való részvétel, valamint a keresőtevékenység - ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - időtartamára tekintettel folyósított aktív korúak ellátása jogosulatlanul, de - amennyiben az ügyfél a részére előírt bejelentési kötelezettséget teljesítette - nem rosszhiszeműen igénybe vett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatóság rendelkezik.
A jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a járási hivatal a megtérítés összegét méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti abban az esetben is, ha a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négy és félszeresét.
Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból elengedheti, csökkentheti, valamint részletekben fizettetheti meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény szabályainak megsértésével nyújtott szociális ellátást jogosulatlanul igénybevevő, az ellátás megtérítésére kötelezett természetes személy.
A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének  (pénzegyenértékének, illetve kamatának) az ügyfél kérelmére méltányosságból történő elengedése vagy csökkentése a járási hivatal hatáskörében nyújtott ellátások esetén akkor lehetséges, ha az összeg megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, és ha az ügyfél családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.

A járási hivatal a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése esetén részletfizetést is engedélyezhet a kötelezett jövedelmi helyzetétől függetlenül. 
A jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a járási hivatal a megtérítés összegét méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti abban az esetben is, ha a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négy és félszeresét.
Az elengedés, csökkentés vagy részletfizetés a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó szociális ellátások esetén akkor lehetséges, ha az összeg megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné.
A hatóság a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését az igénybevételről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok,
lakóhely, tartózkodási hely,
TAJ szám

Milyen iratok szükségesek?

Jövedelemről tett nyilatkozat

Másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást.

Nyilatozat a családtagok számáról.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes

Hol intézhetem el?

a járási hivatal: az időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) az alanyi (alapösszegű, emelt összegű, valamint a kiemelt) ápolási díj, valamint az alanyi és normatív közgyógyellátás jogosulatlan igénybevétele eseténa képviselő-testület: a települési támogatás valamint az adósságcsökkentési támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybe vétele esetén.

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, a döntés csak bírósági úton támadható meg. A bírósági felülvizsgálatra irányuló kereseti kérelmet (keresetlevél) jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

El lehet rendelni a szociális ellátás visszafizetését, ha a szociális ellátás folyósítása már megszűnt?
A hatóság a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését az igénybevételről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.

Milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy a jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének elengedését vagy csökkentését kérelmezhesse az ügyfél? A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének az ügyfél kérelmére méltányosságból történő elengedése vagy csökkentése a járási hivatal elrendelt visszafizetés esetén akkor lehetséges, ha az összeg megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, és ha az ügyfél családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (71 250,-Ft).
A jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a járási hivatal a megtérítés összegét méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti abban az esetben is, ha a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négy és félszeresét (128 250,-Ft).
Amennyiben a visszafizetést a képviselő-testület rendelte el, akkor a visszafizetendő összeg elengedése, csökkentése vagy részletfizetés engedélyezése akkor lehetséges, ha annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

Fontosabb fogalmak

Kötelezett: az a személy, akinek a hatóság határozata alapján a megtérítés összegét meg kell fizetnie

Megtérítés: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény megsértésével, vagy a törvényben meghatározott feltételek hiányában nyújtott szociális ellátást főszabály szerint meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére,
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére [az a)-c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: megtérítés].
Jogosulatlan, de nem rosszhiszemű igénybevétel: Bizonyos esetekben a törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a hatóság rosszhiszeműség hiányában is elrendelje a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését.
A más rendszeres pénzellátásra (pl. nyugdíj) való jogosultság fennállásának időtartama alatt igénybe vett időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása és ápolási díj jogosulatlanul, de - amennyiben az ügyfél a részére előírt bejelentési kötelezettséget teljesítette - nem rosszhiszeműen igénybevett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatóság rendelkezik.
A közfoglalkoztatásban vagy képzésben való részvétel, valamint a keresőtevékenység - ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - időtartamára tekintettel folyósított aktív korúak ellátása jogosulatlanul, de - amennyiben az ügyfél a részére előírt bejelentési kötelezettséget teljesítette - nem rosszhiszeműen igénybe vett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatóság rendelkezik.

Vonatkozó jogszabályoka szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pont, c) pont, d) pont, 10. § (1) bekezdés, 10. § (7) bekezdés, 16. §, 17. § 18. § j) pont, 18/A. § a) j) pont, 25. § (3) bekezdés, 45.§; 50. § (4) bekezdés,

Kulcsszavak

Elengedés, mérséklés ,visszafizetés, jogosulatlanul igénybe vett, szociális ellátás, méltányosság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858