Akadálymentes verzió

Hadigondozási igényjogosultság megállapítására vonatkozó kérelem

Kódszám

JARAS00031

Az ügy rövid leírása

Hadigondozási igényjogosultság megállapítását az ügyfél határidő-korlátozás nélkül kérelmezheti hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóságnál, a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál. A járási hivatal vezetője határozatban dönt. A járási hivatal  a hadigondozásba vett személyről nyilvántartást vezet. A kérelem alapján a hadigondozásba vétellel egyidőben hadigondozotti igazolványt kell kiadni. 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Kizáró okok: Magyarországon élő magyar állampolgár, aki

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, lakcím
Lakóhely 
Tartózkodási hely
Társadalombiztosítási Azonosító Jele
Adóazonosító jele
Telefonszám (nem kötelező megadni)  
Kérelmező családi állapota,
vagyonnyilatkozatban meghatározott adatok,
nyilatkozat jövedelemről.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmezőnek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadi eredetét. A halál hadi eredetét elsősorban hivatalos hatósági értesítéssel, hatósági bizonyítvánnyal, vagy holttányilvánító bírósági végzéssel kell igazolni.
A jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hadigondozotti jogosultságok megállapításával, illetőleg elbírálásával kapcsolatos minden közigazgatási, bírósági eljárás, továbbá a szükséges okiratok kiállítása iránt indított eljárás tárgyi illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Járási hivatal, mint hadigondozási hatóság

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fővárosi és megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Tárgyi illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki jogosult hadigondozásra? Válasz: Magyarországon élő magyar állampolgár, aki a) katonai szolgálat; b) kötelező katonai előképzés; c) légitámadás és hadművelet; d) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása (a továbbiakban együtt: szolgálat) során vagy következtében (a továbbiakban: következtében) testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett (a továbbiakban: hadirokkant), továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, illetőleg hadigondozott családtagként kell gondozásba venni. (A továbbiakban együtt: hadigondozott.)
Ki nem jogosult hadigondozásra? Válasz: aki rokkantságát, egészségkárosodását szándékosan maga okozta; vagy az a hozzátartozó, aki a hadigondozott halálát szándékosan okozta.
Meddig tart a hadigondozás? Válasz: Megszűnik a hadigondozásra jogosultság, ha a)16 a hadiözvegy újból megházasodik, kivéve, ha hadirokkanttal köt házasságot. A szolgálat következtében meghalt, illetve hadirokkantként elhunyt házastársára tekintettel feléled a hadigondozásra jogosultság, ha az özvegy újabb házasságában is megözvegyül; b) a hadiárva, hadigyámolt betölti a 4. §-ban meghatározott életkor; c) a hadigondozott meghal; d)17 a hadirokkant egészségkárosodása megszűnt, vagy egészségkárosodása 20%-nál kisebb mértékűvé vált; e)18 a 4. §-ban meghatározott mértékben megrokkant – és csak ennélfogva jogosult – hadigyámolt, hadiárva és hadigondozott családtag egészségkárosodása az 50%-ot már nem éri el.
Hogyan és milyen határidővel kérhető a hadigondozás? Válasz: Hadigondozási igényjogosultság megállapítását az ügyfél határidő-korlátozás nélkül kérelmezheti a hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóságnál, a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál. 

Fontosabb fogalmak

Katonai szolgálat:  az első vagy második világháborúban teljesített hadiszolgálat (beleértve a hadifogságot és a közérdekű vagy kisegítő katonai munkaszolgálatot is), vagy  1945. március 31. előtt hivatásos vagy nem hivatásos állományban teljesített bármely tényleges katonai (honvédségi, légoltalmi, polgári védelmi, határőrségi) szolgálat (beleértve a fegyvergyakorlatot és lövészkiképzést is).
Hadifogság:  a szolgálat teljesítése közben bekövetkező fogságba ejtés és fogságban tartás, beleértve az idegen haderő által nem katonai szolgálatot teljesítők fogságba ejtését, illetőleg polgári személyek elhurcolását is, valamint ezek időtartamát.
Munkaszolgálat:  közérdekű vagy kisegítő munkaszolgálat (beleértve a kényszerű munkaszolgálatot is), továbbá hadi vagy közérdekű munkára, illetőleg légoltalmi szolgálatra történő igénybevétel.
Kötelező katonai előképzés: leventekötelezettség teljesítése.
Légitámadás és hadművelet: az ország területén vagy azon kívül lezajló légitámadás (beleértve a levegőből vagy a levegőben bekövetkező bármely légicsapást), illetőleg a következményeinek felszámolásával kapcsolatos tevékenység, továbbá bármely hadművelet (harci cselekmény).
Visszamaradt robbanóanyag felrobbanása:  a háborúból, megszállásból, fegyveres konfliktusokból vagy ezekkel összefüggésben egyéb módon visszamaradt, illetőleg akár a megszállók, akár a magyar fegyveres alakulatok által elhagyott robbanóanyag vagy robbanó szerkezet felrobbanása, kivéve, ha a robbanás hivatásszerűen (tűzszerész) végzett mentesítés során történt.
Hadieredetű fogyatkozás (hadirokkantak esetében): a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti egészségkárosodás (a továbbiakban: egészségkárosodás), valamint a szolgálattal össze nem függő egészségkárosodásnak a szolgálat folytán bekövetkező súlyosbodása.
Veszteség: a hadigondozásra való jogosultságot megalapozó bármely hátrány

Vonatkozó jogszabályok

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 1. §, 2. §, 3. § (3)-(4) bekezdés, 8. § (1)-(3) bekezdés, 26. § (2)-(4) bekezdés, 27. § (2) bekezdés
 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 17. § (2)-(3) bekezdés, 28/B. §, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés; 36. § (1) bekezdés, 85. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. Korm. Rendelet 14. § (2) bekezdés, 15. § (1)-(2) bekezdés, 6. sz. melléklet
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés;

Kulcsszavak

Hadigondozás, igazolás, szociális ellátás, katonai szolgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858