Akadálymentes verzió

Bányászati létesítmények elhelyezésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

Kódszám

TORZS00006

Az ügy rövid leírása

A 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó létesítmények rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges eszközök, energiaellátó, adatátviteli, katódvédelmi eszközök, technológiai célú csővezetékek és egyéb eszközök elhelyezése céljára a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője a biztonsági övezet mértékében, az ingatlantulajdonosnak fizetendő kártalanítás ellenében szolgalom alapítását igényelheti. A szolgalmi jog az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozza, ugyanis a szolgalommal érintett terület a Btvhr. 19/A. §-ban meghatározott tilalmakat, korlátozásokat az ingatlan tulajdonosa köteles betartani az üzemeltetés időtartama alatt is.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bányavállalkozó és egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője.

Kizáró okok: Nem

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemben meg kell jelölni az ingatlan adatait, a tulajdonos, a használó, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett egyéb jogosult lakáscímét (telephelyét), a kérelmező kifejezett kérelmét, hogy bányászati eszközök elhelyezésére és üzemben tartására irányuló szolgalom alapítását kéri.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek a megállapodás megkötésének meghiúsulását támasztják alá. A kisajátítási törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint a kisajátítási tervet, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti esetben záradékkal ellátva; a kérelmező bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, lakáscíméről (székhelyéről), ha ezek az adatok a kisajátítási terv elkészítését követően megváltoztak; a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll; a 8. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, ennek hiányában annak igazolását, hogy a kisajátítást kérő a jogosultat a nyilatkozat beszerzése érdekében megkereste.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

45 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés bírósági felülvizsgálata kérhető. (A kerestlevelet Az illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz kell címezni, és a döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, a döntés kézhezévtelétől számított 30 napon belül. A perköltségről a bíróság az ítélet meghozatalakor dönt.)

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs ilyen.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs ilyen.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs ilyen.

A benyújtási határidő: Nincs ilyen.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

nincs

Fontosabb fogalmak

Tilos továbbá anyagok elhelyezése, tárolása; az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése, gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 m távolságon belül, valamint energiaellátó, távfelügyeleti, hírközlési és korrózióvédelemi kábelek esetében 1-1 m távolságon belül fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése, szőlő és egyéb kordonok elhelyezése, a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, a kézzel végzett régészeti feltárás kivételével egyéb földmunka végzése, valamint a tereprendezés; szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása; a bányászati létesítmény, az elosztóvezeték, a szállítóvezeték, a célvezeték, valamint az egyéb gáz és gáztermék vezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása. A szolgalmi jog ingatlan.nyilvántartásba történő bejegyzését a bányavállalkozó kezdeméynezi az illetéke földhivatalnál.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény,
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 189.) Korm.rendelet,
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858