Akadálymentes verzió

Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás

Kódszám

JARAS00045

Az ügy rövid leírása

Az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóság: a járásszékhely települési önkormányzat jegyzője és a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző. A Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában -, az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben, ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátására, a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyben, az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben, a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, továbbá országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházás esetén az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként építmények, építési tevékenységek tekintetében a járási (fővárosi I. és V. kerületi) hivatal jár el. Építésfelügyeleti hatóságként első fokon kormányrendeletben kijelölt járási (fővárosi I. és V. kerületi) hivatal jár el.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Építtető vagy meghatalmazottja

Kizáró okok: építési és építésfelügyeleti ügyekben az ügyfél meghatalmazottja útján is eljárhat;

Milyen adatokat kell megadni?

A tájékoztatás iránti kérelemnek nincs jogszabályban rögzített adattartalma. Az ügyfél a tájékoztatást bármilyen kapcsolattartási formában kérheti.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum. A tájékoztatás iránti kérelemben az ügyfélnek meg kell adnia, hogy mire, milyen eljárásra irányulóan kéri a tájékoztatást, illetve milyen üggyel összefüggésben

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tájékoztatás kapcsán nem merül fel eljárási költség. Illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

A kormányablakban az ügyfél azonnal megkapja a tájékoztatást.

Ügyintézés határideje

A Kormányablakban az ügyfél azonnal tájékoztatást kap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A Kormányablak tájékoztatása, nem hatósági döntés ezért ez ellen nincs lehetőség sem fellebbezésre, sem bírósági úton történő jogorvoslatra.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.

A benyújtási határidő: Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.

A fellebbezési illeték mértéke: Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.

Fontosabb fogalmak

1. Építtető: a hatósági engedély vagy tudomásulvétel kérelmezője, az egyszerű bejelentés alapján végezhető  építési tevékenység bejelentője az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója.
Több építtető esetén az építtetők Ákr. szerinti meghatalmazottja az építtetőtársak nevében járhat el, és tehet nyilatkozatokat.
2. Építési tevékenység:
építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.

Vonatkozó jogszabályok

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 4. pont és 36. pont, 34. §, 46. § (1)-(2) bekezdés;
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(7) bekezdés, 3. § (1)-(2) bekezdés, 1. melléklet I. és II. rész;
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §, 10. §;
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 66/2015. (III. 30) Korm. rendelet 1. melléklet;

Kulcsszavak

lásd egyedi eljárások leírásában

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858