Akadálymentes verzió

Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásának bejelentése

Kódszám

MKEHK00004

Az ügy rövid leírása

Az utazási vállalkozók kötelesek a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul a Hivatalnak bejelenteni. Ezen változások bejelentése alapján a hatósági nyilvántartásban megváltozott adatok vonatkozásában eljárás indul. A Hivatal az utazási vállalkozásokról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, a közérdekből nyilvános adatokat naprakészen közzéteszi.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A BFKH utazásszervezői és/vagy közvetítői tevékenységet végző vállalkozásokról vezetett nyilvántartásában szereplő utazási vállalkozó, illetve a vállalkozás képviseletében eljáró személy

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A módosítási eljáráshoz a módosuló adatok függvényében a következő adatokat kell megadni:
a) az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, telefon- és faxszámát, valamint - ha az utazási vállalkozó a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi - e-mail címét,
b) az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek nevét, tisztségét, a megbízatásának lejártát,
c) az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának nevét, tisztségét, a megbízatása lejártát,
d) a szakmai tevékenységért felelős személy nevét, az 5. § (1) bekezdése szerinti képesítését, a képesítést igazoló okirat, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt megszerzett utazásszervezői szakmai minősítő vizsga igazolása esetében a vizsgabizonyítványának, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának vagy az azzal egyenértékű okirat számát,
e) a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződő bank vagy biztosító nevét, azt az összeget, amelynek fedezetére a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a 8. § (4) bekezdésében meghatározott árbevételeket, a tervezett árbevétel összegét, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződés lejáratának dátumát,
f) az utazási vállalkozó azon telephelyeinek címét, telefon- és faxszámát, ahol az utazásszervező, illetve utazásközvetítő tevékenységét folytatja,
g) az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervező, illetve utazásközvetítő) megjelölését

Milyen iratok szükségesek?

Bejelentés arra vonatkozóan, hogy mely adatok módosulását kéri átvezetni az utazási vállalkozó a Budapest Főváros Kormányhivatala nyilvántartásában.
10.000 Ft eljárási díj megfizetésének igazolása
( számlaszám: 10023002-00309653-00000000 (a befizetés igazolása másolatban is megküldhető)
A módosuló adatok függvényében a következő dokumentumokat kell benyújtani:
I. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat. Büntetlen előélet igazolása, valamint annak igazolása, hogy a vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
II. Tevékenységért felelős személy büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
• Tevékenységért felelős 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott szakirányú, szakmai gyakorlatának meglétét igazoló okirat, A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• Tevékenységért felelős személy 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti szakképesítésének meglétét igazoló okirat A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• Tevékenységért felelős 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott C1 típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítványának meglétét igazoló okirat A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• Tevékenységért felelős hetente legalább húsz órában történő foglalkoztatásának igazolása,
III. A vállalkozás új nevére megkötött vagyoni biztosíték igazolása (amennyiben vagyoni biztosíték köteles tevékenység folytatására van jogosultsága).
IV. Nyilatkozat a vezető tisztségviselők, vezető beosztású munkavállalók, egyéni vállalkozók részéről a személyes adatok kezeléséről.
V. Tevékenységre vonatkozó változások esetén:
1. Nyilatkozat az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) K. r. 4. § (2) bekezdése alapján.
2. Nyilatkozat az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) K. r. 4. § (2), (3) bekezdései alapján.
3. Nyilatkozat a tervezett árbevételről
4. Nyilatkozat a garantált szerződésekről
5. Nyilatkozat a nem menetrend szerinti járatú repülőgép igénybe vételéről.
6. Nyilatkozat a vagyoni biztosíték növeléséről (Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) K. r. 8. § (9) szerinti nyilatkozat).
7. A VAGYONI BIZTOSÍTÉK SZERZŐDÉS/IGAZOLÁS KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT SZÜKSÉGES DOKUMENTUM: a) BANKtitok alóli feloldás céljából a hitelintézet részére adott felhatalmazás a) BANKtitok alóli feloldás céljából a hitelintézet részére adott felhatalmazás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A 10.000,- Ft eljárási díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással, postai csekken, vagy Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára történő átutalási megbízással teljesíthető.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

8 nap a bejelentés megfelelőségének vizsgálatára
15 nap nyilvántartásba vételre

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A bejegyzett vállalkozások nyilvántartott adatainak változása kérelemhez mit kell benyújtani?
A bejelentés a BFKH internetes oldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével is benyújtható, mely az alábbi linkről tölthető le:
http://www.mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok
Továbbá a bejelentéshez csatolni kell a változás(ok)nak megfelelő alábbiakban felsorolt dokumentumokat is:
• Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, egyéni vállalkozó büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés c) pontja alapján,
• Tevékenységért felelős személy büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• Tevékenységért felelős 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott szakirányú, szakmai gyakorlatának meglétét igazoló okirat, A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• Tevékenységért felelős személy 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti szakképesítésének meglétét igazoló okirat A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• Tevékenységért felelős 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott C1 típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítványának meglétét igazoló okirat A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• Tevékenységért felelős hetente legalább húsz órában történő foglalkoztatásának igazolása,
• 10.000,-Ft eljárási díj befizetésének igazolása, a BFKH számlaszáma: 10023002-00309653-00000000.
• Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről (egyéni vállalkozó, valamint valamennyi vezető tisztségviselő, vezető beosztású munkavállaló részéről).
Amennyiben az utazási vállalkozó vagyoni biztosíték köteles tevékenységet is szeretne végezni, akkor a fent felsoroltakon túl a bejelentéshez csatolni kell az alábbi dokumentumokat is:
Vagyoni biztosíték köteles utazásszervezői tevékenység kapcsán:
• Vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. a) pontja vonatkozásában (eredeti)
• Vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. c) pontja vonatkozásában (eredeti)
• Nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről (213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése alapján),
• A biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban eredetiben v. hitelesített másolatban.
Figyelem! Az itt felsorolt nyilatkozatokhoz nyilatkozatmintákat a formanyomtatvány mellékleteként találnak!

2. A változásbejelentés iránti bejelentést hol és hogyan lehet benyújtani?
• Személyesen vagy meghatalmazott útján a BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) vagy postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf: 919.) A bejelentőűrlap letölthető a BFKH honlapjáról (www.mkeh.gov.hu)
• Elektronikus úton is benyújtható, de kizárólag az ÜGYFÉLKAPUN keresztül. Erről részletesen itt olvashat: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes
• Amennyiben személyesen kíván ügyet intézni természetesen lehetősége van időpontot egyeztetni. Időpont egyeztetés ügyében a BFKH munkatársai állnak rendelkezésre a +36-1-4585-800 telefonszámon.

3. Milyen jogszabályokat kell ismernem, ha utazásszervező és/vagy utazásközvetítő tevékenységet szeretnék folytatni?
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
Az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,
Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet

4. Hogyan igazolható a büntetlen előélet és azt, hogy valaki nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt?
A bejelentés benyújtásának időpontjához képest 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, amelyen az szerepel, hogy az adott személy büntetlen előéletű és foglalkozástól eltiltás vagy utazásszervezői és –közvetítői tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll.

5. Milyen végzettséggel kell rendelkeznie a szakmai tevékenységért felelősnek és mit kell igazolnia a nyilvántartásba történő bejegyzésekor?
• rendelkezik a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott államilag elismert C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű okirattal A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti szakképesítéssel (ez egyaránt lehet közép és felsőfokú végzettség is), A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott gyakorlattal, A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• büntetlen előéletű,
• utazásszervező és -közvetítő tevékenységhez kapcsolódóan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
• igazolnia kell, hogy az utazási vállalkozással munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, legalább heti húsz órában,
• továbbá, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot kell tennie (ehhez minta a nyomtatványok rovatból letölthető).
Figyelem! Az itt felsorolt kritériumoknak együttesen kell fennállni, ahhoz, hogy valaki tevékenységért felelősként bejegyezhető legyen!

6. Utazásszervező szakmai minősítő vizsga hol tehető le?Az utazásszervező szakmai minősítő vizsga megszűnt.

7. Mire nyújt pénzügyi fedezetet a vagyoni biztosíték?
A vagyoni biztosíték pénzügyi fedezetet nyújt az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére.

8. Milyen formában lehet benyújtani a vagyoni biztosítékot?
Vagyoni biztosíték lehet bankgarancia, pénzbeli letét, biztosítóval kötött biztosítási szerződés.

9. Mennyi időre kell szólnia a vagyoni biztosítékot?
A biztosítási szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerződésnek legalább tizennyolc hónapra kell szólnia.

10. Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók?
Igen, de a biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről is.

11. Milyen tevékenységekhez szükséges vagyoni biztosíték igazolása és mekkora összegben?
1. Belföldi és nemzetközi utazásszervezői tevékenységhez szükséges vagyoni biztosíték igazolása.
2. Mértéke:
- Belföldi utazásszervezés esetén: az e tevékenységből származó vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint,
- Nemzetközi utazásszervezői tevékenység esetén: az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. a) pontja szerinti tevékenység(ek)ből származó vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel 12%-a, de legalább ötmillió forint,
1. ha az utazási vállalkozó a nemzetközi utazásszervezése során nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járaton) férőhelyet vesz igénybe, illetve a garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják, akkor a vagyoni biztosíték mértéke a vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint.
2. A vagyoni biztosítékot a nemzetközi és a belföldi tevékenység együttes végzése esetén külön-külön kell számításba venni.
3. A vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség részleteit az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. §-a rögzíti.

12. Milyen határidőkre kell figyelniük az utazási vállalkozásoknak?
Az az utazási vállalkozó, amely vagyoni biztosíték köteles utazásszervezői tevékenységet végez
• köteles az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (6) értelmében minden év május 31-éig a rendelet 8. § (3) bekezdés a) pontja (nemzetközi utazásszervezés) és c) pontja (belföldi utazásszervezés) szerinti vagyoni biztosíték köteles tevékenység/ek/ből származó megelőző évi tényleges értékesítési nettó árbevételt a BFKH-nak bejelenteni.
• köteles minden év október 31-éig az BFKH-nak igazolni, hogy rendelkezik az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő – a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötése, ill. a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal.

13. Kell-e módosítani év közben a vagyoni biztosíték összegét?
• Igen, az utazási vállalkozó - szükség esetén - köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni az előző évi elszámolt értékesítési nettó árbevételhez. Ennek megtörténtét és az árbevételt az utazási vállalkozó köteles az BFKH-nak megfelelően igazolni.
• Tovább, ha az év folyamán a tényleges árbevétel 10%-kal több mint a vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel, az utazási vállalkozó köteles 5 munkanapon belül a vagyoni biztosíték összegét a tényleges forgalomnak megfelelően módosítani és ennek megtörténtét haladéktalanul az BFKH-nak igazolni.

14. Az utazásszervezői és –közvetítői tevékenység befejezését követően mikor lehet a vagyoni biztosítékot megszüntetni?
Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak e tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntetheti meg.

15. Ha megváltozik a gazdasági társaság székhelye, elegendő-e ha a Cégbíróságon átvezetik a címváltozást?
Nem, az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó haladéktalanul köteles a BFKH-nak írásban bejelenteni

16. Tevékenységért felelős személyként hány év gyakorlattal kell rendelkeznem?

aa) legalább három év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
ab) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább három év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal
kell rendelkeznie:

• turizmus-vendéglátás alapképzési szakon szerzett közgazdász szakképzettséggel,
• idegenforgalmi és szálloda főiskolai szintű alapképzési szakon szerzett közgazdász szakképzettséggel,
• idegenforgalmi-szállodai közgazdász főiskolai szintű alapképzési szakon szerzett közgazdász és idegenforgalmi szálloda szakos tanár szakképzettséggel,
• turizmus menedzsment mesterképzési szakon szerzett okleveles közgazdász szakképzettséggel,
• turizmus (idegenforgalmi) szakon egyetemi szakosító továbbképzésben szerzett szakképzettséggel vagy idegenforgalmi és szállodaipari szakon főiskolai szakosító továbbképzésben szerzett szakképzettséggel,
• idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakirányú továbbképzési szakon szerzett főiskolai szakközgazdász vagy idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakképzettséggel,
• turizmus szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel, vagy
• turizmus-szálloda vállalkozási szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel rendelkezőknek.

ba) legalább öt év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
bb) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább öt év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie:

• felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek.

ca) legalább hét év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
cb) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább hét év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie:

• turisztikai szervező, értékesítő szakképesítéssel,
• utazásügyintéző szakképesítéssel,
• utazásszervező menedzser szakképesítéssel,
• idegenforgalmi menedzser szakképesítéssel,
• idegenforgalmi technikus szakképesítéssel,
• idegenforgalmi ügyintéző szakképesítéssel,
• idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítéssel,
• felsőfokú idegenforgalmi szakvizsgával,
• turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben turizmus szakirányon szerzett felsőfokú közgazdász-asszisztens szakképzettséggel rendelkezőknek.

17. Milyen iratokkal igazolhatom a szakmai gyakorlatomat?

a) közhiteles nyilvántartásból származó igazolás,
b) más közokirat, vagy
c) a foglalkoztatási jogviszonyt, valamint annak időtartamát és a munkakört vagy az ellátott feladatokat egyértelműen meghatározó iratok együttese
vehető figyelembe.

Fontosabb fogalmak

utazásszervezői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és nyújtása;
utazásközvetítői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási szolgáltatás nyújtására az utazásszervező megbízása alapján, annak nevében szerződések kötése;
utazási csomag: az olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy
a) a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg (a továbbiakban: részvételi díj), függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és
b) a részszolgáltatások együttese 24 óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal,
tevékenységért felelős személy: az a személy a vállalkozásnál aki rendelkezik Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal, valamint C1 típusú államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvismerettel

Vonatkozó jogszabályok

365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról  3. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a).
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)(2) bekezdés, 3. § (3) , 4. § (1)(2), (3) bekezdései és 5. § (1)(2), (3) bekezdései 8. § (1)(2)(3) és (9) bekezdései 9. § és 11. § bekezdés, 11/A. §, 12. § (1) bekezdés;
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
Az 54/2016. (XII.21) NGM rendelet a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 1. § (1) aa).
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény 22. § (1) (2) bekezdések, 23. (1) bekezdés 24. § (3) bekezdés 27. §, 28. §, 30. § (2) bekezdés
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (1)(2) és (4) bekezdés valamint 6/G. § h) pontja valamint 9. § (1) bekezdése
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény28/B. § (4) bekezdés36. § (1)(2) bekezdés, 40. § (1), (2) (4) bekezdése, 40/A §

Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja;
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 156. § a) pontja; A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § (1) bekezdés a) pont
Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés, 10. § (2) bekezdés, 11. §, 24. § (1) bekezdés g), h) pontja

Kulcsszavak

utazásszervezői és -közvetítői tevékenység, tevékenységért felelős személy, vagyoni biztosíték, utazási csomag

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858