Akadálymentes verzió

Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00012

Az ügy rövid leírása

A kérelmező magánútlevél (a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány) iránti kérelmet belföldön a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél nyújthatja be.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyar állampolgárok

Kizáró okok: A kérelem előterjesztésekor főszabály szerint személyesen kell megjelenni. Ha a kérelmező korábbi úti okmányának kiállítása iránti kérelem benyújtásakor ujjnyomata tárolásához hozzájárult, a tároló elemet tartalmazó úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén az új úti okmány kiállítása, valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem személyes megjelenés és az ujjnyomat rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton benyújtható, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmány vagy az első magánútlevél érvényességi idején belül. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú és útlevelének az ujjnyomatot nem kell tartalmaznia (azaz 12. életévét még nem töltötte be). Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé. Ha a külföldön élő vagy tartózkodó kérelmező konzuli tisztviselőnél történő megjelenése aránytalan nehézséget okoz, az ideiglenes magánútlevél iránti kérelem, valamint ha a 12. életévét még nem töltötte be a kérelmező, ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen, vagy egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvosa írásban igazolja, az útlevél iránti kérelem a konzuli tisztviselőhöz postai úton is benyújtható. Ebben az esetben a kérelmező személyazonosságát és aláírását az érintett ország gyakorlata szerint erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy hitelesíti. A hitelesítés – nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában – akkor fogadható el, ha azt a konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Milyen adatokat kell megadni?

Úti okmány adattartalmát képező személyes adatait (formanyomtatványon szereplő adatok, azaz családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési családi neve és utóneve, nem, állampolgárság), lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles a kérelem benyújtásakor az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá. A formanyomtatványon az adatok mellett meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, meg kell adni továbbá a leadásra kerülő úti okmány betűjelét, számát, illetve az úti okmány kézbesítésére szolgáló címet. A kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles az ujjnyomatát az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve ha a kiskorú a 12. életévét még nem töltötte be, az útlevél iránti kérelem benyújtásakor ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen személyek esetében, valamint azon személyek esetében, akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapotuk nem teszi lehetővé).

Milyen iratok szükségesek?

Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a rendelkezésre bocsátandó adatok igazolására be kell mutatni:
- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt (útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély), valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát (lakcímkártya);
- az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát (ha nem áll a kérelmező rendelkezésére, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány, vagy okirat adataival, az útlevélhatóság, vagy az eljárásban közreműködő hatóság hivatalból intézkedik a személyazonosság megállapítása érdekében), valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságát igazoló okiratot is (ha ilyennel nem rendelkezik, az eljáró hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, azonban a magyar állampolgárságot nem kell igazolni az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült érvényes magánútlevél helyett új útlevél kiadása esetén, ha az útlevélhatóság a magánútlevél visszavonására intézkedést nem tett, vagy ha adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza)
- kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;
- kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, ha annak utazási szándékkal történő visszahagyását kérte (nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült; feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették). Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték megfizetésének igazolását. A visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni, illetve a külföldön élő vagy tartózkodó magyar állampolgár esetében az új magánútlevél átvételekor a konzuli tisztviselőnél személyesen kell leadni, vagy postai úton eljuttatni. Ha a kérelmező nem személyesen jár el (12. életévét be nem töltött kiskorú, a kérelmező egészségi állapota nem teszi lehetővé a személyes megjelenést - ilyen esetben be kell mutatni a kezelőorvos által kiállított igazolást is, a külföldön élő vagy tartózkodó kérelmező konzuli tisztviselőnél történő személyes megjelenése aránytalan nehézséget okoz), csatolni kell a kérelmező igazolványképét. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülőknek (törvényes képviselőknek) a közjegyző, a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot (kivéve ideiglenes magánútlevél kiállítására irányuló kérelem esetén, ha a kérelmező útlevele, illetőleg a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, elveszett, vagy azt eltulajdonították).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási illeték differenciált, függ az eljárás típusától, az útlevél érvényességi idejétől, valamint a kérelmező életkorától is. Rendes eljárásban (20 napon belül, sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8 napon belül) nagykorú kérelmező részére kiállított 5 évig érvényes magánútlevélnél 7 500 forint, 10 évig érvényes magánútlevélnél 14 000 forint. A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy magánútlevelének, az 1 évi érvényességgel (nem tartalmaz ujjnyomatot) kiállított magánútlevél illetéke 2500 forint. A kérelem benyújtásának időpontjában három, vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint, két kiskorú gyermek esetén 1250 forint. Az elveszett, megsemmisült, megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kiállított új úti okmány kiadásának illetéke a fentiekben meghatározott illeték kétszerese. A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása esetén a fenti eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni Soron kívüli (7 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint, sürgősségi (3 napon belüli) eljárásnál 29.000 forint, azonnali eljárásnál (24 órán belüli) 39.000 forint. A rendes eljárás szerinti illeték kétszeresét és a választott különleges eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell megfizetni, ha az új okmány elveszett, megsemmisült, megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül kiadásra. Illetékmentes az eljárás, ha útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat, az eljárás a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult, az eltulajdonított okmány pótlására irányul, valamint a 65. életévét betöltött személy magánútlevele esetén. Az ügyfél költségmentességi kérelmet terjeszthet elő, ha kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni. A járási hivatalnál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni. Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy – a technikai feltételek megléte esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási pótdíjakat az általános hatáskörű útlevélhatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy annak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számú kincstári célelszámolási számla javára történő átutalással, fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel vagy az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni.

Hol intézhetem el?

Elsőfokú útlevélhatóság: a külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter. Közreműködő szervezet: járási hivatal, (úti okmányt előállító szerv), konzuli tisztviselő (a járási hivatalnál, illetve a konzuli tisztviselőnél benyújtható a magánútlevél kiadására irányuló kérelem, valamint az elkészült magánútlevél ezen szerveknél átvehető)

Ügyintézés határideje

a kérelem beérkezését követő naptól számított 20 (sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8) nap (soron kívüli eljárásban: 7 nap, sürgősségi eljárásban: 3 nap, azonnali eljárás keretében 24 óra)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta, de az eljárásra a felperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság az illetékes, így ezen szerv a felülvizsgálati kérelem címzettje.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetlevelet a Pp. vonatkozó szabályai szerint meghatározott tartalmi elemekkel, jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.Az útlevélhatóság a keresetlevelet az ügy irataival együtt a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 30 nap.

A fellebbezési illeték mértéke: végzés esetén 10.000,- forint, határozat esetén 30.000,- forint illetékfeljegyzési jog

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen okmányokkal lehet külföldre utazni? Érvényes úti okmánnyal, azaz magánútlevéllel, ideiglenes magánútlevéllel, diplomata útlevéllel, külügyi szolgálati útlevéllel, szolgálati útlevéllel, hajós szolgálati útlevéllel a világ bármely országába lehet utazni. Uniós tagságunkból fakadóan érvényes személyazonosító igazolvánnyal az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállamok területére beléphetünk, illetve a tagállamok között gyakorolhatjuk a külföldre utazás jogát. Emellett nemzetközi szerződésekből fakadóan érvényes személyazonosító igazolvánnyal utazhatunk Andorrába, Horvátországba, Svájcba (ide kizárólag a kártyaformátumú személyazonosító igazolvánnyal lehet utazni). Emellett Bosznia-Hercegovinába, Macedóniába, Montenegróba és Szerbiába is utazhatunk érvényes személyazonosító igazolvánnyal. Andorra, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Írország, Liechtenstein, Macedónia, Montenegró, Nagy-Britannia, Románia, Svájc, Szerbia esetében kizárólag a kijelölt határátkelőhelyeken és határellenőrzés mellett lehet az országhatárt átlépni. A magyar állampolgár nemzetközi szerződésben meghatározott országok területére történő beutazáskor a nemzetközi szerződésben meghatározott lejárt érvényességű úti okmánnyal vagy lejárt érvényességű személyazonosító igazolvánnyal is gyakorolhatja a külföldre utazás jogát. Mennyi a magánútlevél érvényességi ideje? Az útlevél érvényességi ideje, függ a kérelmező életkorától, illetve attól, hogy milyen érvényességi időtartamú útlevelet igényelt a kérelmező. 6 éves kor betöltéséig 3 év, 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év, 18 és 70 év közöttiek esetében 5 év, illetve kérelemre 10 év, 70 éven felülieknél 10 év. Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen, vagy egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja. Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok. Benyújthatja az útlevél iránti kérelmet meghatalmazott is? Nem, útlevelet csak személyesen lehet igényelni, meghatalmazott csak akkor járhat el, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt orvosi igazolással tanúsítja. Mit tehetek, ha megtagadták az útlevél kiállítását? Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának. A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta. A keresetlevelet a vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalmi elemekkel jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 forint. A határozat bírósági felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül dönt. Sürgősen szükségem lenne az útlevélre, hogyan tudom minél előbb megkapni az útlevelet? Lehetőség van a magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli (7 napon belüli), sürgősségi (3 napon belüli) és azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat (soron kívüli eljárásban: 19. 000 Ft, sürgősségi eljárásban 29. 000 Ft, azonnali eljárásban 39.000 Ft) az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti. A kérelem soron kívüli, sürgősségi valamint azonnali eljárás esetében bármely járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál benyújtható.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat; útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja; ideiglenes magánútlevél: A magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevelet lehet kiállítani, ha az állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevele vagy személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és az utazásig magánútlevél nem állítható ki. Külföldön tartózkodó magyar állampolgár kérelmére hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet kell kiállítani legfeljebb hat hónapos érvényességi időtartammal, ha az állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevele vagy személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és a hazautazásig magánútlevél nem állítható ki. Az ideiglenes magánútlevél Magyarország területére történő egyszeri beutazásra jogosít. biometrikus útlevél: az az útlevél, amelynek hátoldalába tároló elem (chip) került beépítésre, amely az adatoldalon található adatokat, valamint az ujjnyomatot tartalmazza digitális formában. Magyarország a tároló elemet is tartalmazó útlevelek bevezetésével Uniós kötelezettségének tett eleget. Beépítésre került az útlevél hátsó oldalába a tároló elem, amelyen digitális formában rögzítésre került az arcképmás, mint biometrikus adat, az adatoldalon található egyéb adatokkal együtt. 2006. augusztus 29. napjától kizárólag ilyen útlevél került kiállításra Magyarországon. A második fázisban a fenti adatokon túl az ujjnyomat is rögzítésre került a tároló elemen. Az ilyen útlevelek 2009. június 28. napjától kerülnek kiállításra. Soron kívüli eljárás esetén az útlevélhatóság az úti okmányt 7 napon belül, sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül, azonnali eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül kiállítja a magánútlevelet, második magánútlevelet.

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 1. §, 4. § a)-b) pont, 5. § (1), (4) bekezdés, 7 .§ (4)-(5) bekezdés, 7/A. §, 8. §, 10. §, 16. § (1) bekezdés, 19. § (3) bekezdés, 22. §, 24. §, 24/A. § (1) bekezdés a), c), e) pont, 26. § (1) bekezdés a)-b) pont, 27. §, 28. §,
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 7. § (1)-(2) bekezdés, 13. §, 14. § (1) bekezdés a)-c) pont, 15. §, 16. § (2) bekezdés, 17. §, 18. §, 21. § (2) bekezdés, 21/A. §, 21/B. §, 23. § (2) bekezdés, 24. § (4), (6) bekezdés, 25. § (4)-(5) bekezdések, 27. §,
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 7. §, 5.sz. melléklete,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 19. pont,
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 2. § (1)-(2), (6) bekezdés, 3. §, 4. § (1), (3) bekezdés,
A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklet I-III. pontok, 2.§, 3.§,
A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet,
A Tanács 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról 1. cikk (2a) bekezdés,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. (1a), 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pontja, (2) bekezdése, 102.§ (1) bekezdés,
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 121. §, 330. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

úti okmány, magánútlevél, útlevél

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858