Akadálymentes verzió

Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00014

Az ügy rövid leírása

A kérelmező a második magánútlevél iránti kérelmet belföldön a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél nyújthatja be.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Azok a magyar állampolgárok, akik hivatalos útlevélre nem jogosultak, de foglalkozásuk rendszeres külföldre utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint azok a magyar állampolgárok, akik azt különös méltánylást érdemlő okból kérik.

Kizáró okok: A kérelem előterjesztésekor személyesen kell megjelenni. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú ls útlevelének a második biometrikus adatot nem kell tartalmaznia. Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé. Ha a külföldön élő vagy tartózkodó kérelmező konzuli tisztviselőnél történő megjelenése aránytalan nehézséget okoz, a kérelem a konzuli tisztviselőhöz postai útin is benyújtható. Ha a kérelmező korábbi úti okmányának kiállítása iránti kérelem benyújtásakor a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 32/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a biometrikus adatok tárolásához hozzájárult, a tároló elemet tartalmazó úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén az új úti okmány kiállítása, valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem személyes megjelenés és a biometrikus adatok rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton benyújtható, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmány vagy az első magánútlevél érvényességi idején belül. Ebben az esetben az útlevélhatóság által korábban rögzített és kezelt biometrikus adatok felhasználásával kell az útlevelet kiállítani. Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett kiállított új úti okmány érvényességi ideje az eredeti úti okmány érvényességének idejével megegyezik.A tárolt biometrikus adatok alapján kiállított második magánútlevél érvényességi ideje a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 9. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamig, legfeljebb azonban az első magánútlevél érvényességi idejéig tart.

Milyen adatokat kell megadni?

Úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel a kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles a második biometrikus adatot az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. A formanyomtatványon az adatok mellett meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, meg kell adni az okmány kézbesítésére szolgáló címet. Igazolni kell továbbá a rendszeres külföldre utazással járó foglalkozást, vagy a különös méltánylást érdemlő okot, amely miatt a második magánútlevél kiállítását kéri.

Be kell mutatni:

- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt, valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát,
- az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságát igazoló okiratot is,
- kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a törvényes képviselő állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról,
- kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű magánútlevelét, ha annak visszahagyását kérte,
- ha a kérelmező az előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak eltulajdonításáról, elvesztéséről, illetve megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával pótolható. Fentieken túl a kérelmezőnek érvényes magánútlevéllel kell rendelkeznie.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolni kell az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték megfizetésének igazolását, a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát. Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának a kérelemhez történő csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szűlő (törvényes képviselő) közjegyző, a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot. Be kell mutatni a még érvényes magánútlevelet, valamint igazolni kell a rendszeres külföldre utazással járó foglalkozást, vagy a különös méltánylást érdemlő okokat, amely miatt az ügyfél második magánútlevél kiállítását kéri.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A második magánútlevél kiadásának illetéke 15 000 forint ha az útlevelet 2 éves érvényességi idővel állítják ki, 5 000 forint ha az útlevél érvényességi ideje 1 év. A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy második magánútlevelének, továbbá az 1 évi érvényességgel kiállított második magánútlevél, kiadásának illetéke 5000 forint.

Az elveszett, megsemmisült, megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kiállított új úti okmány kiadásának illetéke a fentiekben meghatározott illeték kétszerese.

Illetékmentes az eljárás, ha útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat, az eljárás a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult, az eltulajdonított okmány pótlására irányul, valamint a 65. életévét betöltött személy magánútlevele esetén.

Soron kívüli (7 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint, sürgősségi (3 napon belüli) eljárásnál 29.000 forint, azonnali eljárásnál (24 órán belüli) 39.000 forint.

Hol intézhetem el?

Elsőfokú útlevélhatóság: a külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter, Közreműködő szervezet: járási hivatal, úti okmányt előállító szerv, konzuli tisztviselő

Ügyintézés határideje

20 nap (sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8 nap, soron kívüli eljárásban: 7 nap, sürgősségi eljárásban: 3 nap, azonnali eljárás keretében 24 óra)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta, de az eljárásra a felperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság az illetékes, így ezen szerv a felülvizsgálati kérelem címzettje.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Általános hatáskörű útlevélhatóság

A benyújtási határidő: a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a felülvizsgáli kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeménykémt postára adni

A fellebbezési illeték mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft, illetékfeljegyzési jog

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi a második magánútlevél érvényességi ideje?
A második magánútlevél az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának időtartamáig, de legfeljebb – a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 7. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – két évig érvényes. Az útlevél iránti kérelem benyújtásakor a második biometrikus adat adására átmenetileg fizikailag képtelen személyek esetében, valamint azon személyek esetében, akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapotuk nem teszi lehetővé az útlevél érvényességi ideje egy év. A különös méltánylást érdemlő okból kiadott második magánútlevél érvényességi ideje egy év. Ha a kérelmező korábbi úti okmányának kiállítása iránti kérelem benyújtásakor a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 32/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a biometrikus adatok tárolásához hozzájárult, a tároló elemet tartalmazó úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén az új úti okmány kiállítása, valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem személyes megjelenés és a biometrikus adatok rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton benyújtható, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmány vagy az első magánútlevél érvényességi idején belül. Ebben az esetben az útlevélhatóság által korábban rögzített és kezelt biometrikus adatok felhasználásával kell az útlevelet kiállítani. Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett kiállított új úti okmány érvényességi ideje az eredeti úti okmány érvényességének idejével megegyezik.A tárolt biometrikus adatok alapján kiállított második magánútlevél érvényességi ideje a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 9. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamig, legfeljebb azonban az első magánútlevél érvényességi idejéig tart. Mi számít különös méltánylást érdemlő körülménynek a második magánútlevél kiadása szempontjából? Különös méltánylást érdemlő körülménynek számít, ha az utazás célja szerinti országba történő beutazás a meglévő magánútlevélben elhelyezett bejegyzés miatt meghiúsulhatna, vagy emiatt a kérelmezőt más joghátrány érhetné. A beutazás megtagadásának vagy joghátrány okozásának lehetőségével kapcsolatban kétség esetén a külügyminiszter állásfoglalását kell kérni. Sürgősen szükségem lenne a második magánútlevélre, hogyan tudom minél előbb megkapni az útlevelet? Lehetőség van a magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli (7 napon belüli),sürgősségi (3 napon belüli) és azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat (soron kívüli eljárásban: 19. 000 Ft, sürgősségi eljárásban 29. 000 Ft, azonnali eljárásban 39.000 Ft) az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti. A kérelem bármely járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál benyújtható.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja;
második magánútlevél: annak az állampolgárnak, aki hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint annak az állampolgárnak, aki azt különös méltánylást érdemlő okból kéri, a Kormány rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén második magánútlevél is kiadható.
soron kívüli eljárás esetén az útlevélhatóság az úti okmányt 7 napon belül, sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül, azonnali eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül kiállítja az úti okmányt, illetve a magánútlevelet, második magánútlevelet.

Vonatkozó jogszabályok


A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 9. § (2), (3) bekezdés, 16. § (1) bekezdés a)-f) pont, 32/A. § (1) bekezdés a) pont, 4. §, 9. § (2) bekezdés, 7/A. §, 24/A. (1) bekezdés, 24. § (1) bekezdés a)-k) pontok, 21/A. §; 21/B.§
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont, 22. § (1), (2) bekezdés, 15. §, 17. § (1) bekezdés, 18. §, 3. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 23. § (2) bekezdés, 21. § (2) bekezdés, 21/A. §, 21/B. §,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1a), 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont, 109. §, A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (3), (5) bekezdés, (12) bekezdés m) pont, 330. § (2) bekezdés,
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. ( VIII. 18.) BM rendelet 5. számú melléklete, 7. §,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet IX. cím I. alcím, 33. § (2) bekezdés 52. 53. pont, 73. § (2) bekezdés a), b) pontok, 73. § (8) bekezdés, 43. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

úti okmány, magánútlevél,második magánútlevél, különös méltánylást érdemlő körülmények, rendszeres külföldi utazással járó foglalkozás, soron kívüli, sürgősségi, azonnali eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858