Akadálymentes verzió

Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00015

Az ügy rövid leírása

A szolgálati útlevél egy hivatalos útlevél, amelyet a magyar állampolgárok közül az kaphat, akinek jogszabályban meghatározott munkaköre, tevékenysége ezt indokolja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter, ennek hiányában a szerv vagy hivatal vezetőjének javaslatára szolgálati útlevelet kaphatnak hivatalos célú utazásuk, illetőleg kiküldetésük idejére

Kizáró okok: - a központi államigazgatási szerveknél, a Köztársasági Elnök Hivatalánál, az Országgyűlés Hivatalánál, az Alkotmánybíróság Hivatalánál, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál, az Állami Számvevőszéknél, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál foglalkoztatottak;

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező az úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását (kivéve az írásképtelen kérelmezőt; amennyiben az írásképtelen kérelmező kiskorú, vagy gondnokolt, kérelmét a törvényes képviselője írja alá) köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. A kérelmező köteles továbbá második biometrikus adatát is az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve a 12 életévét még be nem töltött kérelmezőt, azt a kérelmezőt, aki ujjnyomat adására átmenetileg, vagy véglegesen fizikalilag képtelen, továbbá akinek személyes megjelenését egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé). A kérelemben, az adatok mellett, meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, illetve az úti okmány kézbesítésére szolgáló címet. A személyi adatok és az úti okmányhoz való jogosultság ellenőrzéséhez be kell mutatni:
- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt, valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát;
- az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében a magyar állampolgárságot igazoló okiratot is (kivéve, ha magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, vagy okirattal nem rendelkezik, valamint ha kérelme az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült érvényes szolgálati útlevél helyett új szolgálati útlevél kiadására irányul, feltéve ha az útlevélhatóság a korábbi szolgálati útlevél visszavonására nem tett intézkedést);
- kiskorú kérelmező esetén a törvényes képviselő állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve a gyámkirendelő határozatot.

Milyen iratok szükségesek?

Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő, előző, le nem járt érvényességi idejű szolgálati útlevelét (kivéve, ha utazási szándékkal kéri annak visszahagyását az új útlevél átvételéig), valamint az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték megfizetésének az igazolását. Csatolni kell az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter, ennek hiányában az országos hatáskörű szerv vagy hivatal vezetőjének az útlevél kiállítására irányuló, indokolt javaslatát. Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét. Kiskorú, gondnokolt személy kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

7 500,- forint, az 1 évi érvényességgel kiállított szolgálati útlevél illetéke 2500,- forint.
Az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kiállított új úti okmány kiadásának illetéke a fentiekben meghatározott illetékek kétszerese.
Illetékmentes az eljárás, ha útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat, az eljárás a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult, vagy az eltulajdonított okmány pótlására irányul.

Hol intézhetem el?

Elsőfokú útlevélhatóság: a külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter. Közreműködő hatóság: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal.

Ügyintézés határideje

a kérelem benyújtását követő naptól számított 20 (sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8) napon belül

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, kizárólag bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, kizárólag bírósági úton támadható meg.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta, de az eljárásra a felperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság az illetékes, így ezen szerv a felülvizsgálati kérelem cínmzettje.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, azaz az általános hatáskörű útlevélhatóságnál kel benyújtani.

A benyújtási határidő: A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A fellebbezési illeték mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft, illetékfeljegyzési jog

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi ideig érvényes a szolgálati útlevél?
A jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony időtartamáig, de legfeljebb öt évig, egy év a szolgálati útlevél érvényességi ideje, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a második biometrikus adat adására a kérelmező átmenetileg fizikailag képtelen, vagy mert a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint a kérelmező kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé.
Kaphat szolgálati útlevelet hozzátartozó is?
Igen kaphat szolgálati útlevelet a szolgálati útlevélre jogosult állampolgárral hivatalos célból együtt utazó, közös háztartásban élő házastársa és eltartott gyermeke is. Mennyi idő alatt készül el a szolgálati útlevél? A kérelem benyújtását követő naptól számított 20 (sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8) napon belül készül el a szolgálati útlevél.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
hivatalos útlevél: a diplomata-útlevél, a külügyi szolgálati útlevél, a szolgálati útlevél és a hajós szolgálati útlevél számít hivatalos útlevélnek. A jogszabályban foglalt kivétellel [7. § (5)] a hivatalos útlevél a jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony időtartamára, de legfeljebb öt évig érvényes. A hivatalos útlevél – a diplomata-útlevél és a hajós szolgálati útlevél kivételével – kizárólag hivatalos utazás céljára használható fel.

Vonatkozó jogszabályok

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 4. §, 6. § b) pont, 7/A. §, 11. §, 14. §, 16. § (1) bekezdés, 24. §, 24/A. § (1) bekezdés a), e) pont, 27. §, 28. § (7)-(8) bekezdés, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 13. §, 14. §, 15. § (1)-(3) bekezdés, 16. § (2) bekezdés, 17. § (1)-(3), (5) bekezdés, 18. §, 20. § (1) bekezdés, 21. §, 21/A. §, 23. § (2) bekezdés,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés 33. § (2) 52., 53. pont, Melléklet IX. fejezet I/1., 7. pont d) alpontja, 8. pont, 73. § (2) bekezdés,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdés,
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 22. § (2) bekezdés, 330. § (2) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1a), 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont,
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 7. §, 5. számú melléklet

Kulcsszavak

hivatalos útlevél, szolgálati útlevél, hivatalos célú utazás, kiküldetés, soron kívüli eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858