Akadálymentes verzió

Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

Kódszám

OKMIR00017

Az ügy rövid leírása

A kérelmező a magánútlevél (Magyarország tuljadonát képező, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát hitelesen igazolja) soron kívüli kiadása iránti kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál nyújthat be.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyar állampolgárok

Kizáró okok: A kérelem előterjesztésekor személyesen kell megjelenni. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú és útlevelének a második biometrikus adatot nem kell tartalmaznia. Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.

Milyen adatokat kell megadni?

Úti okmány adattartalmát képező személyes adatait azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel a kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles a második biometrikus adatot az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. A formanyomtatványon az adatok mellett meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, meg kell adni továbbá a leadásra kerülő úti okmány számát, illetve az úti okmány kézbesítésére szolgáló címet. Be kell mutatni:
- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt, valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát;
- az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságát igazoló okiratot is
- kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a törvényes képviselő állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;
- kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, ha annak visszahagyását kérte
- ha a kérelmező az előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak eltulajdonításáról, elvesztéséről, illetve megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával pótolható.

Milyen iratok szükségesek?

Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, valamint illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését is igazolni kell. Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának a kérelemhez történő csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási illeték differenciált, függ az eljárás típusától, az útlevél érvényességi idejétől, valamint a kérelmező életkorától is. A nagykorú kérelmező részére kiállított 5 évig érvényes magánútlevélnél 7 500 forint, 10 évig érvényes magánútlevélnél 14 000 forint. A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy magánútlevelének és az 1 évi érvényességgel kiállított magánútlevél illetéke 2500 forint. A kérelem benyújtásának időpontjában három, vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint, két kiskorú gyermek esetén 1250 forint.

Az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett soron kívüli eljárás keretében kiállított új úti okmány kiadásáért az fentiekben meghatározot illeték kétszeresének megfelelő illetéket és jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.

Illetékmentes az eljárás, ha útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat, az eljárás a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult, az eltulajdonított okmány pótlására irányul, valamint illetékmentes a 65. életévét betöltött személy magánútlevele.
A magánútlevél soron kívüli kiállításához az illeték megfizetése mellett szükséges a soron kívüli eljárásért igazgatási pótdíjat fizetni, amelynek összege 19.000 forint.

Hol intézhetem el?

Elsőfokú útlevélhatóság: a külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter. Közreműködő szervezet: járási hivatal, az úti okmányt előállító szerv, konzuli tisztviselő.

Ügyintézés határideje

7 nap (Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében hét napon belül állítja ki.)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés kizárólag bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A döntés kizárólag bírósági úton támadható meg.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta, de az eljárásra a felperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság az illetékes, így ezen szerv a felülvizsgálati kérelem címzettje.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, azaz az általános hatáskörű útlevélhatóságnál kell benyújtani. Az útlevélhatóság a keresetlevelet az ügy irataival együtt a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.

A benyújtási határidő: 30 nap

A fellebbezési illeték mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft, illetékfeljegyzési jog

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A soron kívüi eljárásban hány napon belül kell kiállítani az útlevelet? Az általános hatáskörű útlevélhatóság soron kívüli eljárás keretében 7 napon belül kiállítja a magánútlevelet. Hol lehet átvenni a soron kívüli eljárásban kiállított magánútlevelet? Belföldön a járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazottja útján, illetve postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően. Külföldön az útlevél átvehető a konzuli tisztviselőnél személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján, illetve postai úton a konzuli tisztviselő által postára adva. Hogyan kell befizetni az eljárási illetéket és a soron kívüli eljárás pótdíját? A bankkártyás és a házipénztárba történő fizetés szabályai olyanok, mint az alapeljárássnál, azonban készpénz-átutalási megbízás esetén két különböző csekket kell kitöltenie: az eljárási illetéket a Magyar Államkincstár által kiállított csekken kell megfizetni, az igazgatási szolgáltatási pótdíj összegét készpénz-átutalási megbízás útján az általános hatáskörű útlevélhatóság által kibocsátott csekken kell megfizetni. Mennyi a magánútlevél érvényességi ideje? Az útlevél érvényességi ideje függ a kérelmező életkorától, illetve attól, hogy milyen érvényeségi időtartamú útlevelet igényelt a kérelmező. 6 éves kor betöltéséig 3 év, 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év, 18 és 70 év közöttiek esetében 5 év, illetve kérelemre 10 év, 70 éven felülieknél 10 év. Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen, vagy ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja. Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja; soron kívüli eljárás esetén az útlevélhatóság az úti okmányt 7 napon belül kiállítja

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 4. §, 5. § (1) bekezdés, 8. §, 9. §, 16. § (1) bekezdés, 21/A. §, 24. § (1) bekezdés a)-k) pont, 24/A. § (1) bekezdés a), e) pont, 27. § (3)-(4), (8) bekezdés, 28. § (7)-(8) bekezdés, A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 13. §, 14. § (1) bekezdés b) pont, 15. § (1)-(3) bekezdés, 16-18. §, 19. § (4) bekezdés, 21. § (2) bekezdés, 21/A. §, 23. § (2) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés d) pont, 102. § (1) bekezdés, A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 22. § (2) bekezdés, 121. §, 326. § (2), (5) bekezdés, 330. § (2) bekezdés, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 52., 53. pont, 43. § (3), (7) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, Melléklet IX. cím I. alcím, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdés, a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII.30.) BM rendelet, a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet

Kulcsszavak

magánútlevél, útlevélhatóság, közreműködő szervezet, formanyomtatvány, soron kívüli eljárás, soron kívüli eljárás igazgatási pótdíja

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858