Akadálymentes verzió

Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

Kódszám

OKMIR00018

Az ügy rövid leírása

A kérelmező a második magánútlevél soron kívüli kiállítására vonatkozó kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a járási hivatal) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál nyújthat be.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Azok a magyar állampolgárok, akik hivatalos útlevélre nem jogosultak, de foglalkozásuk rendszeres külföldre utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint azok a magyar állampolgárok, akik azt különös méltánylást érdemlő okból kérik.

Kizáró okok: A kérelem előterjesztésekor személyesen kell megjelenni. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú és útlevelének a második biometrikus adatot nem kell tartalmaznia. Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.

Milyen adatokat kell megadni?

Úti okmány adattartalmát képező személyes adatait azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel a kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles a második biometrikus adatot az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. A formanyomtatványon az adatok mellett meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, meg kell adni az okmány kézbesítésére szolgáló címet. Igazolni kell továbbá a rendszeres külföldre utazással járó foglalkozást, vagy a különös méltánylást érdemlő okot ami miatt a második magánútlevél kiállítását kéri.

Be kell mutatni:

- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt, valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát;
- az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságát igazoló okiratot is
- kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a törvényes képviselő állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;
- kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű második magánútlevelét, kivéve ha annak visszahagyását kérte
- ha a kérelmező az előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak eltulajdonításáról, elvesztéséről, illetve megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával pótolható. Fentieken túl a kérelmezőnek érvényes magánútlevéllel kell rendelkeznie.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolni kell az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát. Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának a kérelemhez történő csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot. Be kell mutatni a még érvényes magánútlevelet, valamint igazolni kell a rendszeres külföldre utazással járó foglalkozást, vagy a különös méltánylást érdemlő okokat, amely miatt a második magánútlevél kiállítását kéri.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A második magánútlevél soron kívüli kiállításáért az illetéken felül igazgatási pótdíjat is kell fizetni. A második magánútlevél kiadásának illetéke 15 000 forint ha az útlevelet 2 éves érvényességi idővel állítják ki, 5 000 forint ha az útlevél érvényességi ideje 1 év. A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy második magánútlevelének, továbbá az 1 évi érvényességgel kiállított második magánútlevél kiadásának illetéke 5000 forint.

Az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett soron kívüli eljárás keretében kiállított új úti okmány kiadásáért a fentiekben meghatározot illeték kétszeresének megfelelő illetéket és jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.

Illetékmentes az eljárás, ha útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat, az eljárás a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult, az eltulajdonított okmány pótlására irányul, valamint illetékmentes a 65. életévét betöltött személy magánútlevele.

Soron kívüli (7 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint.

Hol intézhetem el?

Elsőfokú útlevélhatóság: a külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter. Közreműködő szervezet: járási hivatal, az úti okmányt előállító szerv, konzuli tisztviselő.

Ügyintézés határideje

a kérelem megérkezését követő naptól számított 7 napon belül

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta, de az eljárásra a felperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság az illetékes, így ezen szerv a felülvizsgálati kérelem címzettje.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az általános hatáskörű útlevélhatóság.

A benyújtási határidő: A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a felülvizsgáli kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeménykémt postára.

A fellebbezési illeték mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft, illetékfeljegyzési jog

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A soron kívüi eljárásban hány napon belül kell kiállítani a második magánútlevelet? Az általlános hatáskörű útlevélhatóság soron kívüli eljárás keretében 7 napon belül kiállítja a magánútlevelet. Hol lehet átvenni a soron kívüli eljárásban kiállított magánútlevelet? Belföldön a járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján, illetve postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően. Külföldön az útlevél átvehető a konzuli tisztviselőnél személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján, illetve postai úton a konzuli tisztviselő által postára adva.
Hogyan kell befizetni az eljárási illetéket és a soron kívüli eljárás pótdíját?A bankkártyás és a házipénztárba történő fizetés szabályai olyanok, mint az alapeljárássnál, azonban készpénz-átutalási megbízás esetén az ügyfélnek két különböző csekket kell kitöltenie: az eljárási illetéket a Magyar Államkincstár által kiállított csekken kell megfizetni, az igazgatási szolgáltatási pótdíj összegét készpénz-átutalási megbízás útján az általános hatáskörű útlevélhatóság által kibocsátott csekken kell megfizetni. Mennyi a második magánútlevél érvényességi ideje? A második magánútlevél az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának időtartamáig, de legfeljebb – a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 7. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – két évig érvényes. Az útlevél iránti kérelem benyújtásakor a második biometrikus adat adására átmenetileg fizikailag képtelen személyek esetében, valamint azon személyek esetében, akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapotuk nem teszi lehetővé az útlevél érvényességi ideje egy év. A különös méltánylást érdemlő okból kiadott második magánútlevél érvényességi ideje egy év. Az érvényesség időtartamát az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani. Amennyiben az ügyfél február 29-én született és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a második magánútlevél érvényességi ideje február 28-án jár le.

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 4. §, 7/A. §, 9. § (2)-(3) bekezdés, 16. § (1) bekezdés a)-f) pont, 21/A. § (1)-(3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés a)-k) pontok, 24/A. § (1) bekezdés, 32/A. § (1) bekezdés a) pont, A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pont, 7. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 14. § (1) bekezdés b) pont, 15. §, 17. § (1) bekezdés, 18. §, 21. § (2) bekezdés, 21/A. §, 21/B. §, 22. § (1)-(2) bekezdés, 23. § (2) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 109. §, 100. § (1) bekezdés d) pont, A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (3), (5) bekezdés, (12) bekezdés m) pont, 330. § (2) bekezdés, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 5. számú melléklet, 7. §, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet IX. cím I. alcím, 33. § (2) bekezdés 52.,53. pont, 43. § (3) bekezdés, 73. § (2) bekezdés a), b) pontok, (8) bekezdés, A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet I. pont, A konzuli költségekről szóló 5/2010. (XII. 31.) KüM rendelet

Kulcsszavak

úti okmány, magánútlevél,második magánútlevél, különös méltánylást érdemlő körülmények, rendszeres külföldi utazással járó foglalkozás, soron kívüli eljárás, igazgatási szolgáltatási pótdíj

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858