Akadálymentes verzió

Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00094

Az ügy rövid leírása

Az adatkezelő szerv természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén az úti okmány nyilvántartásból adatot szolgáltathat arra vonatkozóan, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal; az úti okmány birtokosának családi és utónevéről - ideértve a születési családi és utónevet is; az úti okmány elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének tényéről; törvény, illetve az érintett hozzájárulása alapján az adat kezelésére jogosult adatkérő részére az érintett arcképmásáról és saját kezű aláírásáról is, de a személyazonosítást követően ezen adatokat haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha az érintett a további adatkezeléshez hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi. Az úti okmány okmányazonosítóját megjelölő kérelmező részére a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül is adatszolgáltatás teljesíthető az úti okmány kiadásáról, cseréjéről, visszavonásáról, érvényességének, elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, találásának, megkerülésének tényéről. Ha a kérelmező a saját, az útlevélhatóság által nyilvántartott adatáról kér tájékoztatást, a kérelemre és annak teljesítésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (Az ügyben képviselő útján is el lehet járni.)

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az adatszolgáltatás kérelemre történik. A kérelemben meg kell jelölni, hogy milyen adatokra van szükség. Azon esetekben, amelyekben a felhasználás célját és jogalapját is igazolni kell, úgy a kérelemnek ezt is tartalmaznia kell (adott esetben mellékelt dokumentumként). A kérelemben meg kell jelölni, ha az ügyfél hatósági bizonyítvány kiállítását kéri.


Milyen iratok szükségesek?

Az adatfelhasználás célját, jogalapját igazoló dokument, az ügyfélképességet igazoló dokumentum, meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az adatszolgáltatásért - amennyiben hatósági bizonyítvány kiállítását nem kérik - igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díjat az általános hatáskörű útlevélhatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy az általa megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámla javára történő átutalási megbízással, illetőleg készpénz-átutalási megbízással való megfizetéssel teljesíthető. A díj az alábbiak szerint fizetendő:
1. Egyedi adatszolgáltatás - egy eljárásban kért, egy főre vagy egy úti okmányra vonatkozó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás díja:
1.1. Annak tényéről, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal 2000 Ft/adattétel
1.2. Az úti okmány birtokosának családi és utónevéről (ideértve a születési családi és utónevet is) 2000 Ft/adattétel
1.3. Az úti okmány elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének tényéről 2000 Ft/adattétel
2. Az egy eljárásban kért legalább 20 főre vagy úti okmányra vonatkozó adatot tartalmazó adatszolgáltatás díja az 1.1., 1.2., 1.3. pontok esetében 730 Ft/adattétel
3. Az érintett személy arcképmásáról vagy saját kezű aláírásáról szolgáltatott adat 2750 Ft/adattétel

Az adatszolgáltatás ingyenes, ha a kérelmező saját adatára irányul és nem kéri hatósági bizonyítvány kiállítását.

3000 forint illetéket kell fizetni az útlevélhatóság által nyilvántartott adatokból történő hatósági bizonyítvány kiállításáért azzal a kivétellel, hogy a 18. életévüket be nem töltött személyek mentesülnek az általános tételű közigazgatási eljárási illeték megfizetése alól.

Hol intézhetem el?

Általános hatáskörű útlevélhatóság

Ügyintézés határideje

Ha az adatszolgáltatás iránti kérelemben hatósági bizonyítvány kiállítását nem kérik, az adatszolgáltatás ügyintézési határideje a kérelem beérkezését követő naptól számított 20 (sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8) nap. Amennyiben az adatszolgáltatás iráni kérelemben hatósági bizonyítvány kiállítását kérik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 10 napon belül kell kiadni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta, de az eljárásra a felperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság az illetékes, így ezen szerv a felülvizsgálati kérelem cínmzettje.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az általános hatáskörű útlevélhatóság

A benyújtási határidő: A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A fellebbezési illeték mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft, illetékfeljegyzési jog

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az adatok milyen köréről szolgáltatható információ? Az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén arról, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal; adott úti okmány birtokosának mi a családi és az utóneve, továbbá mi a születési családi és utóneve; adott úti okmány elveszetésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetve megkerülésének tényéről; törvény illetve az érintett hozzájárulása alapján az adat kezelésére jogosult adatszolgáltatást kérhet az érintett arcképmásáról és saját kezű aláírásáról is, azonban ezen adatokat a személyazonosítást követően haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha az érintett a további adatkezeléshez hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi. A felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül is teljesíthető adatszolgáltatás az úti okmány okmányazonosítóját megjelölő kérelmező részére az úti okmány: kiadásáról, cseréjéről, visszavonásáról, érvényességének tényéről, elvesztésének tényéről, eltulajdonításának tényéről, megsemmisülésének tényéről, találásának tényéről, megkerülésének tényéről. Mennyibe kerül az adatszolgáltatás? Ingyenes az adatszolgáltatás, ha a kérelmező saját, az útlevélhatóság által nyilvántartott adatáról kér adatszolgáltatást nem hatósági bizonyítvány formájában; a törvényes képviselő a kiskorúra, a gyám a gyámoltra, a gondnok a gondnokoltra vonatkozóan kér adatszolgáltatást az útlevélhatóság által nyilvántartott adatokról nem hatósági bizonyítvány formájában; 2000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni azért az adatért, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal; az úti okmány birtokosának családi és utónevéről (leánykori családi és utónevéről is); az úti okmány elvesztésének, ellopásának, megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének tényéről; 2750 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: az útlevélhatóság által nyilvántartott bármely, saját adatra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállításáért; az érintett személy arcképmásáról, vagy saját kezű aláírásáról szolgáltatott adatért.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 28. § (1)-(2b) bekezdés, 28. § (1)-(6) bekezdés, 24/A. § (1) bekezdés c) pont, 24. §, 27. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1a), 34. §-38/C. §, 71-74. §, 100. § (1) bekezdés e) pont, 109. §, 126. § (1) bekezdés d) pont, A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (2), (5) bekezdés, (12) bekezdés m) pont, 330. § (2) bekezdés, A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, Az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 15/2001. BM rendelet 2. § (1) bekezdés, 5. § (1), (3) bekezdés, 3. számú melléklet, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés, Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1)-(2) bekezdések, 165. §, A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166.-167. §

Kulcsszavak

úti okmány, útlevél, adatfelhasználás célja és jogalapja, okmányazonosító, igazgatási szolgáltatási díj, saját adat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858