Akadálymentes verzió

Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban

Kódszám

OKMIR00111

Az ügy rövid leírása

A kérelmező a kérelmet a járási hivatalnál és az általános hatáskörű útlevélhatóságnál nyújthatja be.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Azok a magyar állampolgárok, akik hivatalos útlevélre nem jogosultak, de foglalkozásuk rendszeres külföldre utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint azok a magyar állampolgárok, akik azt különös méltánylást érdemlő okból kérik.

Kizáró okok: A kérelem előterjesztésekor főszabály szerint személyesen kell megjelenni. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú és útlevelének az ujjnyomat adatot nem kell tartalmaznia (azaz a 12. életévét még nem töltötte be). Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.

Milyen adatokat kell megadni?

Úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles a kérelem benyújtásakor az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá. A formanyomtatványon az adatok mellett meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, illetve az úti okmány kézbesítésére szolgáló címet. A kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles az ujjnyomatát az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve ha a kiskorú a 12. életévét még nem töltötte be, az útlevél iránti kérelem benyújtásakor ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen személyek esetében, valamint azon személyek esetében, akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapotuk nem teszi lehetővé). Igazolni kell továbbá a rendszeres külföldre utazással járó foglalkozást, vagy a különös méltánylást érdemlő okot ami miatt a második magánútlevél kiállítását kéri.
Be kell mutatni:
- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt, valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát;
- az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságát igazoló okiratot is
- kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a törvényes képviselő állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;
- kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű második magánútlevelét, kivéve ha annak visszahagyását kérte
- ha a kérelmező az előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak eltulajdonításáról, elvesztéséről, illetve megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával pótolható. Fentieken túl a kérelmezőnek érvényes magánútlevéllel kell rendelkeznie.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolni kell az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát. Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának a kérelemhez történő csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot. Be kell mutatni a még érvényes magánútlevelet, valamint igazolni kell a rendszeres külföldre utazással járó foglalkozást , vagy a különös méltánylást érdemlő okokat, amely miatt a második magánútlevél kiállítását kéri.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A második magánútlevél azonnali kiállításáért az illetéken felül igazgatási pótdíjat is kell fizetni. A második magánútlevél kiadásának illetéke 15.000 forint, ha az útlevelet 2 éves érvényességi diővel állítják ki, 5.000 forint ha az útlevél érvényességi ideje 1 év. A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy második magánútlevelének, továbbá az 1 évi érvényességgel kiállított második magánútlevél kiadásának illetéke 5.000 forint.
Az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett azonnali eljárás keretében kiállított új úti okmány kiadásáért az fentiekben meghatározot illeték kétszeresének megfelelő illetéket és jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.
lletékmentes az eljárás, ha útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat, az eljárás a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult, az eltulajdonított okmány pótlására irányul, valamint a 65. életévét betöltött személy magánútlevele.
Azonnali (24 órán belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 39.000 forint.

Hol intézhetem el?

Általános hatáskörű útlevélhatóság

Ügyintézés határideje

az útlevélhatóság a második magánútlevelet azonnali eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül állítja ki

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta, de az eljárásra a felperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság az illetékes, így ezen szerv a felülvizsgálati kérelem cínmzettje.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetlevelet a Pp. vonatkozó szabályai szerint meghatározott tartalmi elemekkel, jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.Az útlevélhatóság a keresetlevelet az ügy irataival együtt a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 30 nap

A benyújtási határidő: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft, illetékfeljegyzési jog

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen okmányokkal lehet külföldre utazni? Érvényes úti okmánnyal, azaz magánútlevéllel, ideiglenes magánútlevéllel, diplomata útlevéllel, külügyi szolgálati útlevéllel, szolgálati útlevéllel, hajós szolgálati útlevéllel a világ bármely országába lehet utazni. Uniós tagságunkból fakadóan érvényes személyazonosító igazolvánnyal az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállamok területére beléphetünk, illetve a tagállamok között gyakorolhatjuk a külföldre utazás jogát. Emellett nemzetközi szerződésekből fakadóan érvényes személyazonosító igazolvánnyal utazhatunk Andorrába, Horvátországba, Svájcba (ide kizárólag a kártyaformátumú személyazonosító igazolvánnyal lehet utazni). Emellett Bosznia-Hercegovinába, Macedóniába, Montenegróba és Szerbiába is utazhatunk érvényes személyazonosító igazolvánnyal. Andorra, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Írország, Liechtenstein, Macedónia, Montenegró, Nagy-Britannia, Románia, Svájc, Szerbia esetében kizárólag a kijelölt határátkelőhelyeken és határellenőrzés mellett lehet az országhatárt átlépni. A magyar állampolgár nemzetközi szerződésben meghatározott országok területére történő beutazáskor a nemzetközi szerződésben meghatározott lejárt érvényességű úti okmánnyal vagy lejárt érvényességű személyazonosító igazolvánnyal is gyakorolhatja a külföldre utazás jogát. Mennyi a magánútlevél érvényességi ideje? Az útlevél érvényességi ideje, függ a kérelmező életkorától, illetve attól, hogy milyen érvényességi időtartamú útlevelet igényelt a kérelmező. 6 éves kor betöltéséig 3 év, 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év, 18 és 70 év közöttiek esetében 5 év, illetve kérelemre 10 év, 70 éven felülieknél 10 év. Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen, vagy egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja. Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok. Benyújthatja az útlevél iránti kérelmet meghatalmazott is? Nem, útlevelet csak személyesen lehet igényelni, meghatalmazott csak akkor járhat el, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt orvosi igazolással tanúsítja. Mit tehetek, ha megtagadták az útlevél kiállítását? Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta. A keresetlevelet a vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalmi elemekkel jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 forint. A határozat bírósági felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül dönt. Sürgősen szükségem lenne az útlevélre, hogyan tudom minél előbb megkapni az útlevelet? Lehetőség van a magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli (7 napon belüli), sürgősségi (3 napon belüli) és azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat (soron kívüli eljárásban: 19.000 Ft, sürgősségi eljárásban 29.000 Ft, azonnali eljárásban 39.000 Ft) az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti. A kérelem soron kívüli, sürgősségi valamint azonnali eljárás esetében bármely járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál benyújtható.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja;
biometrikus útlevél: az az útlevél, amelynek hátoldalába tároló elem (chip) került beépítésre, amely az adatoldalon található adatokat, valamint az ujjnyomatot tartalmazza digitális formában. Magyarország a tároló elemet is tartalmazó útlevelek bevezetésével Uniós kötelezettségének tett eleget. Beépítésre került az útlevél hátsó oldalába a tároló elem, amelyen digitális formában rögzítésre került az arcképmás, mint biometrikus adat, az adatoldalon található egyéb adatokkal együtt. 2006. augusztus 29. napjától kizárólag ilyen útlevél került kiállításra Magyarországon. A második fázisban a fenti adatokon túl az ujjnyomat is rögzítésre került a tároló elemen. Az ilyen útlevelek 2009. június 28. napjától kerülnek kiállításra.
Soron kívüli eljárás esetén az útlevélhatóság az úti okmányt 7 napon belül, sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül, azonnali eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül kiállítja a magánútlevelet, második magánútlevelet.

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 1. §, 4. § a)-b) pont, 5. § (1) bekezdés, 7. § (4)-(5) bekezdés, 9. § (2)-(3) bekezdés, 16. § (1) bekezdés a)-f) pontok, 21/A. §, 24. §, 24/A. § (1) bekezdés a), e) pont, 27. §, A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pont, 13. § (1)-(3) bekezdés, 14. § (1) bekezdés c) pont, 15. §, 16. § , 17.§ (1) bekezdés, 18. §, 21. § (2) bekezdés, 21/A. §, 21/B. §, 23. § (2) bekezdés, 27. §, A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 7. §, 5.számú melléklete, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 19. pont, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 52. 53. pont, IX. melléklet I. 5. pont, 7. d) alpont, 9. pont, 43. § (3) bekezdés, 73. § (2) bekezdés a)-b) pontok, (8) bekezdés, A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklet I-III- pontok, 2. §, 3. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pontja, 109. §, A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdés, 326. § (2), (5) bekezdés, (12) bekezdés m) pont

Kulcsszavak

úti okmány, magánútlevél, útlevél, második magánútlevél, különös méltánylást éredmlő körülmények, rendszeres külföldi utazással járó foglalkozás, soron kívüli, sürgősségi, azonnali eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858