Akadálymentes verzió

Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás

Kódszám

OKMIR00112

Az ügy rövid leírása

Ha a kérelmező korábbi útlevelének kiállítása iránti kérelem benyújtásakor hozzájárult ujjnyomat adata tárolásához, a magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése esetén az új útlevél kiállítása iránti kérelem személyes megjelenés nélkül és a biometrikus adatok rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton benyújtható a www.nyilvantarto.gov.hu Webes ügysegéd rendszeren keresztül. Az új útlevél az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült útlevél érvényességi idejéig lesz érvényes.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyar állampolgárok

Kizáró okok: Az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült útlevél pótlása iránti kérelem benyújtható elektronikus úton.

Milyen adatokat kell megadni?

Elektronikus úton a magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél akkor pótolható, ha: az útlevél elveszett, eltulajdonították, megsemmisült, a kérelmező rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, a kérelmező kérelmét saját maga nyújtja be, azaz képviselő útján nem igényelhető útlevél; akinek adataiban nem következett be változás (a Személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő kérelmező esetén: az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült útlevélben szereplő adatok megegyeznek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő aktuális adatokkal, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő kérelmező esetén: az elektronikus kérelemben megadott adatok megegyeznek a pótlandó útlevélben szereplő adatokkal), a pótlandó útlevél - a vesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetét kivéve - a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény alapján érvényes, a pótlandó útlevél kérelmezésekor felvett ujjnyomat adat tárolásához a kérelmező írásban hozzájárult, vagy a pótlandó útlevél kérelmezésekor a következő okokból nem történt ujjnyomat felvételezése: a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező a kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését- a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint- egészségi állapota nem tette lehetővé; a pótlandó útlevél igénylésére 2013. január 1-jét követően került sor, a pótlandó útlevél a pótlás iránti kérelem benyújtásának napját követő legalább 12 napig lejárati idő szempontjából érvényes

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási költség mértéke megegyezik a normál eljárásban igényelt magánútlevél, második magánútlevél, valamint a szolgálati útlevél és hajós szolgálati útlevél igénylésekor fizetendő eljárási költséggel. Az eljárási illeték megfizetése a Webes ügysegéd támogatásával interneten keresztül teljesíthető, banki átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül. Illetékmentes az eltulajdonított magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlására irányuló eljárás.

Hol intézhetem el?

Általános hatáskörű útlevélhatóság.

Ügyintézés határideje

Az útlevél a kérelem benyújtását követő naptól számított 20 napos ügyintézési határidőn belül kerül kiállításra. (Egyenlőre soron kívűli, sürgősségi valamint azonnali eljárásra nincs mód.)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A kereset címzettje a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság. Az eljárásra a felperes belföldi lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerinti bíróság az illetékes. Ha a felperesnek nincsen belföldi lakóhelye, tartózkodási helye, a perben az első fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye szerint illetékes bíróság jár el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetet az általános hatáskörű útlevélhatóságnak kell benyújtani. Az útlevélhatóság a keresetlevelet az ügy irataival együtt a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 30 nap

A benyújtási határidő: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft, illetékfeljegyzési jog

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi a második magánútlevél érvényességi ideje?
A második magánútlevél az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának időtartamáig, de legfeljebb – a 7. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – két évig érvényes. Az útlevél iránti kérelem benyújtásakor a második biometrikus adat adására átmenetileg fizikailag képtelen személyek esetében, valamint azon személyek esetében, akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapotuk nem teszi lehetővé az útlevél érvényességi ideje egy év. A különös méltánylást érdemlő okból kiadott második magánútlevél érvényességi ideje egy év. Ha a kérelmező korábbi úti okmányának kiállítása iránti kérelem benyújtásakor a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 32/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a biometrikus adatok tárolásához hozzájárult, a tároló elemet tartalmazó úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén az új úti okmány kiállítása, valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem személyes megjelenés és a biometrikus adatok rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton benyújtható, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmány vagy az első magánútlevél érvényességi idején belül. Ebben az esetben az útlevélhatóság által korábban rögzített és kezelt biometrikus adatok felhasználásával kell az útlevelet kiállítani. Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett kiállított új úti okmány érvényességi ideje az eredeti úti okmány érvényességének idejével megegyezik.A tárolt biometrikus adatok alapján kiállított második magánútlevél érvényességi ideje a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 9. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamig, legfeljebb azonban az első magánútlevél érvényességi idejéig tart. Mi számít különös méltánylást érdemlő körülménynek a második magánútlevél kiadása szempontjából? Különös méltánylást érdemlő körülménynek számít, ha az utazás célja szerinti országba történő beutazás a meglévő magánútlevélben elhelyezett bejegyzés miatt meghiúsulhatna, vagy emiatt a kérelmezőt más joghátrány érhetné.A beutazás megtagadásának vagy joghátrány okozásának lehetőségével kapcsolatban kétség esetén a külügyminiszter állásfoglalását kell kérni. Sürgősen szükségem lenne a második magánútlevélre, hogyan tudom minél előbb megkapni az útlevelet? Lehetőség van a magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli (7 napon belüli),sürgősségi (3 napon belüli) és azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat (soron kívüli eljárásban: 19.000 Ft, sürgősségi eljárásban 29.000 Ft, azonnali eljárásban 39.000 Ft) az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti. A kérelem soron kívüli, sürgősségi valamint azonnali eljárás esetében bármely járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál benyújtható.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja; második magánútlevél: annak az állampolgárnak, aki hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint annak az állampolgárnak, aki azt különös méltánylást érdemlő okból kéri, a Kormány rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén második magánútlevél is kiadható.

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 4. § a)-b) pont, 5. § (1) bekezdés, 7/A. §, 9. § (2)-(3) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, 22. §, 24. §, 24/A. § (1) bekezdés a), e) pont, 27. §, 28. §, 32/A. § (1) bekezdés a) pont, A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 15. § (5)-(7) bekezdés, 21. §, 21/A. §, 21/B. §, 22. §, 23. § (2) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (1b) bekezdés, 33. § (1a) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés d) pont, 102. § (1) bekezdés, A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 22. § (2) bekezdés, 121. §, 326. § (2) bekezdés, (5) bekezdés, 330. § (2) bekezdés, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 52., 53. pontja, 43. § (3) bekezdés, IX. fejezet I., a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII.30.) BM rendelet, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII.18.) BM rendelet, A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet

Kulcsszavak

úti okmány pótlása, magánútlevél pótlása, második magánútlevél pótlása, elektronikus eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858