Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a kormányablakokban és okmányirodákban az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a legalább 1,5 m védőtávolságot,

az ügyféltérben várakozók száma korlátozható,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Javasoljuk az előzetes online időpontfoglalás (a lejárt személyi okmányok esetében Ügyfélkapu azonosítás nélkül is használható), valmint a magyarorszag.hu oldalon elérhető elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét.

Vigyázzunk egymásra!

Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00019

Az ügy rövid leírása

Az eljárás célja a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékek forgalomba hozatalára vonatkozó nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás módosítása - a kötelezett nyilvántartásból való törlése.

A kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.
A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor forgalmazhat, ha rendelkezik a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) engedélyével.

Az engedéllyel rendelkezőnek a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást harminc napon belül a BFKH-hoz be kell jelentenie.

A BFKH a kötelezett engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a kötelezettet a nyilvántartásból, ha
rendeletben előírt feltételeknek már nem felel meg és/vagy rendelet alapján ellenőrzésre jogosult hatóságok megállapítása szerint tevékenységét a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendeletben előírt kötelezettségeinek megsértésével folytatja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyindításhoz jogosult ügyfél:

- az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz, és már rendelkezik a Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) nyilvántartásbavételi számmal és fentebb felsorolt tevékenységét már nem kívánja folytatni törlési kérelemmel fordul a .

- Amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően javaslatot tehet a BFKH-nak a nyilvántartásból való törlésre. A BFKH-nak a törlési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat vagy illetéket nem kell fizetnie.

Kizáró okok: Van lehetőség képviseletre, maghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő nyilvántartási száma, bejelentő neve, képviselőjének neve, címe vagy székhelye (irányítószám, város, utca, házszám), cégjegyzékszáma, (egyéni vállalkozói nyilvántartási száma), üzletének vagy telephelyének címe(i) (irányítószám, város, utca, házszám),
VOC nyilvántartásba vételi száma.

Milyen iratok szükségesek?

Képviseletre jogosult(ak) szerinti aláírással, pecséttel ellátott nyilatkozat, hogy kéri(k) az adott vállalkozás törlését a BFKH nyilvántartásából.

/Hivatalból (BFKH) indult eljárás esetén a fogyasztóvédelmi hatóság törlési kérelme./

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Eljárási díj a VOC nyilvántartásból történő törlésnél nincs.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Nincs lehetőség fellebbezésre. a döntés csak bírósági úton támadható meg.

 

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség fellebbezésre.

A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

A bírósági jogorvoslatra a keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell címezni.   


Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A keresetlevelet jogszabálysértésre való hivatkozással Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálynál lehet benyújtani.   Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. vagy 1534 Budapest, Pf. 919/1.

A benyújtási határidő: A döntés kézhezvételtől számított 30 napon belül. 

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs lehetőség fellebbezésre. a döntés csak bírósági úton támadható meg.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per illetéke - bizonyos esetek kivételével - 30.000,- forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Minden adatváltozást be kell jelenteni?
A nyilvántartásba vételkor közölt adatok körében történt változásokat szükséges 30 napon belül bejelenteni, és kérni az engedély módosítását vagy törlését.

Új cégnéven vállalkozást indítok, "átvihető" a régi engedélyem, vagy szükséges új engedélyt/nyilvántartásba vételt kérnem a BFKH-tól?
Nem "vihető át", az új vállalkozására is szükséges engedélyt kérnie.

VOC tartalmú festéket/lakkot gyártottam/forgalmaztam, de tevékenységemet befejezem, erről szükséges értesítést küldenem a BFKH felé?
Igen, 30 napon belül köteles bejelenteni a változást az engedélyes.

Fontosabb fogalmak

szerves vegyület: bármely, legalább szén- és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szén-oxidok, szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével;
illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 K (250 C) 101,3 kPa nyomáson mérve;
VOC-tartalom: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;
szerves oldószer: bármely VOC, amelyet önmagában, vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyező anyagok feloldására, vagy diszperziós közegként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy felületi feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tartósítószerként használnak;
forgalomba hozatal: hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó import forgalomba hozatalnak minősül;
kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz;
Első forgalomba hozónak minősül az a gazdasági szereplő is aki Magyarország területén kívülről behoz/importál a rendeletnek megfelő VOC tartalmú terméket.

Vonatkozó jogszabályok

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,
az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés i) pontja,
a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet.

Kulcsszavak

festék, lakk, forgalmazás, gyártás, behozatal, import, VOC, illékony szerves vegyület, környezetvédelem, engedély, nyilvántartás, festékbolt, festéküzlet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858