Akadálymentes verzió

Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00706

Az ügy rövid leírása

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző adja ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

Kizáró okok: NEM, meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának jogcímét. Emellett az általános szabályok szerint a kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfélnek és képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelmét, esetleg az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem, amely tartalmazza a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat, a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
zenés, táncos rendezvény megnevezését,
a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontját, a biztonsági tervet,
a tűzvédelmi szabályzatot (amennyiben azt külön jogszabály a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény kötelezővé teszi)
az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot,.
az eljárásért fizetendő illeték, valamint a szakhatósági közreműködésekért fizetendő díj vagy illeték megfizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az általános tételű eljárási illeték (jelenleg 3000 Ft), melyet illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni, emellett a szakhatósági eljárások közül a rendőrség és a járási hivatal népegészségügyi intézetének eljárásáért 3000 Ft általános illetéket, a tűzvédelmi hatóság szakhatósági eljárásért 13 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat, az építésügyi hatóság szakhatósági eljárásáért 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Hol intézhetem el?

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

20 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN, van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: A jegyző székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz címzett fellebbezést lehet előterjeszteni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): jegyző

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet a fellebbezést előterjeszteni

A benyújtási határidő: 5000

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A szakhatóságos közösen, vagy külön-külön eljárva végzik a helyszíni szemlét?
- Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.

Fontosabb fogalmak

építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;

zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;

rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;

alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés, 20. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont, 30. § f) pont; 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés;

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 14. §;

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont;

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1) bekezdés;

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdés;

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés, 2. §, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (1)-(2) bekezdés, 5. § (1)-(4) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (1)-(2) bekezdés, 7. § (4) bekezdés, 1. melléklet, 2. melléklet;

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet;

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (3) bekezdés;

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés;

Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 2. § (1) és (3) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 1. melléklet;

Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont, 3. § (1) bekezdés a) pont, 4. § (4) bekezdés

Kulcsszavak

rendezvénytartási engedély, rendezvény, zenéstáncos rendezvény, zenéstáncos rendezvény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858