Akadálymentes verzió

Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiadása iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00090

Az ügy rövid leírása

A szakszolgálati engedély azt igazolja, hogy a légijármű vezetője, illetve a szakszemélyzet tagja a tevékenység ellátására szakmailag, továbbá egészségügyi és közbiztonsági szempontból alkalmas. Szakszemélyzet tagja a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó személyzet, a légiutaskísérő, valamint a hajózó mérnökök és navigátorok, repülésüzemi tisztek, valamint légijármű szerelők.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Természetes személyek

Kizáró okok: lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező neve, születési helye, dátuma, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, anyanyelve, iskolai végzettsége, telefonszáma, a kérelmezett szakszolgálati engedély megjelölése

Milyen iratok szükségesek?

Tekintettel arra, hogy számos különböző szakszolgálati engedély van, mindegyik esetén a vonatkozó jogszabály külön-külön határozza meg a csatolandó dokumentumok körét. A legfontosabbak: az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata, az elméleti vizsgát igazoló jegyzőkönyv fénymásolata, típusjogosítás elméleti ismereti vizsga kérelem, típusjogosítás jártassági vizsga kérelem, típusjogosítás meghosszabbítás kérelem, a repülési napló fénymásolata, a légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló jegyzőkönyv fénymásolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás hatósági díj köteles, ennek mértéke a szakszolgálati engedély típusától függ. A díjat az eljárás kezdeményezőjének a kezdeményezéssel egyidejűleg kell az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00290713-38100004 számú számlájára igazoltan befizetni. A kérelemhez csatolni kell a díj befizetésének igazolását.

Hol intézhetem el?

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Ügyintézés határideje

25 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Bírósági felülvizsgálatnak van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A döntés ellen közigazgatási per indítható. A közigazgatási per iránti keresetlevelet 3 (három) példányban az első fokon eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszternél, alperesként történő megjelölésével – de a Fővárosi Törvényszékhez címzetten – lehet benyújtani a vitatott döntés közlésétől számított harminc napon belül. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője a közigazgatási perben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett. Tájékoztatom, hogy ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A bírósági eljárás illetékköteles, az illetéket a bíróság döntése szerint kell megfizetni.Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Nem releváns

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

Nem releváns

A benyújtási határidő:

Nem releváns

A fellebbezési illeték mértéke:

Nem releváns

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az egészségügyi alkalmasságot is igazolja-e a szakszolgálati engedély? Nem. Az egészségügyi alkalmasságot önálló szakszolgálati engedély igazolja, amely szintén feltétele a szakszolgálati tevékenység folytatásának. Milyen módon kaphatja meg a kérelmező a kiállított szakszolgálati engedélyt? A kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozhat, hogy személyesen kívánja átvenni az engedélyt (ebben az esetben a Hatóság az engedély elkészültéről elektronikus levélben vagy telefonon értesíti), vagy az engedély postai úton történő megküldését kéri.

Fontosabb fogalmak

A hajózó személyzet és a légijármű szerelők esetén a szakszolgálati engedélyt nemcsak nemzeti, hanem európai uniós jogszabályok is szabályozzák. Ezeknél a szakmacsoportoknál így megkülönböztethetünk nemzeti hatáskörben kiadott, és nemzetközi követelményrendszer teljesítését követően kiadott szakszolgálati engedélyeket.

Vonatkozó jogszabályok

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35. §, 80. §, 114. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 53. §  A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet. A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet. A polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet. A polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet

Kulcsszavak

Szakszolgálati engedély Jogosítások Szakszolgálati tevékenység

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858