Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Távhővezetékkel kapcsolatos biztonsági övezet meghatározása iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00061

Az ügy rövid leírása

A távhővezeték hálózat biztonságának, zavartalan működésének, valamint a környezetének védelme érdekében a hatóság jelöli ki a biztonsági övezetet, szükség esetén elrendeli a távhővezeték biztonsági övezetének a csökkentését a távhővezeték és környezete biztonságát szolgáló más műszaki megoldással.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével rendelkező távhőszolgáltató vállalatok

Kizáró okok: Nem

Milyen adatokat kell megadni?

Amennyiben vezetékjogi engedély nélkül létesül a vezeték, annak elhelyezésének és biztonsági övezetének kijelöléséhez is szükséges a vezetékjogi engedély adattartalmát megadni.
Kérelmező (távhőszolgáltató) adatai:
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
A kérelem tárgya:
a létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.)
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai,
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem_MMBHA00061szerinti dokumentáció az ott meghatározott, valamint szükség esetén a szakhatóságok számára szükséges példányszámban, környezeti hatásvizsgálatot lezáró határozat, illetve annak függvényében környzetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedély, termőföldön létesítendő vezeték esetén a termőföld kivonásról szóló földhivatali határozat FOLDH00051
1. Műszaki leírás (1 db)
A létesítendő vezeték megnevezése:
A beruházás adatai:
a) a beruházó megnevezése és címe,
b) a beruházás engedélyezésének adatai,
c) a beruházás célja, rendeltetése.
Az üzemben tartó megnevezése és címe:
A vezeték műszaki adatai:
– a névleges nyomás,
– a nyomvonal teljes hossza,
– a vezetékek teljes hossza,
– a vezetékek mérete és anyaga,
– egyéb jellemző adatok (pl. a szállítandó közeg megnevezése, nyomása, hőmérséklete).
A nyomvonal leírása
A vezeték létesítése által érintett területek tulajdonosai
Nyomvonalrajzok rajzszáma, kelte, mennyiségük
A 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű meglévő és kivágandó faállomány megjelölése
Nyilatkozat, hogy a tárgyi vezeték az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem akadályozza


2. Kiviteli tervdokumentáció (1 db)
- műszaki leírás
- nyomvonalterv
- hossz-szelvények, keresztszelvények, részlettervek
- földhivatali térképmásolatok
- érintett ingatlanok tulajdoni lap másolatai
- közmű üzemeltetői, tulajdonosi hozzájárulások, nyilatkozatok
5 db nyomvonalterv
- közműegyeztetések bizonylatai
Táblázatosan (1 db):
- helyrajzi számonként a tervezett vezeték által igénybe vett tervezett vezeték hosszát (m)
- a biztonsági övezet területét (m2)
- a tervezett műtárgyak megnevezését és darabszámát, az általuk elfoglalt területet (m2)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

a biztonsági övezet kijelölésre a vonatkozó jogszabály nem nevesít külön díjat, a vezeték hosszától függő vezetékjogi engedély díja tartalmazza. Amennyiben vezetékjogi engedély nélkül kérik a biztonsági övezet kijelölést, úgy a vonatkozó díjrendelet átalánydíja számlázandó. A díjat kiállított számla ellenében átutalásal, vagy postai úton kell teljesíteni. Az illetékmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányivatala XII. Kerületi Hivatala (Budapest): Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KormányhivatalSzolnoki Járási Hivatala (Szolnok):Jász-Nagykun-Szolnok megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala (Győr): Győr-Moson-Sopron megye, Zala megye;
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala (Szombathely): Vas megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Budapest Főváros Kormányhivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

A benyújtási határidő: kézhezvételtől számított 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A biztonsági övezet is bejegyzésre kerül a tulajdoni lapra? Igen, a vezetékjog része a biztonsági övezet.
Milyen tilalmak vannak a biztonsági övezetben? Tilos, illetve korlátozottan lehet elhelyezni épületet, építményt, vagy egyéb létesítményt, fát ültetni, vagy más olyan tevékenységet folytatni, amely veszélyeztetheti a vezeték biztonságát.

Fontosabb fogalmak

A vezeték biztonsági övezete a vezetékjog szerves része, a vezeték és a környezet kölcsönös védelmében szükséges kijelölni. Nem tartozik a törvény hatálya alá az a termelő, amely a távhőt távhőszolgáltató közbeiktatása nélkül, egyedi szerződés alapján, közvetlenül nem lakossági felhasználónak termeli. Nem kell vezetékjogot megállapítani a közterületen létesített távhővezeték-hálózatra vagy annak részét képező vezetékre és annak idegen ingatlant érintő biztonsági övezetére. Ebben az övezetben építmény létesítése esetén, ha az építmény használati jellege indokolja, az illetékes vezetékjogot engedélyező hatóság kötelezheti az engedélyest a biztonsági övezet csökkentésére. Távhővezeték-hálózat részét képező vezeték az ingatlantulajdonossal, az ingatlan kezelőjével, illetőleg a közterület tulajdonosával kötött szerződés alapján is létesíthető és üzemeltethető. Ha a távhővezeték vezetékjogi engedély nélkül létesül, a vezeték elhelyezését és annak műszaki biztonsági feltételeit a biztonsági övezet megállapítására is tekintettel a műszaki biztonsági hatóság határozza meg. A közterületen létesített távhővezeték hálózatnál a hatóság kötelezheti az engedélyest a biztonsági övezet csökkentésére olyan műszaki megoldással, amely biztosítja a megfelelő védelmet.

Vonatkozó jogszabályok

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 21. §, 23-27. §, 32.§, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 10.-12. §, 13. §, 7. sz. és 2. sz. melléklet, a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés, 14. § (2) bekezdés k) pont; 1. melléklet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2.§ (1)-(3) bekezdések, 4. § (1) bekezdés, melléklet 8. B), a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés

Kulcsszavak

hőszolgáltató, vezetékjog, ingatlan-nyilvántartási bejegzésbiztonsági övezet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858