Akadálymentes verzió

Méltányossági kérelem visszakövetelt támogatás, illetve késedelmi pótlékának elengedésére

Kódszám

MUNKP00025

Az ügy rövid leírása

Amennyiben az ügyfél a kormányhivatal, illetve a járási (kerületi) hivatal által nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatás visszafizetésére köteles, az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy az ügyeleti kamat, illetve a késedelmi kamat felszámításától való eltekintésre, továbbá adott esetben a támogatás, illetve a már felszámított ügyleti kamat, illetve késedelmi kamat részben vagy egészben történő elengedésére irányuló méltányossági kérelmet nyújtson be. Munkaadók részére nyújtott támogatás esetén kizárólag az ügyleti kamat, illetve a késedelmi kamat felszámításától, illetve azok elengedéséről lehet dönteni. Nem munkaadó természetes személy részére nyújtott támogatás esetén a tőketartozás is elengedhető. A hatóság az állami adó- és vámhatóság végrehajtás céljából történő megkereséséig tekinthet el a kamat felszámításától, illetve dönthet az elengedésről.  A méltányosság szempontjából, természetes személy esetében figyelembe vehető különösen kedvezőtlen szociális helyzete, valamint az, hogy a támogatás visszafizetése a kötelezett és a háztartásában élők megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Munkaadók, illetve természetes személyek

Kizáró okok: Képviseletre lehetőség van.

Milyen adatokat kell megadni?

A visszafizetést előíró határozat száma, az elengedni kért támogatás és/vagy kamatának (ügyleti, késedelmi kamat) összege, az elengedés kérésének indoka.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs eljárási költség.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal

Ügyintézés határideje

Sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

A döntés fellebbezéssel támadható.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fellebbezésnek csak abban az esetben van helye, ha a kérelem elutasítására jogszabályban meghatározott feltétel hiánya miatt került sor.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Annak a kormányhivatalnak, amelynek az illetékességi területén a méltányossági kérelmet elbíráló járási hivatal található.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fővárosi/Megyei Kormányhivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs fellebbezési illeték

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor, kinek címezve és milyen tartalommal kell a méltányossági kérelmet előterjeszteni?
A visszakövetelt támogatás, illetve annak kamatai elengedésére, valamint a kamat felszámítáástól való eltekintésre irányuló méltányossági kérelmet a visszafizetésről rendelkező határozat véglegessé válását követően az állami adó- és vámhatóság végrehajtás céljából történő megkereséséig, azaz a végrehajtás elrendeléséig lehet benyújtani. Az ügyfélnek a kérelmet választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerint illetékes járási (kerületi) hivatal vezetőjéhez kell benyújtania. A kérelemben meg kell jelölni, hogy milyen tartozás elengedését, milyen okból vagy milyen körülményre tekintettel kérik.

Kell-e a kérelemhez valamilyen dokumentumot mellékelni?
Csak abban az esetben kell dokumentumot is mellékelni a kérelemhez, ha az abban foglaltakra a kérelmező hivatkozni kíván (pl. orvosi papírok). Ha valaki természetes személyként a méltányossági kérelmét nehéz anyagi és hátrányos szociális helyzetére hivatkozva nyújtotta be, haladéktalanul megkeresést ír a hatóság a lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, hogy környezettanulmányt készítsen és küldje meg a megkereső hatóság részére. Ezért nem szükséges ebben az esetben a kérelemben foglaltakat dokumentumokkal alátámasztani.

Természetes személyek csak szociális helyzetükre hivatkozással nyújthatnak be méltányossági kérelmet?
Méltányossági döntést a hatóságnak nem kizárólag a hátrányos szociális helyzetre hivatkozással lehet hozni. Amennyiben a méltányossági kérelmét az ügyfél nem nehéz anyagi és hátrányos szociális helyzetére, hanem egyéb körülményre (körülményekre) hivatkozva nyújtotta be, a hatóságnak abban az esetben is meg kell vizsgálnia a kérelemben foglaltakat és az esetleg becsatolt dokumentumokat, és azok alapján kell meghoznia a döntést.

Jogi személyek és egyéb szervezetek is kérhetik tartozásuk méltányossági alapon történő elengedését?
Ha az ügyfél jogi személyként vagy egyéb szervezetként nyújtotta be kérelmét, a méltányossági döntést elsősorban a pénzügyi helyzetére tekintettel hozza meg a hatóság. Amennyiben a kérelmező olyan nehéz pénzügyi helyzetben van, hogy a tartozása teljes összegének a megfizetése a fennmaradását, további működését lehetetlenítené el, az ügylet, illetve a késedelmi kamattartozás részbeni vagy teljes elengedéséről hozhat a hatóság döntést, különösen abban az esetben, ha ez által munkahely vagy munkahelyek megmentésére is sor kerülhet.

Van-e kötelező jelleggel előírt nyomtatvány a kérelem benyújtására?
Nincs.

Egy tartozás elengedésére többször is be lehet nyújtani méltányossági kérelmet?
Amennyiben az ügyfél méltányossági kérelmét a hatóság elutasította vagy annak csak részben adott helyt, ismételten méltányossági kérelmet csak abban az esetben adhat be, ha körülményeiben lényeges változás állott be.

Fontosabb fogalmak

tartozás: az ügyfél által felvett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről rendelkező, a hatóság által végleges határozatban előírt összeg;
méltányossági kérelem: az ügyfél által beadott olyan kérelem, amelyben az ügyfél a tartozás fennállásának jogszerűségét nem vitatja, de méltányossági alapon (hátrányos szociális helyzetre hivatkozva vagy egyéb okból) kéri a tartozása összegének részbeni vagy teljes elengedését;
elengedett összeg: az az összeg, amit a hatóság az ügyfél tartozásából a határozatával elengedett;
fennmaradó tartozás: az az összeg, amely a méltányossági kérelem elbírálását követően az ügyfél fizetési kötelezettségeként fennmaradt;
fizetési kedvezmény: a fennmaradó tartozásra az ügyfél a hatóságnak részletfizetési vagy fizetési halasztási kérelmet nyújthat be.

Vonatkozó jogszabályok

Nem releváns

Kulcsszavak

Tartozás, végleges tartozás, méltányosság, hátrányos szociális helyzet, tartozás elengedése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858