Akadálymentes verzió

Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén

Kódszám

MUNKP00047

Az ügy rövid leírása

Vissza nem térítendő bértámogatás kérelmezése a foglalkoztatni kívánt hátrányos helyzetű álláskereső (munkavállaló) bruttó munkabéréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz.
A bértámogatás időtartama: hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén legfeljebb egy évi időtartam, súlyosan hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén legfeljebb 2 évi időtartam. 
A bértámogatás mértéke: a hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a támogatás a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50%-nak megfelelő összeg.
A szövetkezetekről szóló törvény szerinti szociális szövetkezet munkaadó esetében a támogatás mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-nak megfelelő összeg.  

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Munkaadók

Kizáró okok: A kérelmet benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek az alábbiakat szükséges tartalmaznia:
- a munkaadó adatait  - nevét, székhelyét, telephelyét, adószámát (magánszemély munkaadó esetén lakóhelyét, anyja nevét, születési helyét, idejét, adóazonosító jelét, taj számát) - gazdálkodási formáját, ágazatát, TEÁOR08 számát, KSH számjelét, számlavezető pénzintézetének nevét, címét, számlaszámát, képviseletére jogosult nevét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
- a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámát,
- a kérelem benyújtásának napján fennálló tényleges létszámot,
- a támogatással foglalkoztatni kívánt létszámot,
- a támogatott foglalkoztatással növelt munkavállalói létszámot.
- a támogatás igényelt mértékét, 
- a támogatás igényelt időtartamát, 
- a napi munkaidőt,
- a munkakört,                                                                               
- a foglalkoztatni kívánt munkakört, az ahhoz tartozó bruttó munkabér összegét, és a kért támogatás összegét,
- az alkalmazás egyéb feltételeit,
- a támogatást igénylő nyilatkozatait.   

Milyen iratok szükségesek?

– Munkaerőigény bejelentőlap
– Még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén: 
- igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
– Cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén:
- amennyiben a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét:  cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás-mintája, vagy annak a munkaadó által az ”eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata. (A kormányhivatalnak lehetősége van kizárni a vagylagosságot, amennyiben megjelöli, mely dokumentumot fogadja be.) 
(Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi.)
  egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, Szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat másolatát, mely tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik,
  magánszemély munkaadó esetén a  személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya ügyintéző részére történő bemutatása,
– A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (NAV által elektronikusan kiadott formában is elfogadható), vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (A kormányhivatalnak lehetősége van kizárni a vagylagosságot, amennyiben megjelöli, mely dokumentumot fogadja be.), amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
– nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról
– Nyilatkozat az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről. 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Költség- és illetékmentes eljárás

Hol intézhetem el?

Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatala

Ügyintézés határideje

8 nap a hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén amennyiben a tényállás tisztázott (sommás eljárás), (amennyiben a tényállás nem tisztázott kérelem beérkezését követő 8 napon belül függő hatályú döntést kell hozni), a teljes eljárás 60 nap. 


Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Fellebezésre korlátozottan van lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hivatal jogszabályi feltétel hiányában hozott elutasító határozata ellen a kézhezvételt követő naptól számított tizenöt napon belül jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva van lehetőség fellebbezni. A hivatal mérlegelési jogkörében meghozott elutasító határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, kivéve, ha a kérelem elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette. Az utóbbi esetekben a döntés ellen a kézhezvételt követő naptól számított tizenöt napon belül jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva van lehetőség fellebbezésre.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A bértámogatás időtartama? A támogatás időtartama legfeljebb egy évi időtartamra, a legalább 24 hónapja nyilvántartott álláskereső személy foglalkoztatásához legfeljebb 2 évi időtartamra állapítható meg.
A bértámogatás mértéke? A hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a támogatás a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50%-nak megfelelő összeg. A szövetkezetekről szóló törvény szerinti szociális szövetkezet munkaadó esetében a támogatás mértéke a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-nak megfelelő összeg. Hátrányos helyzetű álláskereső? Az ügy szmpontjából, aki legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy az ötvenedik életévét betöltöttevagy 25. életévét nem töltötte be, vagy a munkaügyi központ legalább hat hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy a saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt vagy, a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesült, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte.
szociális hozzájárulási adó részkedvezmény igénybevétele? Igénybevétel esetén a bértámogatás alapja a bruttó munkabér és az érvényesített részkedvezmény után fennmaradó szociális hozzájárulási adó fizetés együttes összege.

Fontosabb fogalmak

A bértámogatási iránti kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell a benyújtani. A bértámogatás időtartama: A támogatás időtartama legfeljebb egy évi időtartamra, a legalább 24 hónapja nyilvántartott álláskereső személy foglalkoztatásához legfeljebb 2 évi időtartamra állapítható meg. A bértámogatás mértéke: A hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a támogatás a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50%-nak megfelelő összeg. A szövetkezetekről szóló törvény szerinti szociális szövetkezet munkaadó esetében a támogatás mértéke a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-nak megfelelő összeg.
Hátrányos helyzetű álláskereső: legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy az ötvenedik életévét betöltötte, vagy 25. életévét nem töltötte be, vagy a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy a saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt vagy, a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesült, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte.
Nettó létszámnövekedés:Meg kell állapítani a munkáltató statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtása napján. Meg kell állapítani a munkáltató 12 havi átlagos statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását megelőző 12 teljes lezárt naptári hónap alapulvételével. Meg kell vizsgálni, hogy a 12 havi átlagos statisztikai állományi létszám nagyobb-e, mint a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő statisztikai állományi létszám. Amennyiben igen, vagyis a kérelem benyújtásakor meglévő statisztikai állományi létszám kisebb, mint a megelőző 12 havi átlagos statisztikai állományi létszám, akkor meg kell határozni azon alkalmazottak havi átlagos statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozóan, akiknek a munkaviszonya – jogszabályban meghatározott – preferált módon szűnt meg.A preferált módon megszűnt havi statisztikai állományi létszámokból szintén számolni kell 12 havi átlagos statisztikai állományi létszámot.A tényleges 12 havi statisztikai állományi létszámból le kell vonni a preferált módon megszűnt jogviszonyokból számított átlagos statisztikai állományi létszámot. Az így kapott létszámot meghaladó létszámfelvétel eredményez nettó létszámnövekedést.

Vonatkozó jogszabályok

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 1991. évi IV. törvény 16.§. 54-57. §, 58.§ (5) bekezdés c) pont
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11. §
A Bizottság 1407/2013/EU rendelete a de minimis támogatásokról, valamint a Bizottság 1408/2013/EU rendelete a mezőgazdasági ágazatban nyújtott de minimisről támogatásokról
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 11.§.
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 13. §, 50 .§ (2) bek. b) c) pontja, 112. §, 116. §, 118. § (3) bek.
A szövetkezetekről 2006. évi X. törvény 8. §.
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet,
az illetékről szóló 1990 . évi XCIII.tv. 29. § (1) bekezdés; 33. § (2) bekezdés 15. pont;
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;

Kulcsszavak

támogatás időtartama, támogatás mértéke, hátrányos helyzetű álláskereső, támogatott munkabér

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858