Akadálymentes verzió

Munkatapasztalat-szerzési támogatás iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00049

Az ügy rövid leírása

Vissza nem térítendő bérköltség támogatás a támogatással foglalkoztatott álláskereső munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adóhoz, azon munkaadóknak, akik vállalják: 25 évnél fiatalabb, felsőfokú végzettség esetén 30 évnél fiatalabb pályakezdő álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatását legalább 365 napi időtartamra munkaviszony keretében, napi legalább négyórás munkaidőben olyan munkakörben, amelyben a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő a szakképzettségének megfelelő munkatapasztalatot szerez.A támogatást a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső részére járó bérköltség 50–100%-ig terjedő mértékben lehet megállapítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Munkaadó

Kizáró okok: A kérelem benyújtására a munkaadó vagy meghatalmazottja jogosult.

Milyen adatokat kell megadni?

Munkakör és a szükséges szakképzettség megnevezése,
foglalkoztatás helye, a foglalkoztatás tervezett időtartama, a napi munkaidő, a foglalkoztatni kívánt létszám, a bruttó munkabér összege és szociális hozzájárulási adója, a támogatás igényelt mértéke, a támogatás igényelt időtartama, a kért támogatás összege, az alkalmazás egyéb feltételei, a támogatást igénylő nyilatkozatai.(Kapcsolódó fájlok)

Milyen iratok szükségesek?

– Munkaerőigény bejelentőlap,
– még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén: igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
– cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén:
– ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás- mintája, vagy annak a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata (A járási hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.) 
– egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat másolatát, mely tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik,  
– magánszemély munkaadó esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya ügyintéző részére történő bemutatása,
– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat, (amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban),
– nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról,
-  nyilatkozat az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Költség- és illetékmentes eljárás

Hol intézhetem el?

Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivata

Ügyintézés határideje

8 nap a hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén amennyiben a tényállás tisztázott (sommás eljárás), (amennyiben a tényállás nem tisztázott kérelem beérkezését követő 8 napon belül függő hatályú döntést kell hozni), a teljes eljárás 60 nap. 

 


Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Fellebezésre korlátozottan van lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hivatal jogszabályi feltétel hiányában hozott elutasító határozata ellen a kézhezvételt követő naptól számított tizenöt napon belül jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva van lehetőség fellebbezni. A hivatal mérlegelési jogkörében meghozott elutasító határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, kivéve, ha a kérelem elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.

 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A támogatás időtartama? 365 nap A támogatás összege? A bérköltség 100%-ának megfelelő támogatás esetén – havonta nem haladhatja meg: alapszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adóösszegét, középszintű vagy középfokú szakképesítéssel, illetve szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítéssel, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.
Ha a támogatás mértéke nem éri el a bérköltség 100%-át, illetve a foglalkoztatás nem teljes – de legalább napi négyórás – munkaidőben történik, akkor felső határként a fentiek szerint megállapított összeg arányos részét kell figyelembe venni.
Támogatott munkabér? Az alapbér (órabér, havibér, teljesítménybér), alapilletmény, törzsbér, bérpótlékok, illetménykiegészítés, a le nem dolgozott időre járó kiegészítő fizetés.
A támogatott munkabérnél nem vehető figyelembe:a bérköltségbe tartozó egyéb tételek (pl. jutalom, prémium, 13. és további havi illetmény, helyettesítési díj, táppénz, betegszabadság, szabadság megváltása, a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt az állásidőre fizetett alapbér), a munkabérbe nem tartozó egyéb juttatások (pl. étkezési hozzájárulás, ruhapénz) A munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó részkedvezmény igénybevétele esetén a bérköltség támogatás alapja a bruttó munkabér és az érvényesített részkedvezmény után fennmaradó, a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó kötelezettség együttes összege.

Fontosabb fogalmak

Szakképzettség: az alapszintű, középszintű, középfokú, emelt szintű, felsőfokú szakképesítés és a szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettség, továbbá a felsőfokú iskolai végzettség. Pályakezdő álláskereső 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha álláskeresési járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot. Megfelelő munkatapasztalatot nyújtó munkahely az, amelynél a munkakör a pályakezdő álláskereső képzettségi szintjének megfelel, és a pályakezdő álláskereső egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas, és a munkahely és a lakóhely között naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda – és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi esetében a két órát nem haladja meg. A támogatás összege – a bérköltség 100%-ának megfelelő támogatás esetén – havonta nem haladhatja meg: alapszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét, középszintű vagy középfokú szakképesítéssel, illetve szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítéssel, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.
Ha a támogatás mértéke nem éri el a bérköltség 100%-át, illetve a foglalkoztatás nem teljes – de legalább napi négyórás – munkaidőben történik, akkor felső határként a fentiek szerint megállapított összeg arányos részét kell figyelembe venni.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdés, 58. § (5) bekezdés c), k) pont ;
a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV.2.) Korm.rendelet 2. §;
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 11.§. (1) bekezdés a) pont
a munka törvénykönyvéről 2012. I. törvény 33. §;
a szövetkezetekről 2006. évi X. törvény 8. §;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 13. §, 50 .§ (2) bek. b) c) pontja, 112. §, 116. §, 118. § (3) bek.
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 évi IV. törvény 56. § (3) bekezdés
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. § (2) bekezdés 15) pont

Kulcsszavak

támogatás időtartama, támogatás mértéke, támogatott munkabér, szakképzettség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858