Akadálymentes verzió

Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása iránti kérelem létszámleépítések megelőzése érdekében

Kódszám

MUNKP00050

Az ügy rövid leírása

A járási hivatal felhívás alapján támogatást nyújthat a munkaadó kérelmére, ha a munkaadó a vele teljes munkaidőben munkaviszonyban álló munkavállalót  részmunkaidőben (legalább a teljes munkaidő felét elérő) foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekébenA támogatás mértéke a munkavállalónak a kieső munkaidejére járó alapbérének 80 százalékáig, valamint a szociális hozzájárulási adóig terjedhet. A támogatás összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét. A támogatás legfeljebb 365 napra nyújtható.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Munkaadók

Kizáró okok: A kérelmet benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

a munkáltató előző havi átlagos statisztikai létszáma,
a napi részmunkaidő, amire a teljes munkaidős foglalkoztatásból áttérnek,
a részmunkaidőre való áttéréssel foglalkoztatni kívánt létszám,
az érintett létszám munkakörönkénti bruttó munkabér összege, 
az igényelt támogatás mértéke, időtartama, összege.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén: 
      - igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról, 
cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén:
      - ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás-mintája, vagy annak a            munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata (A járási hivatal kizárhatja a vagylagosságot,  ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.)
       (az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési        (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi),
egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat másolatát, mely tartalmazza az ügyfél azon      nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik,
magánszemély munkaadó esetén a  személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya ügyintéző részére történő bemutatása,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat vagy az munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban), 
nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról 
nyilatkozat az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről.
Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Költség- és illetékmentes eljárás

Hol intézhetem el?

Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivata

Ügyintézés határideje

8 nap a hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén amennyiben a tényállás tisztázott (sommás eljárás), (amennyiben a tényállás nem tisztázott kérelem beérkezését követő 8 napon belül függő hatályú döntést kell hozni), a teljes eljárás 60 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Fellebezésre korlátozottan van lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hivatal jogszabályi feltétel hiányában hozott elutasító határozata ellen a kézhezvételt követő naptól számított tizenöt napon belül jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva van lehetőség fellebbezni. A hivatal mérlegelési jogkörében meghozott elutasító határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, kivéve, ha a kérelem elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérelem benyújtásának időpontja? A munkaadónak a támogatás iránti kérelmét a részmunkaidős foglalkoztatásra történő áttérést megelőzően kell benyújtania az illetékes járási hivatalhoz. Nem állapítható meg támogatás azután a foglalkoztatott után, akivel a munkaadó a kérelem benyújtása előtt részmunkaidős foglalkoztatásban állapodott meg.
Mennyi a maximálisan igényelhető támogatás összege és időtartama? A támogatás összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét. A támogatás legfeljebb 365 napra nyújtható.

Fontosabb fogalmak

A munkaadónak a támogatás igénybevétele mellett vállalni kell, hogy:
- a kérelem járási hivatalhoz történő benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, és
- a munkavállalót legalább a támogatási időtartamával megegyező további időtartamig továbbfoglalkoztatja, és
- a támogatás adókkal és járulékokkal csökkentett részét a munkavállaló részére – a részmunkaidős foglalkoztatásra járó munkabérén felül – munkabérként kifizeti.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV.2.) Korm.rendelet 4.§,
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 11.§. (1) bekezdés a) pont,
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény,
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény;       
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV. törvény;
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 15. pont;
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény;
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve, családtag ápolását, követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII.törvény;
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény;
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény;
a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény;
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet;
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

részmunkaidős foglalkoztatás, foglalkoztatási kötelezettség, támogatás mértéke, időtartama, átlagos statisztikai állományi létszám,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858