Akadálymentes verzió

Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat

Kódszám

MUNKP00051

Az ügy rövid leírása

A legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói kézségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.A 3 millió forintig terjedő kamatmentes tőkejuttatás visszatérítendő és /vagy vissza nem téritendő formában ( a tőkejuttatás az értékhatáron belül részben visszatérítendő, részben vissza nem térítendő formában is nyújtható). A pályázónak rendelkeznie kell a vállalkozás beindításához a beruházás bruttó költségének legalább 20 %-át elérő saját forrással, továbbá anyagi biztosítékkal (ingatlanfedezet/banggarancia/kezesség) a támogatás visszatérítéséhez, illetőleg a kötelezettségszegés miatt történő visszafizetéséhez.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek

Kizáró okok: A pályázó személyes eljárása (a személyes eljárást nem igénylő cselekmények esetében meghatalmazottja is eljárhat).

Milyen adatokat kell megadni?

a pályázó adatai (neve, anyja neve, születési helye, ideje, TAJ- száma, állampolgársága, úti okmány száma, lakcíme/levelezési címe, iskolai végzettség(ek), szakképzettség(ek), megváltozott munkaképességgel, egészségkárosodással kapcsolatos adatok)
a támogatás igényelt mértéke, formája, időtartama,
beruházási támogatás esetén a támogatásból beszerzendő eszközök,
tervezett vállalkozásra vonatkozó információk,
rendelkezésre álló saját forrás összege 

Milyen iratok szükségesek?

Az aktuális pályázati felhívás tartalmazza a becsatolandó mellékleteket:üzleti terv,a beruházás keretében beszerezni kívánt eszközökre vonatkozó árajánlat,a pályázóra vonatkozó 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás,saját forrás meglétének igazolása, építési beruházás esetében elvi hatósági engedéllyel,fedezeti biztosítékok:bank garancia ígérvény, készfizető kezesi ígérvény, ingó jelzálogjog bejegyzéséhez értékbecslés,30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolata).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Költség- és illetékmentes eljárás

Hol intézhetem el?

Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

A pályázati felhívás alapján az elbírálásra nyitva álló határidő legfeljebb 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés csak bírósági úton támadható meg. 

Jogorvoslati lehetőség részletei: A 6/1996. MüM rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tőkejuttatás esetén első fokon a kormányhivatal hoz döntést, amely döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól kérheti a döntés felülvizsgálatát. 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ezen támogatási forma milyen támogatással együtt nyújtható? A kamatmentes tőkejuttatás és a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem téritendő támogatás együttesen és külön-külön is nyújthatóak, valamint a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei is igényelhető.( amennyiben a pályázati felhívásban szerepel.)
A támogató döntést követően mennyi idő áll a rendelkezésre a hatósági szerződés megkötésére? A döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 nap. Amennyiben a kedvezményzett mulasztásából e határidőt követő 30 napon belül nem jön létre szerződés, a támogatási döntés hatályát veszti.
A hatósági szerződés megkötéséig milyen dokumentumokat kell becsatolni? A vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumok(egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételéről kapott igazolás, mezőgazdasági őstermelő igazolvány, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, társasági szerződés, szakhatósági engedélyek)
A szerződésszegésnek melyek a jogkövetkezményei? Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig az Ákr. 135.§-a szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni.

Fontosabb fogalmak

A támogatás alanyai: A támogatás annak a személynek nyújtható: akit a járási hivatal legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy aki rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,és aki önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy új induló társas vállalkozás keretében vagy már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással a társaság tevékenységében- személyesen közreműködő - tagjaként vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja.) 3.§-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.
A támogatás visszafizetésének biztosítékai: - tehermentes, forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal rendelkező ingatlan, amelynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150 %-a. - a támogatási összeg 120 %-nak megfelelő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia. - a támogatási összeg 120 %-nak megfelelő biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezesi ígérvény.- 1.000.000,- Ft egyedi értéket meghaladó ( vásárolt új, továbbá már meglévő) tehermentes vagyontárgyak, amelyek összértéke az igényelt támogatási összeg legalább 200%-a.- 1.000.000, Ft-ig terjedő támogatási igény esetén 2 természetes személy szándéknyilatkozata arról, hogy a támogatás odaítélése esetén a támogatás és szerződés szerinti járulékainak megfizetéséért készfizetői kezességet vállal.
Saját forrás mértéke: a beruházás bruttó költségének legalább 20%-a. Saját forrásként kizárólag készpénz vagy bankszámlán rendelkezésre álló számlaegyenleg fogadható el, nem számolható el felvett hitel vagy egyéb állami támogatás.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17.§; 58. § (5) bekezdés d) pont
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM. rendelet. 10. § ,
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 10.§. (4) bekezdés j) pont
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2.§.
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.törvény ,
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény ,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ,
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény,
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény ,
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény ,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény ,
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet ,
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja.) 3.§-a 18. pont
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

támogatás visszafizetésének biztosítéka, saját forrás mértéke,elszámolható nem elszámolható költségek köre, támogatás formája és mértéke

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858