Akadálymentes verzió

Csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00055

Az ügy rövid leírása

Támogatás nyújtható munkaadó részére az általa végrehajtandó csoportos létszámcsökkentésnek a munkavállalót érintő hátrányos következményei enyhítéséhez.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Az a munkaadó aki:

1) a törvényben előírt, a csoportos létszámleépítésre vonatkozó konzultáció megkezdése iránt intézkedett, és

2) vállalja, hogy a létszámleépítéssel érintett telephelyen (telephelyein) az (1) bekezdésben meghatározott cél elérése érdekében a kormányhivatal által megállapított elvek szerint a létszámleépítéssel érintett munkavállalók munkábahelyezését elősegítő bizottságot (bizottságokat) (a továbbiakban: MEB) hoz létre, és működtet, és

3) nyilatkozik arról, hogy a MEB működéséhez milyen módon és mértékben járul hozzá,

4) nyilatkozik arról, hogy vállalja, a MEB működése alatt, valamint a tevékenységének befejezésekor – a kormányhivatallal kötött hatósági szerződésben meghatározott időpontokban – a támogatás felhasználásról szóló elszámolás és értékelés elkészítését.

Kizáró okok: El lehet járni meghatalmazott útján is.

Milyen adatokat kell megadni?

a) kérelmező munkaadó adatait [neve, székhelye, csoportos létszámleépítéssel érintett telephelye(i), címe, adószáma, ágazati kódja],
   b) nyilatkozatát a MEB létesítéséről,
   c) a MEB működéséhez biztosított hozzájárulásának formáját és mértékét,
   d) a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók számára nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó terveit, továbbá
   e) a MEB működtetésére, valamint az általa szervezett programokra készített előzetes költségvetést.

Milyen iratok szükségesek?

A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a konzultációban résztvevők részére megküldött írásos tájékoztatót, valamint a konzultációban résztvevők által, a EB létrehozására megkötött előzetes együttműködési megállapodást

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Költség- és illetémentes eljárás

Hol intézhetem el?

A megyei kormányhivatal járási/fővárosi kerületi hivatal

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő:

-sommás eljárásban 8 nap,

-teljes eljárásban 60 nap.


Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Fellebezésre korlátozottan van lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hivatal jogszabályi feltétel hiányában hozott elutasító határozata ellen a kézhezvételt követő naptól számított tizenöt napon belül jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva van lehetőség fellebbezni. A hivatal mérlegelési jogkörében meghozott elutasító határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, kivéve, ha a kérelem elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.

 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi / Megyei Kormányhivatalok

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok járási és fővárosi kerületi hivatalai

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Nem releváns

 

Fontosabb fogalmak

csoportos létszámleépítés (létszámcsökkentés):munkáltató a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint
a) húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,
b) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,
c) háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát kívánja harmincnapos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetn

MEB: a létszámleépítéssel érintett munkavállalók munkábahelyezését elősegítő bizottság. A munkáltatónak ilyen bizottságokat kell létrehoznia és működtetnie a támogatás elnyerésének érdekében.                                                                                      

Vonatkozó jogszabályok

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (1) bekezdés; 33 . § (2) bekezdés 15. pont;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 13. §, 50 .§ (2) bek. b) c) pontja, 112. §, 116. §, 118. § (3) bek.
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 11.§. (1) bekezdés a) pont
a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 21/A. § (2) bekezdés; 21/B. § (2) bekezdés; 21/B. § (4) bekezdés a)-e) pont;
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény (Flt.) 22. §; 56. § (3) bekezdés;
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)

Kulcsszavak

létszámleépítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858