Akadálymentes verzió

Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat

Kódszám

BAHIV00002

Az ügy rövid leírása

Az eljárás célja a magyar állampolgárság megszüntetése általában annak érdekében, hogy a kérelmező egy másik állam állampolgárságát megszerezhesse, amelyhez az adott állam a meglévő állampolgárság megszüntetését írja elő.
A magyar állampolgárság visszaállítását lehet kérni, ha lemondással megszűnt a kérelmező magyar állampolgársága, és nem szerzett külföldi állampolgárságot.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A külföldön élő magyar állampolgár (a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel, vagy Magyarország területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyta vagy külföldön élő magyar állampolgárként nincs bejelentett, érvényes tartózkodási helye Magyarországon) a köztársasági elnökhöz címzett nyilatkozatában lemondhat a magyar állampolgárságáról, ha külföldi állampolgársággal is rendelkezik, vagy annak megszerzését valószínűsíteni tudja.

Kizáró okok: Az állampolgársági kérelmet a cselekvőképes kérelmező személyesen, a korlátozottan cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő. A kérelem benyújtásakor a korlátozottan cselekvőképes személyt is meg kell hallgatni. Házastársak, illetve szülő együttélő kiskorú vagy cselekvőképtelen nagykorú gyermekével közös, a magyar állampolgárságról lemondó nyilatkozatot terjeszthet elő. Kiskorú személy magyar állampolgárságának megszüntetéséhez (ha elháríthatatlan akadálya nincs) mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozatát mellékelni kell, illetve annak akadályáról büntetőjogi felelőssége tudatában kell nyilatkoznia a kérelem-nyomtatványon a szülőnek.

Milyen adatokat kell megadni?

A lemondási nyilatkozatot a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti „Lemondás a magyar állampolgárságról” elnevezésű nyomtatványon kell előterjeszteni.
A lemondási kérelem – kormányrendeletben meghatározott formanyomtatványok szerint – tartalmazza az érintett
a) születési családi és utónevét, házassági családi és utónevét, korábbi házassági családi és utónevét (a továbbiakban együtt: név), születési helyét és idejét, anyja nevét, nemét,
b) családi állapotára vonatkozó adatokat, a jelenlegi és korábbi házasságkötésének helyét és idejét, a házastárs vagy volt házastárs nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, magyar származására vonatkozó adatokat,
c) házastársa vagy volt házastársa szülei nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, magyarországi tartózkodásukra vonatkozó adatokat,
d) felmenői nevét, születési helyét és idejét, a felmenők házasságkötésének helyét és idejét, állampolgárságukra és tartózkodásukra vonatkozó adatokat,
e) gyermeke nevét, születési helyét és idejét, a gyermek másik szülőjének nevét, állampolgárságát,
f) testvére nevét, születési helyét és idejét,
g) lakóhelyére, korábbi magyarországi lakóhelyére, tartózkodására vonatkozó adatokat,
h) állampolgárságára, külföldre távozásának időpontjára vonatkozó adatokat,
i) iskolai végzettségére, foglalkozására, munkahelyére vonatkozó adatokat, és
j) elérhetőségét az állampolgársági ügyekben eljáró szervvel és a miniszterrel való kapcsolattartáshoz.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmező születési anyakönyvi kivonata és a családi állapotát igazoló okiratok mellett a külföldi állampolgárság igazolására mellékelni kell az illetékes külföldi hatóság által kiadott bizonyítványt, vagy olyan igazolást, amely a külföldi állampolgárság megszerzését valószínűsíti (ígérvény).
Kiskorú magyar állampolgárságának megszüntetéséhez (ha elháríthatatlan akadálya nincs) mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozatát mellékelni kell, illetve annak akadályáról büntetőjogi felelőssége tudatában kell nyilatkoznia a kérelem-nyomtatványon a szülőnek.
Külföldi hatóság által kiállított okiratot eredetiben vagy hiteles másolatban, illetve nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában – ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs – diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell mellékelni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH)

Ügyintézés határideje

Az átvevő a lemondási nyilatkozatot és mellékleteit az átvételtől számított öt napon belül köteles megküldeni a BÁH-nak.
A BÁH javaslatára a belügyminiszter hatvan napon belül tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek a lemondás elfogadására, illetve a BÁH hatvan napon belül határozatban állapítja meg, ha nem állnak fenn a lemondás elfogadásának feltételei. Az ügyintézési időbe azonban nem számít be a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő, az eljárás felfüggesztésének időtartama, valamint az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.
Az ügyintézési határidő a nyilatkozatnak a BÁH-ba érkezése napján kezdődik, mely indokolt esetben egy ízben hatvan nappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A BÁH határozatban állapítja meg, ha a lemondás elfogadásának feltételei hiányoznak. A határozat bírói felülvizsgálata a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): BÁH

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A benyújtási határidő: Nincs.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi időt kell várni a döntés meghozatalára?
A vonatkozó előírás szerint a belügyminiszter hatvan napon belül nyújt be előterjesztést a köztársasági elnöknek a lemondás elfogadására, illetve ugyanennyi idő alatt kell az elutasító határozatot meghozni, ha a lemondás feltételei hiányoznak.
A határidőt a kérelemnek a BÁH-ba érkezésétől kell számítani, és az indokolt esetben hatvan nappal meghosszabbítható.
Nem számít be a határidőbe a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő; az eljárás felfüggesztésének időtartama; továbbá az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő (ez utóbbira példa, ha a kérelmezőnek vagy szüleinek Magyarországon történt anyakönyvi eseményéről kell anyakönyvi okmányt bekérni)

Fontosabb fogalmak

Hiteles fordítás:
Hiteles fordításként az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) általános felhasználásra készített fordítása, valamint az adott országba akkreditált magyar konzul által készített, illetve a konzul által hitelesített fordítás fogadható el. A fordításnak az adott nyelvről közvetelnül magyar nyelvre történő fordítása fogadható el, az ún. köztes fordítás nem.

Hiteles másolatot a közjegyző, az OFFI, valamint a magyar konzuli tisztviselő készíthet.

A külföldön kiállított közokirat belföldön akkor fogadható el, ha az diplomáciai felülhitelesítéssel van ellátva. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 15. § (1) alapján a konzul felülhitelesítheti a fogadó állam hatóságának az okiraton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát, feltéve, hogy ezen hatóság aláírás- és bélyegzőmintájával rendelkezik. Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére azokban az országokban, amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött, vagy amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének, felülhitelesítésének mellőzéséről szóló Hágai (Apostille) Egyezménynek (kihirdette az 1973. évi 11. törvényerejű rendelet). A legtöbb európai ország és a fejlett országok többsége csatlakozott a Hágai Egyezményhez.

Vonatkozó jogszabályok

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 8. §, 13-15. §, 17. §, 19. §, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Korm.rendelet 1. § d) pont, 2-2/A. §, 6. §, 8. §, 12. §, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdés, az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének II. pont 4. pontja

Kulcsszavak

lemondás magyar állampolgárságrólállampolgárság megszűnése, lemondás magyar állampolgárságrólállampolgárság megszűnése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858