Akadálymentes verzió

Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

BAHIV00003

Az ügy rövid leírása

Az érintett kérelmére állampolgársági bizonyítványban igazolható, hogy az abban megnevezett személy magyar állampolgár; magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt; továbbá az, hogy az érintett nem magyar állampolgár, azaz soha nem volt magyar állampolgár. Egyes – általában külföldi hatóság előtti – eljárásokban szükséges lehet annak igazolása, hogy az ügyfél egy adott időpontban vagy időszakban rendelkezett-e magyar állampolgársággal, amely tény az állampolgársági bizonyítványban szintén igazolható.
Az állampolgársági bizonyítvány érvényességi ideje a kiállításától számított három év.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet bárki benyújthat, ugyanakkor más személy állampolgárságának igazolása iránti kérelem esetén az ehhez fűződő jogos érdeket is igazolni kell.

Kizáró okok: Az állampolgársági kérelmet a cselekvőképes kérelmező személyesen, a korlátozottan cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő. Az eljárás későbbi részében meghatalmazott is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmet jogszabályban meghatározott adattartalommal a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti „Állampolgárság igazolása iránti kérelem” elnevezésű nyomtatványon kell előterjeszteni.
Az állampolgársági kérelem – kormányrendeletben meghatározott formanyomtatványok szerint – tartalmazza az érintett
a) születési családi és utónevét, házassági családi és utónevét, korábbi házassági családi és utónevét (a továbbiakban együtt: név), születési helyét és idejét, anyja nevét, nemét,
b) családi állapotára vonatkozó adatokat, a jelenlegi és korábbi házasságkötésének helyét és idejét, a házastárs vagy volt házastárs nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, magyar származására vonatkozó adatokat,
c) házastársa vagy volt házastársa szülei nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, magyarországi tartózkodásukra vonatkozó adatokat,
d) felmenői nevét, születési helyét és idejét, a felmenők házasságkötésének helyét és idejét, állampolgárságukra és tartózkodásukra vonatkozó adatokat,
e) gyermeke nevét, születési helyét és idejét, a gyermek másik szülőjének nevét, állampolgárságát,
f) testvére nevét, születési helyét és idejét,
g) lakóhelyére, korábbi magyarországi lakóhelyére, tartózkodására vonatkozó adatokat,
h) állampolgárságára, külföldre távozásának időpontjára vonatkozó adatokat,
i) iskolai végzettségére, foglalkozására, munkahelyére vonatkozó adatokat, és
j) elérhetőségét az állampolgársági ügyekben eljáró szervvel és a miniszterrel való kapcsolattartáshoz.

Milyen iratok szükségesek?

Az „Állampolgárság igazolása iránti kérelemmel együtt” kell benyújtani a hazai anyakönyvezéshez szükséges jegyzőkönyvet és a polgárok személyiadat- és lakcím-nyilvántartásába történő felvételhez az adatlapot, feltéve, hogy a kérelmező külföldön történt anyakönyvi eseménye(i)t még nem jegyezték be a hazai anyakönyvbe, továbbá a személyiadat- és lakcím-nyilvántartásban nem szerepel. Ez utóbbit a kérelem benyújtásakor az átvevő hatóság a nyilvántartásban ellenőrzi.
A kérelmezőnek mellékelnie kell a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat, továbbá a kérelem elbírálásához az Ápt. 11. §-ban meghatározott feltételek fennállását igazoló okiratokat. A családfát anyakönyvi – illetve szükség esetén egyéb (pl. névváltoztatási) – okiratokkal addig a felmenőig szükséges visszavezetni, akitől az érintett magyar állampolgársága eredeztethető. Amennyiben elhunyt személyről kérik állampolgársági bizonyítvány kiállítását, az érintett születési, illetve családi állapotát igazoló okiraton túl a halotti okiratot is csatolni kell. Ha pedig harmadik személy állampolgárságának igazolására irányula kérelem, az erre vonatkozó jogos érdeket is igazolni szükséges.
Csatolni szükséges továbbá a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 14. § (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott (családi állapotra, házastársa és felmenőire, ezek állampolgárságára, a kérelmező felmenőire és gyermekeire vonatkozó) adatok igazolására szolgáló okiratokat, így különösen a magyar hatóság által kiállított útlevelet, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt, névváltoztatási vagy anyakönyvi okiratot.
A Magyarországon történt anyakönyvi események (születés, házasságkötés, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat) esetén, ha ismert az anyakönyvi esemény pontos ideje és helye, az anyakönyvi iratok beszerzéséről a BÁH hivatalból intézkedik.
Külföldi hatóság által kiállított okiratot eredetiben vagy hiteles másolatban, illetve nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában – ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs – diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell mellékelni.
Az ügyfél köteles az első kapcsolatfelvétel alkalmával – a kézbesítési meghatalmazás előterjesztésével együtt – kézbesítési meghatalmazottat megnevezni, ha magyarországi lakcímmel vagy székhellyel nem rendelkezik, vagy képviselőt nem nevezett meg.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetéke 3000 forint okiratonként, amelyet illetékbélyegben kell a kérelmen leróni.

Hol intézhetem el?

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH)

Ügyintézés határideje

A járási hivatal vezetője a kérelmet és mellékleteit az átvételtől számított öt napon belül köteles megküldeni a BÁH-nak.
Az állampolgársági bizonyítvány kiadásának határideje hatvan nap. Az ügyintézési határidőbe azonban nem számít bele a hiánypótlásra felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, az eljárás felfüggesztésének időtartama, valamint az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő. Az ügyintézési határidő a kérelemnek a BÁH-hoz érkezése napján kezdődik, és indokolt esetben egy ízben hatvan nappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az állampolgársági bizonyítvány, továbbá az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet elutasító határozat felülvizsgálata a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): BÁH

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A benyújtási határidő: Nincs.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A bizonyítvány érvényességi idejének lejártával megszűnik a magyar állampolgárság is?
Nem. Az állampolgársági bizonyítvány az útlevélhez vagy a személyazonosító igazolványhoz hasonlóan érvényességi idővel rendelkezik, melynek lejártával a magyar állampolgárság nem szűnik meg, az okirat azonban a benne foglalt tény igazolására alkalmatlan lesz.

Mennyi időt kell várni a döntés meghozatalára?
Az ügyintézési határidő hatvan nap, amelyet az állampolgárság igazolása iránti kérelemnek a BÁH-ba érkezésétől kell számítani, és az indokolt esetben hatvan nappal meghosszabbítható. Nem számít be a határidőbe a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő; az eljárás felfüggesztésének időtartama; továbbá az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő (ez utóbbira példa, ha a kérelmezőnek vagy szüleinek Magyarországon történt anyakönyvi eseményéről kell anyakönyvi okmányt bekérni).

Fontosabb fogalmak

Hiteles fordítás:
Hiteles fordításként az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) általános felhasználásra készített fordítása, valamint az adott országba akkreditált magyar konzul által készített, illetve a konzul által hitelesített fordítás fogadható el.

Hiteles másolatot a közjegyző, az OFFI, valamint a magyar konzuli tisztviselő készíthet.

A külföldön kiállított közokirat belföldön akkor fogadható el, ha az diplomáciai felülhitelesítéssel van ellátva. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 15. § (1) alapján a konzul felülhitelesítheti a fogadó állam hatóságának az okiraton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát, feltéve, hogy ezen hatóság aláírás- és bélyegzőmintájával rendelkezik. Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére azokban az országokban, amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött, vagy amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének, felülhitelesítésének mellőzéséről szóló Hágai (Apostille) Egyezménynek (kihirdette az 1973. évi 11. törvényerejű rendelet). A legtöbb európai ország és a fejlett országok többsége csatlakozott a Hágai Egyezményhez.

Vonatkozó jogszabályok

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 11. §, 13-15. §, 17. §, 19. §, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet 1. § e) pont, 2-2/A. §, 9-9/A. §, 12. §, 13/B. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 81. § (1) bekezdés, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 67. § (1a) bekezdés, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdés, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet II. pont 1. pontja

Kulcsszavak

állampolgárságállampolgársági bizonyítvány, állampolgárságállampolgársági bizonyítvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858