Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás költségeinek megtérítése iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00022

Az ügy rövid leírása

A munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére adható támogatás iránti pályázat arra irányul, hogy azok az egyéni vállalkozók, jogi személyek,amelyek térítésmentesen munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtanak magánszemélyek és munkaadók részére, a szolgáltatásnyújtás során felmerült költségeik megtérítéséhez támogatást vegyenek igénybe. A támogatás megítélésére kizárólag pályázati eljárás keretén belül van lehetőség.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: egyéni vállalkozók és jogi személyek

Kizáró okok:

A pályázó szervezet részéről kapcsolattartó kijelölésére lehetőség van, de a hatósági szerződést a pályázaton nyertes szervezet képviselője csak személyesen kötheti meg.

A pályázaton nyertes egyéni vállalkozó esetében is érvényes, hogy a hatósági szerződést (megállapodást) csak személyesen kötheti meg
Milyen adatokat kell megadni?

Az adatköröket a Pályázati felhívás és a pályázati adatlap tartalmazza.  

Közlendő adatok köre:

- pályázó gazdálkodó szervezet azonosító adatait, szervezet/egyéni vállalkozó nevét, címét, elérhetőségeit, adószámát, adóazonosító számát,

- pályázó pénzintézetének nevét, székhelyét, bankszámlaszámát,

- munkaerőpiaci szolgáltatás rövid szakmai leírását, tervezett időtartamát, ütemezését, helyszínét,

-  szolgáltatási tevékenység részletes bemutatását,

- szükség szerint a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,

- szolgáltatás nyújtásában közreműködők/tanácsadók nevét, szakképzettségét, korábbi tevékenységének leírását,

- szolgáltatás nyújtásának részletes költségtervét.

Milyen iratok szükségesek?

A pályázati felhívás határozza meg.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díjmentes.

Hol intézhetem el?

Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Az eljárási határidőt a pályázati felhívás határozza meg, de a jogszabályi előírás értelmében ez nem lehet hosszabb 60 napnál.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:


csak bírósági úton támadható meg (közigazgatási per)

Jogorvoslati lehetőség részletei: Jogorvoslatnak csak abban az esetben van helye, ha a pályázat elutasítására jogszabályban meghatározott feltétel hiánya miatt került sor, vagy a pályázatot elbíráló szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette. Ezekben az esetekben az elutasító döntés ellen fellebbezésnek van helye.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fővárosi/Megyei Kormányhivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs fellebbezési illeték

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kiknek nyújtható a támogatás és milyen munkaerő-piaci szolgáltatások végzéséhez?
A támogatás, olyan egyéni vállalkozónak, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére nyújtható, aki (amely) térítésmentesen
a) a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet (továbbiakban: GM rendelet) 3. §-ban meghatározott munkaerő-piaci és foglalkozási információt nyújt elmaradott térségekben vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára, továbbá
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadást, illetve
c) a GM rendelet 9/A. §-ban meghatározott mentori szolgáltatást nyújt azoknak a hátrányos helyzetű személyeknek, akiknek a kormányhivatal e szolgáltatások igénybevételét felajánlotta, vagy
d) a GM rendelet 11. §-ban meghatározott helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadást végez.
Egy pályázó több munkaerő-piaci szolgáltatás végzésének támogatására is nyújthat be pályázatot?
Igen.
Milyen mértékű támogatást lehet igényelni a pályázónak?
A munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 21. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás mértékéül a szellemi foglalkozásúak tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatás megállapításának évét, mint tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan meghatározott havi bruttó átlagkereset és a tanácsadás típusának szorzóját kell alapul venni.
Ennek megfelelően a költségnorma:
 egyéni tanácsadás esetén a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan megállapított, szellemi foglalkozásúakra vonatkozó nemzetgazdasági átlagkereset  0,026 – 0,035 Ft/fő/óra,
 csoportos tanácsadás esetén a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan megállapított, szellemi foglalkozásúakra vonatkozó nemzetgazdasági átlagkereset  0,02–0,03 Ft/óra,
 mentori szolgáltatás esetén (ideértve a külön jogszabályban meghatározott rehabilitációs mentor tevékenységét is) a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan megállapított, szellemi foglalkozásúakra vonatkozó nemzetgazdasági átlagkereset  0,01–0,015 Ft/óra.
A konkrét támogatási mértéket a fenti egységekben a pályázati felhívás tartalmazza.
Milyen feltételei vannak a pályázaton való részvételnek?
A pályázónak teljesítenie kell az alábbi feltételeket:
– a pályázó a pályázatban meghatározott célcsoportok számára térítésmentesen nyújtsa a szolgáltatásokat,
– a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytassa azt a szolgáltatási tevékenységet, amelynek támogatására a pályázatot benyújtotta,
– vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja,
– vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel,
– a Kormányhivatal által támogatott szolgáltatást nyújtó személyek rendelkeznek a GM rendelet mellékletében meghatározott feltételekkel,
– vállalja, hogy a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személyeket a kormányhivatallal kötött megállapodásban rögzített azonosításra alkalmas módon nyilvántartja,
– a rendezett munkaügyi kapcsolatok - a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott - feltételeinek megfelel, és azok teljesülését az NGM rendeletben meghatározott módon igazolja
– természetes személy részére – munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadás esetén – abban az esetben nyújtható támogatás, ha a támogatni kért szolgáltatási tevékenységre jogosító vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik,
– a támogatással megvalósított szolgáltatás elvégzésére másnak megbízást nem adhat (alvállalkozó igénybevétele kizárt),
– vállalja, hogy az elnyert támogatást kizárólag a pályázatban foglalt tevékenységre fordítja.
A támogatandó szolgáltatás helyszínével, területi hatályával, tervezett ügyfélkörével összefüggő sajátosságokra tekintettel a pályázati felhívásban további feltételek is meghatározhatók.
Kik végezhetik a támogatott tevékenységeket?
A munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó személyeknek meg kell felelniük a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet mellékletében foglalt feltételeknek. Arról a kérdésről, hogy a szolgáltatást nyújtó személyek megfelelnek-e a jogszabályi feltételeknek, a Kormányhivatal dönt, ezért a pályázatban megjelölt személyek csak a Kormányhivatal jóváhagyásával vehetnek részt a támogatott tevékenység megvalósításában. Amennyiben a tevékenységet megvalósító személyekben a pályázó cserét akar végrehajtani, az új személy is csak a Kormányhivatal jóváhagyása esetén kezdheti meg tevékenységét.
Mikor kerül sor a támogatás utalására?
A támogatás folyósítására utólag, a teljesített szolgáltatások figyelembe vételével, a támogatott által benyújtott elszámolás alapján kerül sor.

Fontosabb fogalmak

Pályázattal kapcsolatos fogalmak:

Az érdemi döntés
A támogatás nyújtásáról a kormányhivatal hatósági szerződést köt a pályázóval.
Elutasítás
Amennyiben a pályázat nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, a kormányhivatal elutasító határozatot hoz.
A támogatás megszüntetése, visszakövetelése
Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni, és a támogatást vissza kell követelni.

Munkaerőpaci szolgáltatások:

Munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása: a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a régió, a megye, valamint a kistérség munkaerőpiaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását.

Történhet önállóan vagy tanácsadás, állásbörze, továbbá munkaközvetítés keretében.
Munkatanácsadás:
Célja az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása.
Pályatanácsadás:
Célja, az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása.
A pályatanácsadás formái:
a) pályaválasztási tanácsadás,
b) pályamódosítási tanácsadás.
A pályaválasztási tanácsadás elősegíti a pályaválasztási döntés meghozatalát, az e döntésnek, valamint a munkaerőpiaci keresletnek megfelelő képzési lehetőség kiválasztását.
A pályamódosítási tanácsadás segítséget nyújt új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásához olyan személy számára, akinek a szakmai képzettsége a személyiségének, képességének, valamint a munkaerőpiaci keresletnek nem felel meg.
Álláskeresési tanácsadás:
Célja azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel.
Az álláskeresési tanácsadás formái:
a) egyéni álláskeresési tanácsadás,
b) álláskeresési technikák oktatása,
c) álláskereső klub.
Az álláskereső klub álláskeresők részvételével rendszeresen tartott csoportos foglalkozás.
Rehabilitációs tanácsadás:
Célja, hogy munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás és pszichológiai tanácsadás nyújtásával elősegítse a foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározását, olyan megváltozott munkaképességű személyek számára, akik képzettségi szintjüknek megfelelő munkakörbe nem közvetíthetők.
Megváltozott munkaképességű személy az, aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek,
Pszichológiai tanácsadás:
A munka-, pálya-, álláskeresési és rehabilitációs tanácsadáshoz, továbbá a munkaerőpiaci képzéshez kapcsolódóan – amennyiben arra a szolgáltatás céljának elérése érdekében szükség van – a szolgáltatást igénybe vevő személy részére pszichológiai tanácsadás is nyújtható.
Segít feltárni az álláskeresők számára az életvezetésből, a személyiségproblémákból eredő, elhelyezkedést akadályozó körülményeket.
Mentori szolgáltatás:
A járási hivatal mentori szolgáltatás igénybevételét biztosíthatja az álláskereső vagy a járási hivatal más szolgáltatását igénybevevő, illetőleg a járási hivataltól támogatásban részesülő személy számára, ha a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van szüksége. A mentori szolgáltatást a mentor nyújtja.
Tanácsadások formái:
A munkaerő-piaci szolgáltatás keretében nyújtott tanácsadások egyéni és csoportos formában a következő módon valósíthatók meg:
a) egyéni tanácsadói beszélgetés,
b) csoportos tanácsadás,
c) strukturált csoportfoglalkozás,
d) érdeklődés-, érték-, képesség-, valamint személyiségvizsgálat,
e) pályaismeret bővítése.
Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás
A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a térségben a foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez.
Az előzőekben meghatározott cél elérése érdekében a helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás magában foglalja
a) a térségben a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követését, a csoportos létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése érdekében a részükre történő információnyújtást, tanácsadást,
b) programok kezdeményezését a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók újbóli elhelyezkedésének, a térségben tapasztalható foglalkoztatási feszültségek enyhítésének, a térség gazdasági foglalkoztatási szerkezet váltásának elősegítése érdekében, az ilyen programok kidolgozásában és megvalósításában történő közreműködést,
c) kapcsolattartást a térség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a térség helyi önkormányzataival, a térségben működő más szervezetekkel, közreműködésük elősegítését a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, továbbá
d) munkaerőpiaci információk nyújtásával történő közreműködést a térségben működő területfejlesztési tanácsok döntéseinek előkészítésében, az e testületek által indított programokhoz való csatlakozást.

Munkatanácsadás:

A munkatanácsadás célja az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása.
Pályatanácsadás:
A pályatanácsadás célja, az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása.
A pályatanácsadás formái:
a) pályaválasztási tanácsadás,
b) pályamódosítási tanácsadás.
A pályaválasztási tanácsadás elősegíti a pályaválasztási döntés meghozatalát, az e döntésnek, valamint a munkaerőpiaci keresletnek megfelelő képzési lehetőség kiválasztását.
A pályamódosítási tanácsadás segítséget nyújt új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásához olyan személy számára, akinek a szakmai képzettsége a személyiségének, képességének, valamint a munkaerőpiaci keresletnek nem felel meg.
Álláskeresési tanácsadás:
Az álláskeresési tanácsadás célja azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel.
Az álláskeresési tanácsadás formái:
a) egyéni álláskeresési tanácsadás,
b) álláskeresési technikák oktatása,
c) álláskereső klub.
Az álláskereső klub álláskeresők részvételével rendszeresen tartott csoportos foglalkozás.
Rehabilitációs tanácsadás:
A rehabilitációs tanácsadás célja, hogy munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás és pszichológiai tanácsadás nyújtásával elősegítse a foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározását, olyan – a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) bekezdésének m) pontjában meghatározott – megváltozott munkaképességű személyek számára, akik képzettségi szintjüknek megfelelő munkakörbe nem közvetíthetők.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) bekezdésének m) pont szerint megváltozott munkaképességű személy az, aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek,
Pszichológiai tanácsadás:
A munka-, pálya-, álláskeresési és rehabilitációs tanácsadáshoz, továbbá a munkaerőpiaci képzéshez kapcsolódóan – amennyiben arra a szolgáltatás céljának elérése érdekében szükség van – a szolgáltatást igénybe vevő személy részére pszichológiai tanácsadás is nyújtható.
A pszichológiai tanácsadás segít feltárni az álláskeresők számára az életvezetésből, a személyiségproblémákból eredő, elhelyezkedést akadályozó körülményeket.
Mentori szolgáltatás:
A járási hivatal mentori szolgáltatás igénybevételét biztosíthatja az álláskereső vagy a járási hivatal más szolgáltatását igénybevevő, illetőleg a járási hivataltól támogatásban részesülő személy számára, ha a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van szüksége. A mentori szolgáltatást a mentor nyújtja.
Tanácsadások formái:
A munkaerő-piaci szolgáltatás keretében nyújtott tanácsadások egyéni és csoportos formában a következő módon valósíthatók meg:
a) egyéni tanácsadói beszélgetés,
b) csoportos tanácsadás,
c) strukturált csoportfoglalkozás,
d) érdeklődés-, érték-, képesség-, valamint személyiségvizsgálat,
e) pályaismeret bővítése.
Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás
A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a térségben a foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez.
Az előzőekben meghatározott cél elérése érdekében a helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás magában foglalja
a) a térségben a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követését, a csoportos létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése érdekében a részükre történő információnyújtást, tanácsadást,
b) programok kezdeményezését a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók újbóli elhelyezkedésének, a térségben tapasztalható foglalkoztatási feszültségek enyhítésének, a térség gazdasági foglalkoztatási szerkezet váltásának elősegítése érdekében, az ilyen programok kidolgozásában és megvalósításában történő közreműködést,
c) kapcsolattartást a térség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a térség helyi önkormányzataival, a térségben működő más szervezetekkel, közreműködésük elősegítését a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, továbbá
d) munkaerőpiaci információk nyújtásával történő közreműködést a térségben működő területfejlesztési tanácsok döntéseinek előkészítésében, az e testületek által indított programokhoz való csatlakozást.

Vonatkozó jogszabályok

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. (2) bekezdés (4) bekezdés a) pont, 21. §, 56. § (3) bekezdés,
A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 21-25. §-ai,
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A § 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 45. § (3) bekezdés,
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 67. §
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény;
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény;
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény;
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet;
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet;
2017. évi CL Tv. Az adózás rendjéről

Kulcsszavak

Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása, pályázati felhívás, hatósági szerződés, Kormányhivatal által nyújtott támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858