Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00040

Az ügy rövid leírása

A nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) célja:

A munkaerő-piaci változások hatására egyre több munkavállaló kerül abba a helyzetbe, hogy bár szeretne munkát vállalni, de idős kora miatt nehezebben talál megfelelő álláslehetőséget. Az álláskeresési segély azoknak a nyugdíjhoz közel álló álláskeresőknek nyújt segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem tudnak munkaviszonyt létesíteni.

 

A veszélyhelyzet időtartama alatt elsősorban elektronikus úton történik az ügyintézés, ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek az e-papír szolgáltatás segítségével is benyújthatják a kérelmüket, valamint elektronikus levélben is jelezhető a nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti igény.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Azok a természetes személyek lesznek az álláskeresési segéllyel kapcsolatos eljárás alanyai, akik álláskeresési ellátás iránti kérelmet nyújtanak be és álláskeresési segélyre lesznek jogosultak.

Álláskeresési segélyre az jogosult, aki

- álláskeresőnek minősül, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani

- a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges életkor) és

- legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerez jogosultságot és az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette és

- az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort és

- rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel és

- korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

Az  álláskeresők  ellátásával kapcsolatos eljárás során az  ügyfél személyes eljárását igénylő kötelezettségei, valamint az  ügyfél és az  állami foglalkoztatási szerv közötti kapcsolattartás  elektronikus levélben is teljesíthető a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

 

Kizáró okok:

 

Milyen adatokat kell megadni?

Nincs, mivel az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt az állami foglalkoztatási szerv megkeresésére a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolja.

Milyen iratok szükségesek?

Nem szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs eljárási díj.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályai

 

Ügyintézés határideje

 - sommás eljárásban: 8 nap

 - teljes eljárásban: 60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

A döntés ellen fellebbezésnek (önálló jogorvoslatnak) nincs helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Amennyiben a döntésben foglaltakkal nem ért egyet, a Törvényszékhez címzett, de az állami foglalkoztatási szervként eljáró Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala részére  benyújtandó keresetben, jogsérelemre hivatkozva a döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetlevelet a regionális illetékességgel eljáró törvényszék bírálja el.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A jogi képviselővel eljáró fél, valamit a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a sérelmes döntést hozó szervnél.

A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 30 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: 30.000,- forint, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki jogosult NYES-re?

- a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges életkor), és

- legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerez jogosultságot, és az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette, és az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és

- rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.


A megállapított ellátás meddig folyósítható?

A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem szerez jogosultságot.

Fontosabb fogalmak

NYES-re jogosultak köre: azok a természetes személyek lesznek a nyugdíj előtti álláskeresési segéllyel kapcsolatos eljárás alanyai, akik álláskeresési ellátás iránti kérelmet nyújtanak be és álláskeresési segélyre lesznek jogosultak.


Az ellátás folyósítása: A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem szerez jogosultságot.

Vonatkozó jogszabályok

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 4.§ (5) bekezdése
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.)
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

NYES, nyugdíj előtti álláskeresési segély, öregségi nyugdíj, szolgálati idő, nyugdíj korhatár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858