Akadálymentes verzió

Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)

Kódszám

MUNKP00041

Az ügy rövid leírása

A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása határozathozatal  szünetel, a szünetelések kezdőnapja megegyezik az álláskeresési járadéknál leírtakkal. Az álláskereső a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának szünetelése alatt folytatott keresőtevékenység eredményeként álláskeresési járadékra szerezhet jogosultságot. Az így szerzett idővel, amennyiben a többi feltétel is fennáll, álláskeresési járadékot kell az ügyfél részére megállapítani és annak lejártát követően a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kell tovább folyósítani. Ha rövid idejű keresőtevékenységet folytat, az legfeljebb 120 nap lehet, a bejelentést ennek ismeretében kell kitölteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Álláskereső. Azok a természetes személyek, aki részére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt folyósítanak.

Kizáró okok:

Az  álláskereső ügyfélnek bejelentési kötelezettsége van, amennyiben az ellátásának szünetelését kéri.


Milyen adatokat kell megadni?

 
Ha az álláskeresési ellátásban részesülő személy az ellátás folyósítása alatt rövid időtartamú, legfeljebb százhúsz napig tartó kereső tevékenységet folytat, ennek tényét köteles az Flt. 36. § (1) bekezdés alapján a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül bejelenteni az ellátást megállapító szervnek. 
Az NFSZ által támogatott képzésben való részvétel alapján az Flt. 14. § (6) bekezdésében meghatározott keresetpótló juttatásban részesül.
 Önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít, előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg.
A nyugdíj előtti álláskeresési segélyt jogszabályban meghatározott körülmények bekövetkezése esetén szüneteltetni kell, ezért ezen körülményeket az ügyfél köteles bejelenteni. A nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetését szükségessé tevő körülmények:
a) terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozási segélyre/gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságának megállapítását jelenti be, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetén a jogosultság megállapítását követő naptól, gyermekgondozási segély/gyermekgondozást segítő ellátás esetén a jogosultság megállapításának napjától,
b) előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, a büntetés megkezdésének napjától,
c) a 25. § (5) bekezdésében meghatározott, rövid idejű, legfeljebb százhúsz napig tartó közfoglalkoztatás alatt, a közfoglalkoztatási jogviszony kezdő napjától,
d) rövid időtartamú, legfeljebb százhúsz napig tartó kereső tevékenységet folytat – az 58. § (5) bekezdés n) pontjában meghatározott alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével, feltéve, hogy bejelentési kötelezettségének eleget tett – a kereső tevékenységet megalapozó jogviszony kezdő napjától,
e) a 14. § (6) bekezdésében meghatározott keresetpótló juttatásban részesül, a keresetpótló juttatás kezdőnapjától, vagy olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás folyósítása alatt
f) az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít, ezen időszak teljes időtartamára.
g) a keresőtevékenység időtartamára, függetlenül az időtartam mértékétől,
h) 90 napra, ha az álláskereső a 36. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget elmulasztotta,

Milyen iratok szükségesek?

Fontos megjegyezni, hogy az ügyfelet a jogszabály alapján kizárólag a bejelentés kötelezettsége terheli, munkaszerződés, vagy más irat bemutatását a jogszabály nem írja elő.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalk foglalkoztatási osztályai

Ügyintézés határideje

A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása határozathozatal nélkül szünetel. Az ügyfél kérelmére a szünetelésről a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül hatósági bizonyítványt kell kiadni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Meddig szünetel az ellátás?
A kereső tevékenység teljes időtartamára függetlenül annak időtartamától.

Fontosabb fogalmak

Kereső tevékenység: - az 1-5. pontban foglaltak figyelembevételével - minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.
1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.
2. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül kereső tevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni.
3. A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek.
4. Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülőnem tekinthető keresőtevékenységet folytató személynek, ha nevelőszülői jogviszonya mellett más keresőtevékenységet nem végez.
5. A szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett személyes közreműködés, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a személyes közreműködés ellenértékeként megszerzett bevétel bevétel meghaladja havonta a minimálbér összegét.

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 30.§ (7) bekezdése [29. (1)], 36. §. (1) bekezdés, és 58. § (5) bekezdés e) pont
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 11.§ (1) bekezdés a) pont

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 21.§ (1) a) és 33. § (1)

34/2009. (XII.30.) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról

Kulcsszavak

rövid idejű, legfeljebb százhúsz napig tartó közfoglalkoztatási jogviszony, rövid időtartamú, legfeljebb százhúsz napig tartó keresőtevékenység folytatása, alkalmi foglalkoztatás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858