Akadálymentes verzió

Méltányossági kérelem álláskeresési ellátások visszakövetelése esetén

Kódszám

MUNKP00043

Az ügy rövid leírása

Méltányosság szempontjából a természetes személy esetében figyelembe vehető a különösen kedvezőtlen szociális helyzete, valamint az, hogy a támogatás visszafizetése a kötelezett és a háztartásában élők megélhetését súlyosan veszélyeztetné.
A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az elsőfokú állami foglalkoztatási szervtől a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére fizetési kedvezmény engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene. A határidő lejárta után a kötelezett – feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt.


Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Álláskereső. Azok a természetes személyek, aki álláskeresési ellátás iránti kérelmet nyújtanak be, és álláskeresési járadékra lesznek jogosultak.

Kizáró okok:

Az álláskeresők ellátásával kapcsolatos eljárás során az ügyfélnek személyesen kell eljárnia.

Milyen adatokat kell megadni?

A visszakövetelő határozat száma, a méltányossággal érintett összeg, a méltányosság tárgya (részletfizetés, elenegedés) és  indoka.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros/megyei kormányhivatalok

Ügyintézés határideje

Sommás eljárásban 8 nap,
teljes eljárásban 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nem releváns.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Van, de korlátozott. Mérlegelési jogkörben hozott határozat ellen kérelem alapján akkor van helye jogorvoslatnak, ha a kérelem elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Budapest Főváros/megyei kormányhivatalok 
 

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor, kinek címezve és milyen tartalommal kell a méltányossági kérelmet előterjeszteni?
Válasz: A visszakövetelt álláskeresési ellátás elengedésére irányuló méltányossági kérelmet a visszafizetésről rendelkező határozat jogerőre emelkedését követően - az állami adó- és vámhatóság végrehajtás céljából történő megkereséséig be lehet nyújtani. A kérelmet annak a járási hivatal vezetőjéhez kell címezni, amelyik álláskeresési ellátás visszaköveteléséről rendelkező határozatot első fokon hozta. A kérelemben meg kell jelölni, hogy milyen tartozás elengedését, milyen okból vagy milyen körülményre tekintettel kérik. A végrehajtási eljárás elrendelését követően az Avt. 120 §. (1) bekezdése alapján az adó- és vámhatóság dönt a részletfizetés, a fizetési halasztás és a mérséklés (ide értve az elengedést is) iránti kérelem tárgyában.

Egy tartozás elengedésére többször is be lehet méltányossági kérelmet benyújtani? Válasz: Amennyiben az ügyfél méltányossági kérelmét a hatóság elutasította vagy annak csak részben adott helyt, ismételten méltányossági kérelmet csak abban az esetben adhat be, ha körülményeiben lényeges változás állott be. Méltányosság szempontjából a természetes személy esetében figyelembe vehető a különösen kedvezőtlen szociális helyzete, valamint az, hogy a támogatás visszafizetése a kötelezett és a háztartásában élők megélhetését súlyosan veszélyeztetné .

Fontosabb fogalmak

méltányossági kérelem: az ügyfél által beadott olyan kérelem, amelyben az ügyfél a tartozás fennállásának jogszerűségét nem vitatja, de méltányossági alapon (hátrányos szociális helyzetre hivatkozva vagy egyéb okból) kéri a tartozása összegének részbeni vagy teljes elengedését, vagy részlet fizeteést; elengedett összeg: az az összeg, amit a hatóság az ügyfél tartozásából a határozatával elengedett; fennmaradó tartozás: az az összeg, amely a méltányossági kérelem elbírálását követően az ügyfél fizetési kötelezettségeként fennmaradt; fizetési kedvezmény: a fennmaradó tartozásra az ügyfél a hatóságnak részletfizetési vagy fizetési halasztási kérelmet nyújthat be.

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 
1990 . évi XCIII. törvény az illetékekről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

Kulcsszavak

tartozás, jogerős tartozás, méltányosság, hátrányos szociális helyzet, tartozás elengedés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858