Akadálymentes verzió

Álláskeresési járadék szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)

Kódszám

MUNKP00065

Az ügy rövid leírása

A járadék szüneteltetése  az ügyfél vagy az általa meghatalmazott személy bejelentése alapján, vagy egy, a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által kezdeményezett esemény (pl. közvetítés) alapján történik. 

A bejelentésre a járási hivatal foglalkoztatási osztálya szüneteltető határozatot nem hoz, a járadék folyósítása szünetel. Ha az ügyfél bejelentése alapján megállapítható, hogy a járadékfolyósítás szüneteltetésének oka megszűnik, és fennállnak a törvényben meghatározott feltételek az ellátás folyósításához, az ügyintéző rendelkezik a szüneteltetés megszüntetéséről és az ellátást  megállapító határozatban meghatározott feltételekkel történő továbbfolyósításáról.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Álláskereső. Azok a természetes személyek, akik részére álláskeresési járadékot folyósítanak.

Szünetel az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskereső

a) terhességi-gyermekágyi segélyre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozási segélyre, gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságának              megállapítását jelenti be, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj esetén a jogosultság megállapítását követő naptól, gyermekgondozási segély,            gyermekgondozást segítő ellátás esetén a jogosultság megállapításának napjától,

b)  letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, a büntetés       megkezdésének napjától,

c)  a közfoglalkoztatás alatt, a közfoglalkoztatási jogviszony kezdő napjától,

d)  rövid időtartamú, legfeljebb 120 napig tartó kereső tevékenységet folytat – az  alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony       kivételével, feltéve, hogy bejelentési     kötelezettségének eleget tett – a kereső tevékenységet megalapozó jogviszony kezdő napjától,

e)   NFSZ által felajánlott képzés ideje alatt, ha keresetpótló juttatásban részesül, a keresetpótló juttatás kezdőnapjától, vagy olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást           elősegítő megélhetési támogatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás folyósítása alatt,

f)   az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít, ezen időszak teljes időtartamára.

Kizáró okok: Az ügyfél,vagy az általa meghatalmazott személy bejelentése alapján történik.
Az  jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról az ügyfél elektronikus úton is teljesítheti bejelentési kötelezettségét. 

Az ügyindítás elektronikus levélben is lehetséges.

Milyen adatokat kell megadni?

 terhességi gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, illetőleg gyermekgondozási segélyre gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság,

·         rövid időtartamú, legfeljebb százhúsz napig tartó kereső tevékenység

·         NFSZ által támogatott képzésben való részvétel

·         önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatteljesítés, 

·         előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetés ténye

Milyen iratok szükségesek?

Rövid idejű kereső tevékenység tekintetében az ügyfelet a jogszabály alapján kizárólag a bejelentés kötelezettsége terheli, munkaszerződés, vagy más irat bemutatását a jogszabály nem írja elő.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak foglalkoztatási osztályai 

Ügyintézés határideje

Az állami foglalkoztatási szerv az ügyfél kérelmére a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül igazolást ad ki

a) az álláskeresési járadék folyósításának a 28. § (1) bekezdésében meghatározott megszűnéséről, valamint a 29. § (1) bekezdésében meghatározott szüneteléséről,

b) az álláskeresési segélynek a 30. § (5) bekezdésében meghatározott megszűnéséről, valamint a 30. § (7) bekezdésében meghatározott szüneteléséről.


Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nem.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs.

A benyújtási határidő: Nincs.

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen esetekben szünetel az ellátás folyósítása? 
Válasz: A terhességi gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, illetőleg gyermekgondozási segélyre, gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságának megállapítását jelenti be, előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés a törvény változtatása miatt állapították meg. Rövid idejű, legfeljebb százhúsz napig tartó közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít. Rövid időtartamú, legfeljebb százhúsz napig tartó keresőtevékenység folytat – kivéve az alkalmi foglalkoztatás keretében végzett munkát. Az NFSZ által támogatott képzésben való részvétel alapján. Önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít.

Fontosabb fogalmak

Kereső tevékenység: - az 1-5. pontban foglaltak figyelembevételével - minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetörvénye aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetörvénye. 
1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja. 
2. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül kereső tevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni. 
3. A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek. 
4. A külön törvény alapján nevelőszülői jogviszony keretében végzett tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek. 
5. A szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett személyes közreműködés, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a személyes közreműködés ellenértékeként megszerzett bevétel meghaladja a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az adómentes bevétel értékhatárát.

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi IV törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló (Flt.) 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 

67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

Kulcsszavak

rövid idejű, legfeljebb százhúsz napig tartó közfoglalkoztatási jogviszony, rövid időtartamú, legfeljebb százhúsz napig tartó keresőtevékenység folytatása, támogatott képzés, tényleges katonai szolgálatellátás szünetelésálláskeresési járadék szünetelés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858