Akadálymentes verzió

Munkahely-megőrzési támogatás iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00021

Az ügy rövid leírása

Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a meglévő munkahelyek megtartásához, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében. A munkahelymegőrzés támogatása annak az Mt. 33. §-ában meghatározott munkaadónak nyújtható, aki működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az a munkaadó, aki munkaviszonyban, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyban foglalkoztatja azon munkavállalókat,

Kizáró okok: akiknek a munkaadó a munkaviszonyát a működésével összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással megszüntetné.

Milyen adatokat kell megadni?

• a kérelmező (munkáltató) adatai
• a munkáltatónak - a kérelem benyújtásának időpontját megelőző hónapban a megyében található valamennyi telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszáma,
• a felmondással érintett munkavállalók száma,
• a támogatás igényelt mértéke,
• az igényelt támogatás összege,
• a felmondással érintett létszám egyénenkénti bruttó munkabér és járulékai (szociális hozzájárulási adó) összege és a kért támogatás összege, igényelt támogatás időtartama,
• a támogatást igénylő nyilatkozatai. Kérelem_MUNKP00021
• az érintett munkavállaló személyi adata,TAJ száma,utolsó munkaköre,szakképzettsége, átlagkeresete, a felmondás oka. Formanyomtatvány1_MUNKP00021

Milyen iratok szükségesek?

Cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén:
ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás- mintája, vagy annak a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata.
- egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, Szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat másolatát, mely tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik,
- magánszemély munkaadó esetén a kérelemben feltüntetett adatok igazolására a személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya ügyintéző részére történő bemutatása,
- nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról
- nyilatkozat az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről.
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat vagy az ügyfél által benyújtott cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat, amennyiben a munkaadó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
- az érintett munkavállalók munkaszerződésének illetőleg munkaszerződés-módosításának másolata,
- BEJELENTÉS,
- TÁBLÁZAT
- Rehabilitációs kártya által nyújtott kedvezmény, további egyéb, pl. Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vehető járulékkedvezmény igénybevételére jogosító okiratok másolata,
- kérelem benyújtását megelőző 2 év záró/előzetes beszámolója, vagy egyszerűsített beszámolója, illetve a kérelem benyújtását megelőző hónap vége dátummal készített göngyölített főkönyvi kivonat, vagy beszámoló,
- likviditási terv (melyben bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedését),
- írásbeli nyilatkozat arról, hogy a foglalkoztatotti létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre.


Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Költség- és illetékmentes eljárás

Hol intézhetem el?

Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal 
Járási (Fővárosi) Kerületi Hivatal

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő:

-sommás eljárásban 8 nap,

-teljes eljárásban 60 nap.


Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebezésre korlátozottan van lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hivatal jogszabályi feltétel hiányában hozott elutasító határozata ellen a kézhezvételt követő naptól számított tizenöt napon belül jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva van lehetőség fellebbezni. A hivatal mérlegelési jogkörében meghozott elutasító határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, kivéve, ha a kérelem elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette. 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal 

Járási (Fővárosi) Kerületi Hivatal 

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A létszámmegtartási (foglalkoztatási) kötelezettség mit jelent? a munkaadó vállalja, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban (kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor.
A támogatás de minimis támogatás, melyek a de minimis támogatáshoz kapcsolódó kizáró feltételek? a támogatás nem nyújtható ha az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 2 pénzügyi évben a munkaadó részére a rendeletben meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatásai elérték az EU rendeletben meghatározott mértéket, vagy az 1407/2013 valamint a 1408/2013 EU rendelet által tilalmazott ágazatokban tevékenykedik vagy nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
Mely bérelem támogatható? A támogatott munkabérbe beletartozik:
– alapbér illetve törzsbér (órabér, havibér, teljesítménybér), alapilletmény,
– bérpótlékok, illetménykiegészítés,
– a le nem dolgozott időre járó kiegészítő fizetés.
A támogatott munkabérnél nem vehető figyelembe:
– a bérköltségbe tartozó egyéb tételek (pl. jutalom, prémium, 13. és további havi illetmény, helyettesítési díj, táppénz, betegszabadság, szabadság megváltása stb.),
– a munkabérbe nem tartozó egyéb juttatások (pl. étkezési hozzájárulás, ruhapénz stb.).
Munkavállalók mely csoportjára igényelhető támogatás? Azon felmondással érintett munkavállalók esetében, akiket a munkaadó a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztat.

Fontosabb fogalmak

A támogatás szempontjából releváns munkaviszony megszüntetés: a munkaadó működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni
A kérelem benyújtása: a munkaadó a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát megelőzően a járási hivatalhoz írásban bejelenti
A bejelentés tartalma: az érintett munkavállaló személy adatait, TAJ számát, utolsó munkakörét, szakképzettségét, átlagkeresetét, valamint a felmondás okának megjelölését.
Munkavállalók mely csoportjára igényelhető támogatás: a munkáltató a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja,
Foglalkoztatási kötelezettség: a munkáltató vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását
Az igényelhető támogatás mértéke: A felmondással érintett munkavállaló munkabére és szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90 százalékáig terjedhet, de a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 %-át.
A kérelem benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni.

A támogatás időtartama: legfeljebb egy év

Vonatkozó jogszabályok


a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996.(VII.16) MüM rendelet 18/C §,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény,
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény,
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve, családtag ápolását, követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII.törvény,
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény ,
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény,
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet ,
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. IV. törvény 18. §, 56. § (3) bekezdés, 58. § (5) bekezdés,
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény 33.§,
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV. törvény,
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.törvény ,
a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény,
a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló ,2012. évi CXLVI. törvény,
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, az illetékről szóló 1990.évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 15. pont
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
a Bizottság 2013. december 18-i 1408/2013/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Kulcsszavak

munkahely megőrzés, foglalkoztatási kötelezettség, de minimis támogatás, nehéz helyzetben lévő vállalkozás,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858