Akadálymentes verzió

Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00060

Az ügy rövid leírása

Az álláskereső nyilvántartásba vétele kérelem alapján történik. Elsősorban elektronikus úton történik az ügyintézés, ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek az e-papír szolgáltatás segítségével, valamint elektronikus levélben is jelezhető a nyilvántartásba vétel iránti szándék. Akik az elektronikus ügyintézést nem tudják megoldani, postán juttathatják el a szükséges dokumentumokat a foglalkoztatási osztályra. Amennyiben csak személyes megjelenéssel tudja teljesíteni a nyilvántartásba vételi kérelem és a szükséges dokumentumok leadását, azt gyorsított eljárás mellett, a foglalkoztatási osztályok előtereiben elhelyezett gyűjtődobozok útján teheti meg. A járási hivatallal együttműködést kell vállalnia a nyilvántartásba vételhez. Az álláskeresőkön belül egy megkülönböztett csoportot képeznek a pályakezdő álláskereső ügyfelek.

Amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval, az e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu/level/uj) segítségével (címzett: az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatal), kérelméhez mellékelheti a szükséges dokumentumokat is (pdf, word, excel formátumban, vagy akár telefonnal készített képen); elektronikus levél formájában (a beazonosításhoz szükséges személyes adatok megadásával: viselt és születési név, születési hely és idő, édesanyja neve, lakcím, TAJ szám, adószám); A nyilvántartásba vétel a www.munka.hu honlapon keresztül is lehetséges. Az oldalon a "Foglalkoztatás" panelre, majd a következő oldalon, a felső szekcióban található "Álláskeresőknek" fülön az "Elektronikus kapcsolattartás" menüpontot kell kiválasztani. A megjelenő felületen "A program eléréséhez kérjük, kattintson ide!" szövegben elhelyezett linken keresztül érhető el az elektronikus ügyintézési felület. A kérelmező itt elsőként a kapcsolattartási nyilatkozattal találkozik, amelyet a "Tudomásul veszem" gomb megnyomásával tud elfogadni. A folytatásban a TAJ-szám és születési dátum megadásával lehet továbblépni, majd kiválasztani a szükséges "Előzetes nyilvántartásba vételi kérelem" menüpontot.
Ezt követően a kérelmező e-mailt fog kapni a járási hivatal foglalkoztatási osztályától a további tudnivalókról.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Természetes személyek.

 
 
Álláskereső az a személy, aki
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül, és
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és
5. elhelyezkedése érdekében az illetékes járási hivatallal együttműködik, és
6.  az  állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.
 
Pályakezdő álláskereső az a személy aki
a 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső. További feltétel, hogy álláskeresési támogatásra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.
 
 
Közvetítést kérő az a személy, aki
rendelkezik a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, és 
az illetékes járási hivatallal kapcsolatot tart. 
Közvetítést kérő ügyfelek lehetnek azok a személyek, akik nem kérik / nem kérhetik álláskeresőként való nyilvántartásba vételüket, (például munkaviszonyban állók, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők, menekült, menedékes, oltalmazott státuszért folyamoldó elismerést kérők, illetve az idegenrendészeti hatóság döntése alapján kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgárok stb.) de igénybe kívánják venni a munkahelyre történő közvetítést. 
 
A kapcsolattartás azt jelenti, hogy a közvetítést kérő személy
mérlegeli a számára javasolt foglalkoztatási lehetőség elfogadását, és ennek eredményéről tájékoztatja a járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályát,
a járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztálya által meghatározott időpontban, de legalább háromhavonta jelentkezik a járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályánál. 
 
Szolgáltatást kérő az a személy, aki
a járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztálya által vagy a kormányhivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó főosztálya támogatásával nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások (a munkaközvetítés kivételével – munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, és pszichológiai tanácsadás) igénybevétele érdekében, hozzájárul adatainak e célból történő nyilvántartásba vételéhez. 
 
Szolgáltatást kérő ügyfelek lehetnek azok a személyek, akik nem kérik / nem kérhetik álláskeresőként való nyilvántartásba vételüket (például munkaviszonyban állók stb.), de igénybe kívánják venni a munkaerőpiaci szolgáltatásokat a közvetítés kivételével. 
 
Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat a magyar állampolgárokon kívül a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre is alkalmazni kell. 
 
 
Gyermekgondozást segítő ellátásban és gyermekgondozási díjban részesülő ügyfél nyilvántartásba vétele
 
Gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személy: csak akkor vehető nyilvántartásba, ha a családok támogatásáról szóló törvény alapján kereső tevékenységet folytathat. 
 
Gyermekgondozási díjban részesülő személy: akkor vehető nyilvántartásba - tekintettel arra, hogy csak ebben az esetben tekinthető aktív álláskeresőnek - ha az egészségbiztosításról szóló törvény alapján keresőtevékenységet folytathat.
 
 A nyilvántartásba vétel során a hatóság nem vizsgálja, hogy a fenti támogatásokban részesülő személy, korlátozás nélkül vagy korlátozásokkal jogosult keresőtevékenységet végezni. A keresőtevékenység folytatásának lehetőségéről az ügyfél a nyilvántartásba vétel során nyilatkozik.
A megváltozott munkaképességű álláskeresőt valamennyi, az álláskeresőkre vonatkozó jog megilleti. A baleseti ellátásban részesülő személyek álláskeresőként nyilvántartásba vehetők.

Kizáró okok:

 
Akik nem felelnek meg a jogszabályban rögzített feltételeknek. Például álláskseresőként nem lehet nyilvántartásba venni, aki nem vállalja az együttműködést a járási hivatal foglalkoztatási osztályával, vagy keresőtevékenységet folytat, vagy munkaviszonyban van.

Milyen adatokat kell megadni?

- természetes személyazonosító adatok (név, születési név, anyja neve, születési hely, év, hó, nap);
- állampolgárság; bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállás, a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének ténye,
- önkéntes nyilatkozat alapján a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adatok;
- lakóhely, tartózkodási hely és értesítési cím; foglalkozás, munkahely, munkakör (tevékenység);
- törvényben meghatározott adatok (taj, adóazonosító jel);
- iskolai végzettségek, szakképzettségek;
- a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok
- az állami foglalkoztatási szerv által végzett munkaközvetítői tevékenység végzéséhez, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételéhez a munkavállalással kapcsolatos személyes és szakmai kompetenciákra, körülményekre vonatkozó adatok,
- a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és értesítési címét.

Milyen iratok szükségesek?

Elektronikus ügyintézés során személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány, Taj kártya, adó kártya, lakcímkártya másolatának megküldése (szkennelve vagy akár telefonnal készített képen).

Humanitárius tartózkodási engedély menedékjogot kérők részére” (HUMI) kártya.

A BMH IDI döntése alapján kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgárok esetében a BMH IDI által kiállított érvényes okirat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai

 

Az  álláskeresőként való nyilvántartással kapcsolatos eljárás során az  ügyfél személyes eljárását igénylő kötelezettségei, valamint az  ügyfél és az  állami foglalkoztatási szerv közötti kapcsolattartás – elektronikus levélben is teljesíthető a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

Ügyintézés határideje

Az ügyfél nyilvántartásba vétele azonnal megtörténik. 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

A döntés ellen fellebbezésnek (önálló jogorvoslatnak) nincs helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Amennyiben a döntésben foglaltakkal nem ért egyet, a Törvényszékhez címzett, de az állami foglalkoztatási szervként eljáró Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala részére  benyújtandó keresetben, jogsérelemre hivatkozva a döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetlevelet a regionális illetékességgel eljáró törvényszék bírálja el.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A jogi képviselővel eljáró fél, valamit a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a sérelmes döntést hozó szervnél.

A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 30 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: 30.000,- forint, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól.

 

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e lehetőség elektronikus levél útján a kapcsolat tartásra? 
Válasz: Igen.
Milyen esetben lehet így az ügyintézést bonyolítani? 
Válasz: Benyújtható ilyen formában a nyilvántartásba vételi kérelem szándék és az ellátás iránti kérelem szándék is, továbbá jelentkezési kötelezettség teljesíthető és az ügyfél körülményeiben történő változás bejelenthető.

Fontosabb fogalmak

Álláskereső: az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik; és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat;  és öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül; és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony  kivételével munkaviszonyban nem áll; és egyéb kereső tevékenységet sem folytat; és elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik; és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 


Pályakezdő álláskereső: az a személy, aki a 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az illetékes járási hivatal által nyilvántartott álláskereső. További feltétel, hogy álláskeresési támogatásra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.

Vonatkozó jogszabályok

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 4.§ (5) bekezdése
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I.14.) NGM rendelet;
A munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 14. §;
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 65. §, 112. §, 116. §. (1)-(2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése  
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás

Kulcsszavak

Álláskereső, pályakezdő, közvetítést kérő személy, szolgáltatást kérő személy, álláskereső nyilvántartásba vételi kérelem.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858